SPK'dan Gayrimenkul Yatırım Fonları Tebliği'nde Değişiklik

Gayrimenkul yatırım fonları faaliyet ve yatırımlarının katılım finans ilkelerine uygun olarak yerine getirileceğinin iç tüzük ve ihraç belgesinde belirtilmesi durumunda, fon unvanında 'katılım' ibaresi kullanılabilecek Fonlarının temsiline ilişkin maddede yapılan değişiklikle, yönetim kurulu, yetkisini bir veya daha fazla üyeye veya kurucunun birinci derece imza yetkisine sahip personeline devredebilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin esasların belirlendiği tebliğinde değişikliğe gitti.

SPK'nın Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklikler içeren yeni tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikler kapsamında, tebliğin gayrimenkul yatırım fonu bölümüne yeni bir madde eklendi.

Eklenen madde ile fon faaliyet ve yatırımlarının katılım finans ilkelerine uygun olarak yerine getirileceğinin iç tüzük ve ihraç belgesinde belirtilmesi durumunda, fon unvanında "katılım" ibaresi kullanılabilecek.

Tebliğin gayrimenkul yatırım fonlarının temsili bölümünde yer alan maddede yapılan değişiklikle, yönetim kurulunun yetkisini devredebileceği personellerde düzenlemeye gidildi. Böylece, ilgili madde yeni yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

"Fon, tüm faaliyetlerinin icrasında, kurucunun yönetim kurulu tarafından temsil edilir. Yönetim kurulu, bu yetkisini bir veya daha fazla üyeye veya kurucunun birinci derece imza yetkisine sahip personeline devredebilir ancak fonun kuruluş, katılma payı ihracı, tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki diğer işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur."

Yönetim kurulu yetkisini, önceki tebliğe göre sadece bir veya daha fazla murahhas üyeye devredebiliyordu.

- Fon katılma paylarının ihracı

Tebliğin fon katılma paylarının ihracı bölümünde yer alan maddelerde düzenlemeye gidilirken, yeni bir madde de eklendi.

Tebliğde "Katılma payları, ihraç belgesinin kurulca onaylanmasını takiben iç tüzük, ihraç belgesi ve varsa yatırımcı bilgi formundaki esaslar çerçevesinde ve ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla yatırımcılara sunulur. Belirlenecek satış başlangıç tarihi, her durumda onaylı ihraç belgesinin kurucu tarafından teslim alınmasını takip eden 3 ayı geçemez. Bu süre zarfında katılma payları satışa sunulmayan fonların tasfiye edilmesi talebiyle 6 iş günü içerisinde kurula başvurulması zorunludur." şeklinde yer alan madde, şöyle değiştirildi:

"Katılma payları, ihraç belgesinin kurulca onaylanmasını takiben iç tüzük, ihraç belgesi ve varsa yatırımcı bilgi formundaki esaslar çerçevesinde ve ihraç belgesinde belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren ihraç belgesinde ilan edilen dağıtım kanalları aracılığıyla yatırımcılara sunulur. Belirlenecek satış başlangıç tarihi, her durumda onaylı ihraç belgesinin kurucu tarafından teslim alınmasını takip eden 6 ayı geçemez. Bu süre zarfında katılma paylarının satışına başlanmamış fonların tasfiye edilmesi talebiyle 6 iş günü içerisinde kurula başvurulması zorunludur. Satış başlangıç tarihine kadar kurulca onaylanmış bilgilendirme dokümanlarında yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde kurucu tarafından bilgilendirme dokümanlarında yapılacak değişikliklere onay verilmesi talebiyle derhal kurula başvurulur."

İlgili bölüme eklenen maddeyle de katılma paylarının gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümler ve gayrimenkule dayalı haklar karşılığında satılabilmesi için iç tüzük ve ihraç belgesinde bu yönde hüküm bulunması zorunluluğu getirildi.

- Fon katılma paylarının satışı, iadesi ve devri

Tebliğin, fon katılma paylarının satışı, fona iadesi ile yatırımcılar arasında devri bölümünde de düzenlemeye gidilirken, şu madde eklendi:

"Katılma payı alım satımı TL'nin yanı sıra münhasıran Türkiye'de yerleşik yabancılara, dışarıda yerleşik kişilere ve Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 20. maddesinin 2. fıkrasının e bendi kapsamına giren kişilere satılmak üzere pay grubu oluşturulmak suretiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı para birimleri üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bu durumda, katılma payı fiyatı bağlı olduğu pay grubuna göre TL ve yabancı para birimi cinsinden açıklanır."

Söz konusu bölüme eklenen bir diğer madde ile fon katılma paylarının ihracının veya katılma paylarının fona iadesinin ayni olarak gerçekleştirilmek istenmesi durumunda her işlem öncesinde varsa fonun mevcut tüm katılma payı sahiplerinin mutabakatlarının alınması, bu hususun portföy saklayıcısı tarafından da teyit edilmesi ve söz konusu belgelerin fon süresi ve takip eden 5 yıl boyunca kurucu nezdinde muhafaza edilmesi zorunluluğu getirildi.

- Fon faaliyetlerine ilişkin esaslar

Tebliğin fon faaliyetlerine ilişkin esasların belirlendiği bölümde asgari portföy büyüklüğüne ilişkin maddede de değişiklik yapıldı.

Düzenlenen madde ile bildirilen süre sonunda fon portföy değerinin kurulca belirlenen asgari değere ulaşmaması halinde fonun yatırım faaliyetlerine son verilerek en geç 6 ay içinde fonun tasfiyesine izin verilmesi talebiyle kurula başvurulması ve kurulca verilecek izni takiben fon iç tüzüğünün ticaret sicilinden terkin ettirilmesi zorunluğu getirildi.

Fon portföyüne ilişkin sınırlamalar bölümünde de değişikliğe gidilirken, ayrıca tapuya şerhi zorunlu sözleşmelere ilişkin maddede düzenleme yapıldı.

Bu düzenleme sonucunda, fon lehine sözleşmeden doğan alım, ön alım ve geri alım haklarının, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri gibi fon lehine haklar sağlayan sözleşmelerin, rehinli alacakların serbest dereceye ilerleme haklarının tapu siciline şerhi zorunlu kılındı.

Söz konusu sözleşmelerin karşı tarafının, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İller Bankası, belediyeler ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve/veya yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının bulunduğu şirketler olması halinde bu sözleşmelerin tapu siciline şerhinin zorunlu olmadığı belirtildi.

Performans ücreti ve fon toplam giderine ilişkin esaslar bölümünde de bir dizi düzenleme yapılan tebliğ kapsamında, değerleme gerektiren işlemlere de açıklık getirildi.

Öte yandan, tebliğin gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi ve bilgi verme yükümlülüğü maddelerinde de düzenlemeye gidildi.
Kaynak: AA