Ak Parti'nin Seçim Beyannamesi (1)

AK Parti'nin seçim beyannamesine göre yurt içi tasarrufların artırılması ve daha üretken alanlara yönlendirilmesi, özel sektör yatırımlarının artırılması yoluyla imalat sanayinin GSYH içindeki payının yükseltilmesi ve iş gücü verimliliğinin geliştirilmesi suretiyle istikrarlı büyüme devam ettirilecek.

AK Parti'nin 7 Haziran Genel Seçimleri Seçim Beyannamesinde, "İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi" başlığı altında, büyüme ve makroekonomik istikrardan, ödemeler dengesine, enflasyondan, mali disiplin ve kayıt dışılığın azaltılmasına kadar bir çok alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

AK Parti'nin sürdürülebilir ekonomik kalkınma için ileri demokratik standartları ve evrensel hukuk normlarına dayalı işleyen adil yargı düzenini esas aldığı belirtilen beyannamede, "Her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da yeni döneme giriyoruz. Bu dönemde bir yandan makroekonomik istikrar ve kazanımlarımızı güçlendirirken, bir yandan da mikro ekonomik ve sektörel dönüşümlere odaklanacağız" ifadelerine yer verildi.

Büyüme ve makroekonomik istikrar konusunda yapılan çalışmalara yer verilen beyannameye göre, yurt içi tasarrufların artırılması ve daha üretken alanlara yönlendirilmesi, özel sektör yatırımlarının artırılması yoluyla imalat sanayinin GSYH içindeki payının yükseltilmesi ve iş gücü verimliliğinin geliştirilmesi suretiyle istikrarlı büyüme devam ettirilecek.
Bu kapsamda, "makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, beşeri sermayenin geliştirilmesi ve iş gücü piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik geliştirme kapasitesinin artırılması, fiziki altyapının güçlendirilmesi, kurumsal kalitenin iyileştirilmesi"nden oluşan 5 temel eksen, büyüme stratejisinin hayata geçirilmesi açısından önümüzdeki dönemde önemli politika alanları olacak.
Son dönemde sağlanan istikrarın güçlendirilerek korunması kapsamında, kamu gelir ve harcamalarında kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Kamu harcamalarının toplam hasıla içerisindeki payının artırılmamasına ve böylelikle kamunun özel sektörü dışlayıcı etkisinin en aza indirilmesine dikkat edilecek.
- Yurt içi tasarruflar artırılacak
Verginin tabana yayılması gibi gelir artırıcı çalışmalarla oluşturulacak mali alan ile yeni politikaların uygulanmasına imkan sağlanacak. Fiyat istikrarını güçlendirecek para politikası çerçevesi korunacak. Cari açığın kalıcı çözümüne yönelik politika ve önlemler hayata geçirilecek. Bunlara paralel olarak, yurt içi tasarrufların artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.
Gelecek dönemde nüfus dinamiklerinin sunduğu fırsattan en yüksek düzeyde yararlanmak amacıyla, iş gücüne katılım artırılacak ve eğitimin özellikle nitelik yapısının geliştirilmesi sağlanacak.
İş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu biçimde, beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik eğitim politikaların yanı sıra, uygun çalışma ortamı sağlanarak nitelikli insan gücünün ülkeye çekilmesi sağlanacak, teknoloji geliştirme yeteneği ve kurumsal kalite alanlarına önemli girdi temin edilerek, büyümeye katkı sağlanacak.
Çevre faktörünü de dikkate alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri özel sektör odaklı olacak şekilde artırılacak. Kamu altyapı yatırımları ekonomide üretimin sağlıklı olarak gelişmesini destekleyecek, ancak kaynak israfına yol açmayacak biçimde planlanacak. Bu şekilde kamu eliyle yapılacak nitelikli altyapı yatırımları, özel sektör yatırımlarını güdüleyerek üretim kapasitesini artıracak; bir taraftan da verimlilik bazlı büyüme dinamiğine katkı sağlayacak. Firma ve ülke düzeyinde kurumsal kalite artırılarak istikrarlı ve yüksek büyümeye katkı sağlanacak.
- Yatırım ortamı güçlendirilecek
Kayıt dışılık ve yolsuzlukla mücadeleye devam edilecek. Vergi düzenlemelerinde öngörülebilirlik ve istikrar gözetilirken, fikri mülkiyet ve patent hakları korunacak. Piyasaların etkin işlemesi sağlanacak ve yatırım ortamı güçlendirilecek.
Türkiye'nin karar alma süreçlerinin daha sağlıklı şekilde işlemesine imkan sağlanılacak, yatırım ve üretimin cazip hale getirilmesi yoluyla, üretim kapasitesi daha hızlı biçimde artırılacak.
Özellikle üretken alanlara, yeni uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin artırılması sağlanacak. Böylece hem teknoloji transferi yoluyla verimliliği artırıcı hem de doğrudan istihdam yaratıcı sonuçlar elde ederek, büyümeye katkı sunulacak.
Beyannamede, "tarım sektörünün yıllık ortalama yüzde 3'ün üzerinde büyümesi ve GSYH içerisindeki payının dönem sonunda yüzde 6,8 olması, hizmetler sektörünün ise GSYH'ye paralel eğilim sergilemesi"nin beklendiği de bildirildi.

- Ödemeler dengesi
Yeni yatırımlar ve imalat sanayinde yaşanacak dönüşümlerle, 2023 yılında 500 milyar dolar mal, 150 milyar dolar da hizmet ihracatına ulaşılmasının hedeflendiği belirtilen beyannamede şu ifadelere yer verildi:
"Mal ihracatımızda ana hedefimiz, dünya ihracatından yüzde 1,5 pay almak. İhracattaki olumlu performansın yanında, cari açık konusunu da dikkatle takip ediyor, gerekli yapısal ve konjonktürel tedbirleri alıyoruz. Üretimde dönüşümün yüksek katma değerli ürünler lehine sağlanmasını, yerli girdi üretimini ve kullanımını teşvik ederek ithalata bağımlılığı ve bu suretle cari açığı azaltmayı amaçlayan İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Öncelikli Dönüşüm Programımızla dış ticaret açığının GSYH'ye oranını azaltmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 70'e ulaştırmayı ve ihracatın kalitesini artırarak, orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içerisindeki payını yaklaşık yüzde 40'a ulaştırmayı hedeflemekteyiz."
Buna göre program kapsamında Türkiye'nin girdi tedarik ihtiyacı envanteri dikkate alınarak Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) güncellenecek. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine öncelik verilmek suretiyle, "Türkiye Sanayi Stratejisi ve Sektörel Stratejiler" hazırlanacak. Orta ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik yeni yatırım destek programları oluşturulacak. Firmaların orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün üretimine odaklanması amacıyla yatırım destek programlarının uygulamasına başlanacak. İthalat bağımlılığını azaltmayı esas alan büyük ölçekli yatırımları ve stratejik sektör boyutlarını içeren yeni teşvik sistemi etkili olarak hayata geçirilecek.
- Enflasyon ve para politikası
"AK Parti olarak ekonomide temel prensibimiz enflasyonun kalıcı biçimde düşük ve tek haneli oranlarda tutulmasıdır" ifadesine yer verilen beyannameye göre, para politikalarının temel önceliği, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürme olacak. Para politikası finansal istikrarı da gözetecek ve fiyat istikrarını sağlama amacıyla çelişmemek kaydıyla, hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekleyecek.
Enflasyon hedeflemesi, temel para politikası rejimi olmaya devam edecek. Enflasyon hedefleri, hükümetin ve Merkez Bankası tarafından üçer yıllık vadeler için belirlenecek. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek. Merkez Bankasının fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi, esas olmaya devam edecek. Finansal İstikrar Komitesi ve Gıda Komitesi, Merkez Bankasının da katkılarıyla ilgili alanlardaki istikrarı ve verimliliği güçlendirecek.
- Mali piyasalar ve finansal hizmetler
Finansal hizmetler alanında önümüzdeki dönemde de dinamik bakış açısıyla yenilikçi politikalar uygulanacak. Bu kapsamda finansal piyasalarda derinliğin artırılmasına önem verilecek, halka açık şirketler desteklenecek.
Öz kaynak kullanımına vergi kolaylığı sağlanacak. Nakdi sermaye artırımı yapan şirketler için artırılan sermayenin belli kısmının her yıl kurum kazancından indirilebilmesi de sağlanacak.
Kanunla Hazine kaynaklarından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek 1 milyar lira tutarındaki kaynağın 2 milyar liraya çıkarıldığı belirtilen beyannamede, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 20 milyar lira tutarına kadar Hazine kefaleti verilebilmesinin önünün açılacağı kaydedildi.
Beyannamede, "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Öncelikli Dönüşüm Programı"nın hedeflerine de yer verildi.

Ayrıca, program dönemi sonunda 2013 yılında yüzde 3,4 olan finansal hizmetler sektörünün GSYH içindeki payının yüzde 6'ya yükseltilmesi hedeflenecek.
- Vergi tabanının genişletilmesi
Mali disiplini sürdürmeyi ve daha fazla mali alan oluşturmayı sağlayacak olan "Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı" çerçevesinde, mevcut harcama programları gözden geçirilecek, verimsiz harcamalar tasfiye edilecek. Bu yolla oluşturulacak mali alan öncelikli harcama alanlarına tahsis edilecek, kamu faiz dışı harcama büyüklüğünün belirli bir seviyede tutulması sağlanacak. Programla ayrıca, kamu harcama büyüklüğünün ve borçlanma gereğinin sınırlandırılmasının yanı sıra, esas olarak harcamaların kalitesinin artırılması hedeflenecek.
Bütçenin gelir kısmını daha da iyileştirmek üzere hazırlanan "Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Öncelikli Dönüşüm Programı" çerçevesinde de temel olarak kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan çağdaş yöntemlerle elde edilmesi amaçlanacak. Programla, gelir mevzuatının oluşturulmasından gelirlerin toplanmasına ve kamuoyunun bilgilendirilmesine kadar olan tüm sürecin kalitesi artırılacak. Temel yaklaşım ise vergi ödeyenlerden daha fazla vergi almak değil, vergi tabanını genişletmek suretiyle gelirlerin kalitesini artırmak olacak. Program kapsamında; vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edilecek.
- Kayıtdışılığın azaltılması
Önümüzdeki dönemde uygulamaya konulacak "Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Öncelikli Dönüşüm Programı" ile de kayıt dışı ekonominin GSYH'ya oranının ve tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının beşer puan azaltılması hedeflenecek.
Program kapsamında kayıt dışı ekonominin boyutu ölçülerek, kayıt dışılığın yol açtığı etkiler araştıracak ve envanter çalışması yapılacak. Denetim kapasitesi güçlendirilecek, eğitici ve kapsayıcı yöntemlerle toplumun tüm kesimlerinde farkındalık artırılacak.
Vergilendirme kapasitesini ölçen yöntemler geliştirilerek kayıt dışı istihdamın boyutu analiz edilecek ve yol açtığı sorunlar giderilecek. Vergi tahsilatını ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla belirli yerlere ödeme terminalleri kurulacak. Petrol ve LPG lisans sahipleriyle ilgili düzenlemeler yapılacak. Akaryakıt satış bilgilerini anlık olarak takip edebilecek merkezi bir sistemi hayata geçirilecek.
- Özelleştirmelere devam
Beyannameye göre Parti, kamu işletmeciliğinden mümkün olduğunca çekilmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda bir taraftan özelleştirme uygulamalarına devam edilirken, diğer taraftan kamunun işletmeci olduğu alanlarda etkinlik artırılması için çalışılacak.
AK Parti döneminde 56,9 milyar dolar tutarında özelleştirme gerçekleştirildiği hatırlatılan beyannameye göre, önümüzdeki dönemde özelleştirme uygulamaları, uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde belirlenmiş program dahilinde sürdürülecek.
Yurt içi tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi ve israfın azaltılması amacıyla yurt içi tasarruf oranı orta vadede yüzde 19'a yükseltilecek.
Önümüzeki dönemde gayrimenkullerin elden çıkarılmasında değer artış kazançlarının vergilendirilmesine yönelik uygulamalar, taşınmaz alımlarının finansmanında kullandırılan kredilere ilişkin vergi istisna ve muafiyetler gözden geçirilecek. İmalat sanayii makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) istisnası getirilecek.
-BES'te "otomatik katılım sistemi"
Beyannameye göre, lüks veya ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları tespit edilecek ve caydırıcı vergilendirme yapılacak.
Uzun vadeli tasarruflar teşvik edilmek üzere, özel amaçlı tasarruf mekanizmaları geliştirilecek. Başta altın bankacılığı olmak üzere, altın şeklinde tutulan tasarrufların sisteme çekilmesi için mekanizmalar oluşturulacak.
Seçim beyannamesine göre, ihtiyaç duyulan alanlarda kredi düzenlemelerine ilişkin çalışmalara devam edilecek, bireysel emeklilik sisteminde kesinti oranları uluslararası düzeylere yaklaşacak, bireysel emeklilik sisteminde "otomatik katılım sistemi" pilot çalışması yapılacak.
Kamuoyuna yönelik genel bir tasarruf çağrısı yürütülecek, tüketici mahkemelerinin sayısı artırılacak.
-Yatırımcılara yüksek vergi indirimi
Beyannameye göre, 2014 yılı toplam sabit sermaye yatırım tutarı 166,2 milyar dolara ulaştı, 2002-2014 döneminde 1,6 trilyon dolar tutarında toplam sabit sermaye yatırımı gerçekleştirildi, kümülatif uluslararası doğrudan yatırım miktarı 150 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Gelecek dönem GAP, DAP, KOP, DOKAP gibi bölgesel eylem planları kapsamındaki projelere öncelik verilecek, İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçidi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Yeni Havalimanı, Gebze-İzmir Otoyolu (Körfez Geçişi Dahil), şehir hastaneleri, limanlar gibi büyük projeler tamamlanacak, yeni otoyollar, yüksek hızlı tren hatları dahil olmak üzere, birçok alanda yeni projeler kamu özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirilecek.
Yatırımcıların 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirecekleri yatırım harcamaları için, yatırım döneminde mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde edecekleri kazançlarına daha yüksek miktarda vergi indirimi uygulanacak.
-Özel sektörde kursiyerlere asgari ücret
Özel sektör işyerlerinde 6 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programında (İEP) çalışacak kursiyerlere net asgari ücret ödenecek. Program sonrası kursiyerler aynı işkolunda işe alınırsa, imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay boyunca SGK işveren primi devlet tarafından ödenecek. İşverenin kursiyerler için yaptığı harcamaların vergi matrahından düşürülebilmesi sağlanacak.
Kaliteli ve hesaplı kreş imkanları yaygınlaştırılacak, meslek kurslarına katılan kadınlar için çocuk oyun odaları uygulaması başlatılacak, Kadın Girişimciliği Programı hazırlanacak.
Kıdem tazminatı sisteminde ilgili sosyal taraflarla istişare içinde gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak. İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarının esnetilmesi ve yararlanma sürelerinin artırılması yönünde düzenlemeler gerçekleştirilecek.
Sosyal yardım alanların özel sektörde istihdamı halinde sosyal güvenlik primi işveren hissesine teşvik getirilecek.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Bu haber AA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.