USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Doğan grubu uzlaşma arıyor

Dört şirketinin 2005-2006-2007 denetimleri sonrası Maliye’nin vergi cezası kestiği Aydın Doğan, arasının açık olduğu hükümetle uzlaşı yolu arıyor. Grubun, Gelir İdaresi Başkanlığı ile 23 eylülde “uzlaşma” masasına oturacağı öğrenildi.

Güncel / 11 Eylül 2009 Cuma 11:56
Doğan grubu uzlaşma arıyor

 

Her vergi mü ; kellefine tanınan bir hak ancak Maliye ile Doğan Grubu arasında bir uzlaşmanın zor gö ; rü ; nü ; yor . Doğan Grubu ' nun POAŞ ' taki hisselerini Avusturyalı ortağına satışını hızlandırdığı ve elde edeceği nakit parayla vergi cezasının bir kısmını ö ; demeyi planladığı belirtildi .
Maliye denetmenleri 2005-2006 ve 2007 ' e ait incelemeleri sonucunda Doğan Yayın Holding ' e 1 . 88 milyar TL vergi aslı , 1 . 88 milyar TL vergi zıyai cezası , toplam 3 milyar 755 milyon TL ceza kesti . Maliye Bakanlığı yılın ilk aylarında yine Doğan Yayın Holding ' e 2006 ' daki Doğan TV hisselerinin yü ; zde 25 ' inin 375 milyon Avro ' ya satışını 2007 ' de yapmış gö ; sterip vergi kaç ; ırdığı gerekç ; esiyle 826 milyon lira ceza kesmişti . İki ceza toplamı Doğan Yayın Holding ile Doğan Holding ' in toplam piyasa değerinin beşte dö ; rdü ; ne karşılık geliyor .
Geç ; en ay Petrol Ofisi A . Ş ( POAŞ ) hisselerinin kısmen veya tamamen yö ; netim ortağı olan OMV Aktiengesellsellschaft satılmasına yö ; nelik gö ; rü ; şmelere başladığını aç ; ıklayan Doğan Şirketler Grubu Holding A . Ş , Petrol Ofisi ' nin OMV ' ye satışıyla elde edeceği nakdi geliri , 3 . 7 milyarlık vergi cezasında kullanabileceği sö ; yleniyor . 4 milyar lira gibi oldukç ; a yü ; ksek piyasa değerine sahip olan Petrol Ofisi ' nin ise yaklaşık yü ; zde 41 ' i OMV ' nin elinde . Piyasada , kesilen ceza sonrası satış sü ; recinin hızlanacağı konuşuluyor .

DOĞAN GRUBU ' NUN HİSSELERİ REHİN
Doğan Yayın Holding hisselerinin yü ; zde 15 ' i , Hü ; rriyet hisselerinin yü ; zde 18 . 5 ' i ve Kanal D hisselerinin yü ; zde 49 ' u grubun uzun vadeli finansal borç ; ları nedeniyle finansal kuruluşlarda rehin . Doğan TV ' nin yü ; zde 54 ' ü ; ve 405 bin liralık teminat mektubu bir ö ; nceki vergi cezası nedeniyle Maliye ' ye teminat olarak verilmişti . Grubun diğer şirketleri Ditaş Doğan , Ç ; elik Halat , Mipaz ' ın toplam piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira . Ray Sigorta ' da ise holdingin yü ; zde 10 payı bulunuyor . Doğan Ailesi ' nin elindeki varlıklar iç ; inde en ö ; nemli olanı ise Taksim ' deki Hilton arazisi . Mecidiyekö ; y ' de inşa edilen ve kısa bir sü ; re ö ; nce satışa sunulan Trump Towers da grubun ö ; nemli gayrimenkul projeleri arasında yer alıyor . Bu projenin yü ; zde 50 ortağı olan Taşyapı ' nın patronu Emrullah Turanlı geç ; tiğimiz gü ; nlerde Trump Towers ' taki yü ; zde 50 payını 125 milyon dolara Doğan Grubu ' na devretti .

&rdquo ; KDV CEZASI HAKSIZ&rdquo ;
Ö ; te yandan , CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaç ; ebi , kesilen vergi cezasının KDV ile ilgili bö ; lü ; mü ; nü ; n haksız olduğunu sö ; yledi . Vergi uzmanı olan ve geç ; miş yıllarda Ankara ve İstanbul Defterdarı , Gelirler Genel Mü ; dü ; rü ; gö ; revlerini yapan Hamzaç ; elebi , kesilen cezanın bağlı ortaklıklar arasında hisse değişimi ve anonim şirket ilmuhaberinin satışına KDV uygulamasından kaynaklandığını belirtti . Hamzaç ; ebi , hisse senedi değişimine ilişkin olarak ileri sü ; rü ; len iddialar konusunda ve tarhiyat konusunda raporu okuması gerektiğini kaydetti . Anonim şirket ilmuhaberinin satışına KDV uygulanması konusundaki tarhiyatın tamamen haksız olduğunu belirten Hamzaç ; ebi , şö ; yle konuştu : &ldquo ; Yü ; rü ; rlü ; kteki Katma Değer Vergisi Kanunu ' nun 17/4-G maddesi her tü ; rlü ; hisse senedi satışını KDV ' den istisna etmiştir . Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu ' nun 232 numaralı genel tebliği hisse senetlerinin elden ç ; ıkarılmasından doğan kazanç ; ların nasıl vergilendirileceğine ilişkin aç ; ıklamaları kapsamaktadır . O tebliğlere baktığımızda o tebliğde de geç ; ici ilmuhaberlerin hisse senedi hü ; kmü ; nde olduğu aç ; ık bir şekilde ifade edilmiştir . Aksini dü ; şü ; nmek doğru değildir , ilmuhaberler daha sonra basılacak olan hisse senetleriyle yer değiştirmek ü ; zere ç ; ıkarılır . Yani bir hisse senedi geç ; basıldı diye onun ö ; ncesinde ç ; ıkarılmış olan ve o anonim ortaklıktaki hisseyi temsil eden ilmuhaberin satışını hisse senedi hü ; kmü ; nde saymamak yanlış olur . Anonim Şirketler Hukuku ' na aykırı olur , bizim Sermaye Piyasası Mevzuatı ' na aykırı olur ve her şeyden ö ; nce de vergi mevzuatına aykırı olur . Raporun KDV ile ilgili uygulaması son derece haksızdır . Tamamen Doğan Grubu ' na baskı amaç ; lı olarak yorumluyorum ben bunu . &rdquo ;
CHP Genel Saymanı Mustafa Ö ; zyü ; rek de , Maliye Bakanlığı ' nın tebliğ ve muktezalarına uygun yapılan işlerde ceza kesilemeyeceği yö ; nü ; nde yasalarda aç ; ık hü ; kü ; m bulunduğunu dile getirdi . Ö ; zyü ; rek , &ldquo ; Hisse senedi ( ilmü ; haber ) devirlerinde KDV alınmayacağı KDV kanununun 74/4-9 maddesinde aç ; ıkç ; a hü ; kme bağlandığı halde KDV hesaplanması , vergi incelemesini yapanların niyetini ortaya koymuştur&rdquo ; diye konuştu .

UZLAŞMA GÜ ; NÜ ; 23 EYLÜ ; L
Doğan Yayın Holding ' e Maliye Bakanlığı tarafından kesilen 3 milyar 755 milyon liralık cezayla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı ' yla 23 Eylü ; l 2009 tarihinde uzlaşma masasına oturacağı ö ; ğrenildi . Doğan Grubu ' na yakın kaynaklardan Taraf ' ın edindiği bilgilere gö ; re , uzlaşma tarihi daha ö ; nce verilmiş bir tarih . Kaynaklar , vergi incelemesi sonrasında her vergi mü ; kellefine yasanın tanıdığı tarhiyat ö ; ncesi uzlaşma seç ; eneğine Doğan Grubu ' nun Gelir İdaresi incelemesi sonrasında ' evet ' dediğini aktardı . Tutanaklardaki ' evet ' e istinaden de inceleme sonrası hazırlanan raporların Doğan Grubu ' na gö ; nderildiğini belirten aynı kaynak , &ldquo ; Doğan Grubu olarak , İdare ' nin raporunu gö ; rmeden ö ; nce uzlaşma istemiştik . Onlar da bize uzlaşma gü ; nü ; olarak 23 Eylü ; l 2009 tarihini vermişler&rdquo ; dedi .

YARGI YOLU GÖ ; RÜ ; NÜ ; YOR
Maliye ve Doğan Grubu taraflarını bir araya getirecek uzlaşma toplantısında belli bir noktaya gelinebileceğini sö ; yleyen kaynaklar , &ldquo ; Doğan Grubu ' na gö ; re gelemez . Maliye &ldquo ; Kanunda tanınan hisse değişimini yapmışsın ancak grup iç ; i hisse değişimini yapmamışsın . Oysaki kanunda grup iç ; i hisse değişimi , grup dışı hisse değişimi diye bir şey yok . Vergi kanunları yorumlanarak bir hesaplama yapılıyor . Vergi doğurma yaklaşımı var . Tü ; rkiye ' de bö ; yle bir ceza yok . Uzlaşma değil , yargı yolu gö ; rü ; nü ; yor&rdquo ; dedi .

DOĞAN GRUBU ' NU SIKINTIYA SOKACAK CEZALAR
Başbakan Tayyip Erdoğan ile bir dö ; nem yaşadığı polemiklerle hâ ; lâ ; hafızalarda olan Doğan Grubu , 2006 yılıyla birlikte tü ; m şirketlerinde oldukç ; a sarsıcı ceza uygulamalarıyla karşı karşıya kaldı . Petrol Ofisi ' nin vergi hesapları Maliye tarafından incelemeye alındı . Bunun sonucunda Maliye 2001-2007 ' de vergide usulsü ; zlü ; k tespit ettiğini belirterek , Doğan ' a rekor ceza kesti . Bu cezalar zincirinin son halkası ise bu yılın başlarında Petrol Ofisi ' ne getirilen kamu ihalelerinden men cezasıydı .
Grubun medya kuruluşları da artık Maliye ve dü ; zenleyici kuruluşların merceğine girdi . Grup , pahalı kağıt ithalatı yaparak hissedarlarını zarara uğrattığı iddialarıyla da geç ; mişte zor gü ; nler geç ; irmişti .

HİSSE SENETLERİ YÜ ; KSELİŞE GEÇ ; Tİ
Doğan Yayın Holding ' e vergi cezası haberinin geldiği 8 Eylü ; l ' de , gruba bağlı şirketlerin değerleri Borsa ' da dip yapmış ve ortalama değerleri yaklaşık yü ; zde 12 dü ; şmü ; ştü ; . Dü ; n ise uzlaşma yö ; nlü ; gelen aç ; ıklamalardan sonra hisseler yukarı yö ; nlü ; bir trende dö ; nerek , nispeten hafif kayıplarla gü ; nü ; kapattı .
Doğan Yayıncılık yü ; zde 19 , Hü ; rriyet Gazetecilik yü ; zde 8 değer kayıplarıyla yoğun ç ; ıkış gö ; zlenen hisselerdi . Petrol Ofisi ' nde yü ; zde 0 . 7 , Ç ; elik Halat ' da yü ; zde 1 . 2 , Ditaş Doğan ' da ise yü ; zde 2 . 5 dü ; zeylerinde yü ; kseliş yaşanırken , gruba bağlı diğer şirketlerin hisselerin değerlerinde hafif dü ; şü ; ş vardı .
Dü ; n İMKB kapanışında , Doğan Holding yü ; zde 1 . 85 , Doğan Gazetecilik yü ; zde 1 . 08 , Milpa yü ; zde 0 . 93 , Doğan Burda yü ; zde 1 . 09 , Ray Sigorta ise yü ; zde 2 . 9 ' luk değer kaybetti .

' TÜ ; RKİYE ' NİN İMAJI ZEDELENEBİLİR '
Financial Times gazetesi , cezanın , grup iç ; in gü ; ç ; lü ; bir darbe oluşturduğunu belirterek , &ldquo ; Aynı zamanda , iş dü ; nyasına ve medyaya yö ; nelik ve ü ; lkenin , yabancı yatırımcıların arasındaki imajını zedeleyebilecek siyasi mü ; dahaleye ilişkin soru işaretlerini de yaratıyor&rdquo ; yorumunu yaptı . Cezanın , &ldquo ; grubun sahibi ile ü ; lkenin Başbakanı arasında bir yıllık konfrontasyondan sonra&rdquo ; geldiğine de dikkat ç ; ekildiği haberde şu yorumu yapıldı : &ldquo ; Ceza , Tü ; rkiye ' nin ö ; nde gelen aile gruplarından birine gü ; ç ; lü ; bir darbe oluşturuyor . Aynı zamanda iş dü ; nyasına ve medyaya yö ; nelik ve ü ; lkenin , yabancı yatırımcıların arasındaki imajını zedeleyecek siyasi mü ; dahaleye ilişkin soru işaretlerini de yaratıyor . &rdquo ;
Financial Times , bir bankacının , cezanın , grubun ayakta kalmasını tehdit edecek kadar ağır olduğunu sö ; ylediğine dikkat ç ; ekti ve varlık satışlarının gü ; ndeme gelebileceği gö ; rü ; şü ; nü ; aktardı .

BAYKAL ' DAN DOĞAN GRUBU ' NA DESTEK
CHP Lideri Deniz Baykal , Doğan Medya Grubu ' na uygulanan gö ; rü ; lmemiş cezanın bü ; yü ; k bir zulü ; m olduğunu sö ; yledi . Baykal , şö ; yle konuştu : &ldquo ; Bu mali cezanın hedefi olarak seç ; ilen insanlar ve grup değildir . Tü ; rkiye ' de en ç ; ok vergi veren bir kuruluşa , Tü ; rkiye tarihinin tanımadığı , gö ; rmediği , dü ; nyada da ö ; rneği ve benzeri kolayca gö ; zü ; kmeyen milyarlarca dolarlık bir ceza uygulaması gerç ; ekten hiç ; bir teknik anlayışla , hukuki vergi mü ; lahazasıyla izah edilemez . Sindirme ç ; abası yattığı ç ; ok aç ; ık . &rdquo ;YAZARLARTAMAMI

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement