Memur maaşları zamlandı

Bakanlar Kurulu, 2009 yılının 2. yarısına ilişkin yüzde 0,115'lik enflasyon farkı ve yüzde 2,5'luk Ocak ayı zammı nedeniyle memur maaş katsayılarını yeniden belirledi.

Memur maaşları zamlandı
  Memur maaşlarında yeni zam yapıldı .

Bugü ; nkü ; Resmi Gazete ' de yayımlanan Karara gö ; re , maaşları ortalama yü ; zde 2 , 62 oranında artıran yeni dü ; zenleme uyarınca Ocak-Haziran dö ; neminde memur maaş
katsayısı 0 , 057383 , taban aylık katsayısı 0 , 76293 , yan ö ; deme katsayısı da 0 , 01819 olarak uygulanacak .

Sö ; zleşmeli ü ; cretlerini de yeniden dü ; zenleyen Karar ile , Sö ; zleşmeli Personel Ç ; alıştırılmasına İlişkin Esaslar ç ; erç ; evesinde gö ; rev yapan sö ; zleşmelilerin ü ; cret tavanı 2 . 671 liraya , Başbakanlıkta Ç ; alıştırılacak Sö ; zleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sö ; zleşmesi Esaslarında yer alan unvanlardan Başbakanlık Mü ; steşarının aylık sö ; zleşme ü ; cret tutarı da 3 . 107 liraya yü ; kseltildi .

Diğer sö ; zleşmelilerin taban ve tavan ü ; cretleri de yü ; zde 2 , 62 oranında artırıldı .

Bakanlar Kurulu Kararında , Ü ; st Kurullarda gö ; rev yapan kapsama dahil tü ; m personelin bu yılın birinci 6 aylık dö ; nemindeki ortalama ü ; cret toplamı ü ; st sınırı
da 5 . 625 lira olarak belirlendi .

Karar uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan ayni veya nakdi ö ; deme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve ortalama ü ; cret toplamı ü ; st sınırının aşılmaması kaydıyla , Ocak-Haziran dö ; neminde personelin mali ve sosyal hakları , kurum iç ; i hiyerarşik yapıların gerektirdiği ö ; lç ; ü ; de ve mevzuatı dahilinde
yetkili organlarca yü ; zde 2 , 62 oranına kadar artırılabilecek .

-EK Ö ; DEMELER-

Sö ; z konusu Karar ile ek ö ; demeler de dü ; zenlendi .

Buna gö ; re , yeni bir dü ; zenleme yapılıncaya kadar , makam tazminatından yararlananlar hariç ; olmak ü ; zere , bö ; lge mü ; dü ; rü ; , bö ; lge mü ; dü ; r yardımcısı , il mü ; dü ; rü ; , il mü ; dü ; r yardımcısı , il mü ; ftü ; sü ; , il mü ; ftü ; yardımcısı , daire başkanı , daire başkan yardımcısı , başkan , başkan yardımcısı , genel sekreter , genel sekreter yardımcısı , savunma sekreteri , fakü ; lte sekreteri , enstitü ; sekreteri , yü ; ksekokul sekreteri , ilç ; e mü ; ftü ; sü ; , mü ; dü ; r ve mü ; dü ; r yardımcısı kadrolarında bulunanlardan Devlet memurlarına Ö ; denecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli 2 sayısı cetvelin A bö ; lü ; mü ; ile 3 sayılı cetvelin B bö ; lü ; mü ; nde yer alanlar iç ; in ek ö ; deme oranı yü ; zde 100 olarak uygulanacak . Ek ö ; deme oranı 3 sayılı cetvelin F bö ; lü ; mü ; nde yer alanlar iç ; in de yü ; zde 90 olarak tespit edildi .

Bakanlar Kurulu Kararının ek ö ; demeyle ilgili hü ; kmü ; 15 Ocak , diğer hü ; kü ; mleri ise 1 Ocak ' tan geç ; erli olacak .