USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Yeşil yaşasaydı konuşurdu-1

İsveç'te yaşayan PKK itirafçısı, eski JİTEM elemanı Abdulkadir Aygan bugün de JİTEM ve Ergenekon hakkında bildiklerini anlatmaya devam ediyor. Ergenekon davasına ışık tutabilecek birçok hususa değinen Aygan, yargılanması gereken; ama şu an dışarıda bulunanların varlığına işaret ediyor.

Güncel / 17 Eylül 2009 Perşembe 15:34
Yeşil yaşasaydı konuşurdu-1

 

Karadeniz ' deki JİTEM yapılanmasından da bahseden Aygan , Veli Kü ; ç ; ü ; k ' ü ; n orada gö ; rev yapmasından , Hırant Dink cinayetine kadar uzanan sü ; rece değiniyor . Ayrıca , Musa Anter ' in katilini JİTEM-Ergenekon ' un yurtdışına ç ; ıkartarak PKK ' ya infaz ettirdiğini vurguluyor . İşte Aygan ' ın ilginç ; aç ; ıklamaları :

JİTEM ' in maddi kaynakları , işleyişi hakkında bilgi verebilir misiniz?

O dö ; nemler JİTEM ' in kara para ticaretinin yoğun yaşandığı , ö ; rtü ; lü ; ö ; deneklerden yardım alındığı , bunlarla ç ; eşitli alet ve araç ; ların alındığı bir dö ; nem . . . Bu dö ; nem , JİTEM ' in pervasızca hareket ettiği , sadece ç ; ocuklarından birisi iç ; eride diye insanların alınıp ö ; ldü ; rü ; lü ; p cesedinin yol kenarına atıldığı bir dö ; nemdi . . .

YARGILANMAYAN ERGENEKONCU ASKERLER

Ergenekon davasında yargılananlar var . Peki şu an mahkemeye dahil edilmemiş olan kimseler var mı?

Eğer bu dava gerç ; ekç ; i yü ; rü ; tü ; lecekse , dışarıda olanlar var : Aytekin Ö ; zen , 2000-2001 ' lerde Albaydı . Ankara Gü ; vercinlik ' teki Jandarma Genel Komutanlığı Ana Depo komutanıydı , işte bu adam JİTEM Ana Grup Komutan Yardımcısıydı . Bu adam ta 12 Eylü ; l dö ; neminden beri Mardin , Diyarbakır bö ; lgesinde JİTEM faaliyetleri yö ; neten bir komutan . Şu an o dışarıda . Cem Ersever ' e ne suç ; isnat ediliyorsa&hellip ; Bu şahıs , Aytekin Ö ; zen Cem Ersever ' in yardımcısıydı . Aynı şeyleri beraber , benim yanımda ; Mustafa Ö ; zer ' in arabasını uç ; ururken uzaktan kumandayı kullanmıştı . Mardin Kızıltepe ' de bir vatandaşın arabasını uzaktan kumandayla havaya uç ; uran yine kendisiydi , Aytekin Ö ; zen ' di . 90 ' lı yıllardı , Bismil ' den sanırım Zahit Turan isimli şahsın alınıp kafasına kurşun sıkılması olayında sorumlu komutan oydu .

Dışarıda kalan başka isimler&hellip ;

Zahit Engin var , yü ; zbaşı olarak . Diyarbakır JİTEM Tim komutanıyken birç ; ok insanı fail-i meç ; hul etti , kanun dışı iş yaptı şahsen . Mesela Fikri Ö ; zgen diye yaşlı bir adam vardı , oğlu dağda diye getirilen 60-70 yaşlarında bir adamdı . Zahit Engin bu adamı da kaybetti ve Zahit Engin halen dışarıda . Hakkı Kaya getirildiğinde yine onun ekibi sorguladı , onun ekibi ö ; ldü ; rdü ; . Bilemiyorum , niye bö ; yle&hellip ;

VELİ KÜ ; Ç ; Ü ; K GEZİP DURUYORDU

Ç ; alıştığınız o dö ; nemde Veli Kü ; ç ; ü ; kle karşılaştınız mı hiç ; ?

Veli Kü ; ç ; ü ; k ile bir sefer karşılaştım , Urfa ' da gö ; rdü ; m . Gö ; revli olarak denetlemek iç ; in gelmişti . Sıfatı , Ankara ' daki JİTEM gruplar komutanıydı . Urfa ' daki JİTEM ' i denetlemek iç ; in gelmişti . Fakat doğru dü ; rü ; st JİTEM ' e de gelmedi , alayın oralarda gö ; rdü ; m , geziyordu . Artık ne işler ç ; eviriyordu bilmiyorum .

Bir yerde Malatya olayını anlatıyorsunuz . Veli Kü ; ç ; ü ; k gibi generallerin resmiyeti bitince bu gibi işlerde kullanıldığından bahsediyorsunuz . Resmiyetin bitmesi derken neyi kastediyorsunuz?

Resmiyetin bitmesi derken , bir general de neticede bir memurdur , resmi memur . Bu resmi gö ; revi bitince bunlar resmi gö ; revdeki imkâ ; nlarıyla , devletten aldıkları gü ; ç ; le birç ; ok ağlar kuruyorlar . Sanki bir maden damarı bulur gibi birç ; ok irtibatlar kuruyorlar . Birç ; ok insanla tanışıyorlar veyahut bilgiler alıyorlar . Daha sonra sivilleşince , o resmi gö ; revleri sona erince bu irtibatlarını kendi ç ; ıkarları ve amaç ; ları doğrultusunda organize ediyorlar , o dü ; zeni devam ettiriyorlar . Sonra yok gü ; venlik birimiymiş , yok bilmem hangi isimlerle paravan şirketler adı altında yapıyorlar bunu .

KANUNSUZ İŞLER TERS GİDİNCE ASTLARIN SIRTINA BİNİYORLAR

Bildiğiniz bö ; yle başka generaller var mı , Veli Kü ; ç ; ü ; k gibi?

Yok fakat benim genel tespitim ; bu faili meç ; huller , JİTEM davaları gelip gelip ü ; ç ; beş uzman ç ; avuşa , itirafç ; ıya yıkılmaya ç ; alışılıyor . Mesele bu kadar basit değil ki . Hiç ; bir uzman ç ; avuş , hiç ; bir itirafç ; ı hatta hiç ; bir tim komutanı bile kendi başına iş yapamaz kardeşim! Askeri disipline ve kanuna tâ ; bi bir insan , ü ; stten , en ü ; stü ; nden emir ve yetki almadıktan sonra hiç ; bir kanun dışı iş yapamaz .

Ergenekon ve JİTEM ile ilgili generaller , ü ; st rü ; tbeli subaylar hangi olaylarda kullanılmışlardır?

Yani şimdi , o olaylardan tekrar bahsetmek . . . Farz edelim , Murat Aslan olayı . Şimdi biz direkt ; Ankara Jandarma Genel Komutanlığı ' ndaki Şener Eruygur veya Ali Akgö ; z Paşa yapmıştır diye , diyemeyiz . Ama işin ucu oraya gidiyor . Aşağının oradan aldığı direktif ve cesaretle gerç ; ekleştirdiği bir olaydır , alt rü ; tbedekilerin . . . Bö ; yle bir bağlantı var yani . Ama maalesef bu her yerde oluyor ; iş iyi gidince yukarıdakiler aşağıdakilere takdirnameler veriyorlar , ö ; dü ; l veriyorlar , aferin diyorlar , şu bu . . . İş ters gittiği zaman da sahip ç ; ıkmıyor . Her şey o alt rü ; tbedekilerin , astların sırtına biniyor , gü ; nah keç ; isi onlar oluyor , bü ; tü ; n gü ; nahlar onların oluyor . Yukarıdakiler de sü ; tten ç ; ıkmış ak kaşık gibi kendilerini gö ; steriyorlar . Yok , ' Biz bö ; yle bir emir vermedik , bunlar kanunsuz iş yapmış , yapmasaydı ' diyorlar .

İŞKENCE SERBEST&hellip ; İNFAZLAR KAYITSIZ&hellip ;

JİTEM ' de talimatlar nasıl veriliyor , uygulama nasıl yapılıyordu?

Ben kendi gö ; zlemlerimi , tecrü ; belerimden edindiğim kanaatimi sö ; yleyeyim ; farz edelim JİTEM tim komutanı bir gö ; rev aldı veya bir duyum aldı . Gerek muhbirlerden , gerekse resmi yerlerden bir duyum , bir ihbar var : ' Falan kö ; ydeki kişinin evine terö ; ristler geliyor , adam şu yardımları yapıyor , onları şuraya taşıyor , işbirlikç ; ilik yapıyor filan ' diye . Şimdi , tim komutanı ne yapıyor ; kendi ü ; stü ; olan grup komutanına iletiyor . Diyor ki mesela : ' Komutanım ben gideceğim , bu olayı araştıracağım . ' Araştıracağım derken , getirip işkence de yapacak . Yani hem operasyon , hem sorgulama , hem de yerine gö ; re yargı gö ; revini ü ; stleniyor burada , kendi onların yerine koyuyor .

Grup komutanının haberi oldu , nihayetinde bu rapor edilecek ; kim gö ; reve gitmiş , hangi saatte , nereye gitmiş , bunların hepsi kayıtlı . İdari işler var , orada ç ; alışan 2-3 tane başç ; avuş , uzman ç ; avuşlar , memurlar var . Bunlar gö ; rev durumlarını kaydediyorlar . Ama onlar bilemezler ; gö ; reve giden tim adam mı ö ; ldü ; rdü ; , neler yaptı , o işlerin detayına giremez . Onu ancak bazıları bilir . Bu durumları o işe gidenler , bir de ü ; st biliyor . Başka ö ; bü ; rleri bilmiyor .

JİTEM VE ERGENEKON ' UN PERVASIZLIKLARINA BİR NOKTADA EMNİYET ENGEL OLDU

Hayata geç ; irilen ya da geç ; irilemeyen ; belki geç ; irilemediği iç ; in ertelenen planlardan bahseder misiniz?

Diyebilirim ki , yapmak isteyip de yapamadıkları bazı şeyler ; emniyetin karşı olacağını dü ; şü ; ndü ; ğü ; nden ve de engellemelerinden dolayı , rahatsızlık duyarak caydıkları şeyler var .

Polisin bir noktada o bö ; lgelerde caydırıcı olduğunu mu sö ; ylü ; yorsunuz?

E tabii , şimdi JİTEM alıyor adamı ö ; ldü ; rü ; yor , gö ; tü ; rü ; yor Emniyet ' in , polisin bö ; lgesine atıyor . Emniyet de buna karşı ç ; ıkıyor . Bir de Emniyet adam yakalamış sorgulamış , mahkemeye sevk etmiş , mahkeme serbest bırakmış , JİTEM de bu adamı alıyor ö ; ldü ; rü ; yor , asıyor . Milletin de kaybolan kişilerle ilgili ilk başvurduğu yer emniyet mü ; dü ; rlü ; ğü ; . Emniyet artık bundan rahatsızlık duyuyor . Ve JİTEMci , bir Emniyetç ; i kisvesi altında , kendisini sivil polis olarak tanıtarak gidiyor adamı alıyor , arabaya bindirip gö ; tü ; rebiliyor . Burada haksızlık yapıyor . Orada gö ; ren halk da diyor ki : ' Adamı sivil polisler aldı . ' Sonra Emniyet ' e soruyor : ' Bizim adamımızın akıbeti ne oldu? ' diye .

Yani bir noktada artık Emniyet ' in tavrını koymasıyla bazı planlar tam yapılamadı mı diyorsunuz?

Ya tabii . Mesela , Susurluk olayının patlak vermesi de caydırıcı oldu , bazı işleri askıya almalarına sebep oldu . Bir geri ç ; ekilme , o dö ; nemde fail-i meç ; hul yapmama oldu .

KARADENİZ-JİTEM-VELİ KÜ ; Ç ; Ü ; K-HRANT DİNK

Karadeniz ' deki JITEM varlığına gelirsek&hellip ; ' Birilerinin ' yaptığı işlerden bahsediyorsunuz . Kimdir bunlar? Ergenekon ise , sö ; ylediklerinizden JİTEM ' in de Ergenekon yapılanması tarafından kontrol edildiği sonucu ç ; ıkıyor . Bu doğru mudur?

Bahsettiğim o dö ; nemde Veli Kü ; ç ; ü ; k orada , Giresun ' da bö ; lge komutanı idi , eski JİTEM gruplar komutanı olduğu iç ; in . Ç ; ü ; nkü ; dü ; şü ; ndü ; m , beni normal bir birliğe gö ; ndermeyebilirler , kendi kontrollerinden ç ; ıkmamı istemezler . Ç ; ü ; nkü ; birç ; ok sırlarına vakıf olmuşum , birç ; ok ç ; alışmalarında bulunmuşum . Yani normal tayinime razı olmayabilirler diye .

Ama , ' Veli Kü ; ç ; ü ; k ' ü ; n bulunduğu bir birliğe tayinimi yaptırırlar ' diye dü ; şü ; ndü ; m . Bu yü ; zden tayinimi istedim ama vermediler , gö ; ndermediler . Daha sonraları ç ; ok uzun zamanlar uğraştım , ısrar ettim oradan gitmek iç ; in , Diyarbakır bö ; lgesinden kalkmak iç ; in . En son da Burdur ' a verdiler .

OGÜ ; N SAMAST ' LARIN Ç ; IKMASI TESADÜ ; F DEĞİL

JİTEM ' in Karadeniz yapılanmasının mahiyeti konusunda başka neler sö ; ylenebilir?

Şimdi son olaylara bakıyoruz ; Hrant Dink olayında , başka olaylarda Karadeniz ' de bazı genç ; ler sanki devşirilmiş gibi , belli hedefler iç ; in organize edilmiş , belli ideolojilere kafaları doldurulmuş ve istenilen belli hedeflere yö ; neltilmiş gibi . Bunlar hep belli bir ç ; alışmanın ü ; rü ; nü ; dü ; r . Bu işler iç ; in sıradan ü ; lkü ; cü ; ler kullanılsaydı ; Adana ' dan , Kozan ' dan , Osmaniye ' den , Yozgat ' tan daha fazla ü ; lkü ; cü ; var . Onlar bu tü ; r şeyleri yaparlardı veya Alperenler yapardı . Ama yok! O zaman tesadü ; f mü ; dü ; r ; Veli Kü ; ç ; ü ; k ' ü ; n gö ; rev yaptığı yerlerden bö ; yle gö ; zü ; kara bir şekilde gidip vurması , Ogü ; n Samastların filan ortaya ç ; ıkması bir tesadü ; f mü ; dü ; r? Hiç ; de değil .

Silopi ' de Cindi Salu gibi insanların gö ; zü ; kara bir şekilde , insanı tara ile kesecek şekilde ç ; ocukların ç ; ıkması da tesadü ; f mü ; dü ; r? Değildir . Silopi ' deki JİTEM Komutanlığı ' nın yaptığı ç ; alışmalar sonucu , sivil bir unsuru oradaki oluşuma kazandırmışlar , yeri geldiğinde verecekleri gö ; revi yapsın diye , pis gö ; revleri yapsın diye . Karadeniz ' dekiler de tesadü ; f değildir , bunlar uzun sü ; reli ç ; alışmanın ü ; rü ; nleridir . Orada Veli Kü ; ç ; ü ; k gibi daha ö ; nceden JİTEM gruplar komutanlığı yapmış kimselerin geliştirdikleri ilişkilerle . Ve sadece Veli Kü ; ç ; ü ; k de değil , orada gö ; rev yapan başkaları da olmuş orada , Karadeniz ' de . Ama şimdi onları isim olarak hatırlayamıyorum .

VELİ KÜ ; Ç ; Ü ; K HER ŞEYİ Ö ; NCEDEN HAZIRLAMIŞ

Veli Kü ; ç ; ü ; k o bö ; lgede , Karadeniz ' de bulunurken Ergenekon iç ; in mi ç ; alışıyordu acaba?

Adam bir askeri birliğin bö ; lge komutanı ; ama bunun yanında kendisinin ayrı hedefleri de var . Mesela diyelim bir gü ; n ü ; niformayı ç ; ıkardı , ya da emekliye ayırdılar ; adam Ergenekon gibi başka bir kanala da ç ; alışmış . Bu oluşum iç ; in de ö ; rgü ; tlenmeler sağlamış , ö ; rgü ; tü ; n ç ; eşitli liderleriyle gö ; rü ; şmeler yapmış , bunun zeminini o zamandan atmış .

Veli Kü ; ç ; ü ; k ' ü ; n irtibatlı olduğu daha yü ; ksek mevkide insanlar var mıydı? Yani talimat aldığı kişiler var mıydı?

Ben , ' şununlaydı ' desem yalan olur . Fakat bu Veli Kü ; ç ; ü ; k değil , Ali Kü ; ç ; ü ; k olsun ; herhangi bir bö ; lge komutanı ne olabilir ki? Onun cesaret aldığı bir yerler vardır . Onu cesaretlendiren , onun faaliyetlerine gö ; z yuman . Ç ; alışmalardan ü ; stlerin habersiz olması imkâ ; nsız .

İŞİN SİLSİLESİ KARARGÂ ; H ' A DAYANIR

Ergenekon ' un bir numarası , en ü ; stü ; ndekiler konusunda sizin bir bilginiz var mı?

İşin numaralandırmasına girmiyorum ama hep sö ; ylediğim gibi ; iş Karargah ' a gidiyor .

Yü ; zbaşı Zahit Engin , insanları niç ; in tutukluyor , hangi konularla ilgili sorguluyordu?

Zahit Engin de diğer JİTEM komutanları gibi aynı nedenlerle , yani ; ' Terö ; risttir , terö ; ristlere destek veriyor , terö ; rist yanlısıdır ' diye , kendilerine gö ; re bö ; yle gerekç ; elerle hareket ediyorlardı . İşte : ' Bağımsız mahkemeler tam yapamıyor , yakalayıp serbest bırakıyor ' gibi gerekç ; elerle kendileri sorguluyordu .

Yü ; zbaşı Engin tarafından sorgulandıktan sonra arazi , kö ; prü ; altı ya da Dicle ' ye atılan kişilere ö ; rnek verebilir misiniz?

Hakkı Kaya var , Ferdi Ö ; zgen ' in babası Fikri Ö ; zgen mesela .


Yazının devamı iç ; in tıklayın

Murat AslanŞener EruygurAlperenlerMicrosoftHrant Dink

loading...


YAZARLARTAMAMI

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement