Sanayiciler ticari araçlarda hurda ve KDV indirimi istiyor

Ekonomik kriz'den etkilenen sanayiciler, Türkiye'nin önemli ihraç kalemlerinden biri olan ticari araçların üretim ve satışını canlandırmak için KDV oranının yüzde 5-8 aralığına çekilmesini istiyor.

  Tü ; rkiye ' de 2008 ' in ilk 11 ayında toplam 1 milyon 108 bin 628 adet taşıt ü ; retilirken , bu rakam 2009 ' un aynı dö ; neminde yü ; zde 30 gerileyerek 775 bin 834 olarak gerç ; ekleşti .

Taşıt araç ; ları ü ; retiminde en bü ; yü ; k gerileme yü ; zde 91 ile 3 . 5-12 tonajdaki kü ; ç ; ü ; k kamyon ü ; retiminde yaşandı . 2008 ' in ilk 11 ayında 7 bin 118 kü ; ç ; ü ; k kamyon ü ; retilirken , 2009 ' da bu rakam 625 ' e kadar geriledi . Bunu yü ; zde 78 ile midibü ; s , yü ; zde 76 ile bü ; yü ; k kamyon ü ; retimindeki gerileme izledi . Midibü ; s ü ; retimi 9 bin 838 ' den 2 bin 127 ' ye , bü ; yü ; k kamyon ü ; retimi ise 27 bin 246 ' dan 6 bin 491 ' e dü ; ştü ; . Ü ; retimdeki daralma minibü ; ste yü ; zde 49 , kamyonette yü ; zde 34 , otomobilde yü ; zde 23 , otobü ; ste ise yü ; zde 22 olarak gerç ; ekleşti .

Kocaeli Sanayi Odası ( KSO ) Yö ; netim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı aç ; ıklamada , Tü ; rkiye ' nin ö ; nemli bir ticari araç ; ü ; reticisi ve ihracatç ; ısı olduğunu , dolayısıyla bu alandan yü ; ksek katma değer sağlandığını belirtti .

Ticari araç ; ların ç ; oğunluğunun yurt iç ; inde ü ; retildiğini , bu tü ; r araç ; lara verilecek desteğin Tü ; rk işç ; isine , sanayicisine verilmiş olacağını vurgulayan Zeytinoğlu , ' ' Ticari araç ; larda işç ; ilik oranı genel ü ; retim maliyeti iç ; erisinde en fazla paya sahip . Ö ; rneğin otomobilde yurt iç ; inde ü ; retilse de bazı parç ; alar yurt dışından geliyor , ancak ticari araç ; larda , ö ; zellikle de kamyonlarda yerli ü ; rü ; n ağırlıklı , Tü ; rk işç ; iliği payı ç ; ok daha yü ; ksek . Kamyon ithalatı genel toplam iç ; inde ' yapmıyoruz ' denecek kadar az ' ' dedi .

HERŞEY İNDİRİME BAĞLI

Egzozdan ç ; ıkan zararlı gaz ve partikü ; llerin belirli bir takvim iç ; erisinde azaltmasını iç ; eren Euro normlarının kademeli olarak hayata geç ; irildiğini , Avrupa Birliği ' nde 2005 ' ten bu yana zorunlu olan Euro 4 normunun Tü ; rkiye ' de ağır ticari araç ; lar iç ; in 01 Ocak 2009 tarihi itibariyle zorunlu hale getirildiğini anımsatan Zeytinoğlu , şunları sö ; yledi :

' ' Tü ; rkiye ' de trafikteki kamyonların motorları genel itibariyle ç ; ok eski . Avrupa Euro normlarında hızla ilerliyor . Tü ; rkiye ' nin ise 2012 ' de Euro 5 normlarına geç ; mesinin zorunlu olduğu konuşuluyor . Bizde Euro 5 normlarına uygun araç ; ü ; retimiyle ilgili ç ; alışmalar yeni başladı sayılır . Eski motorlarda zehirli gazların salınımı ç ; ok yü ; ksek . Yani 2012 ' de mecburen yapacağımız hurda indirimini ö ; ne ç ; ekip , yü ; zde 18 olan KDV ' yi ticari araç ; larda yü ; zde 5-8 seviyelerine indirerek yerli sanayicimizi koruyabileceğimize inanıyoruz . ' '

Bü ; yü ; k kamyonların 120 bin , kü ; ç ; ü ; k kamyonların 60 bin , kamyonet ve midibü ; slerin ise 45-50 bin TL dolayında satıldığını , yapılacak KDV indiriminin satışları artırarak , ekonomik kriz nedeniyle bunalan sanayiciye nefes aldıracağını sö ; yleyen Zeytinoğlu , ' ' Bö ; ylece hem işsizliğe ç ; are bulmuş hem de 2012 ' de yapılması gereken regü ; lasyonu erkene ç ; ekmiş oluruz ' ' diye konuştu .

Otomotiv sanayinde kü ; resel finansal krizden en fazla kamyon ve midibü ; s ü ; retiminin etkilendiğini sö ; yleyen Zeytinoğlu , firmaların , krizden etkilense de ellerindeki yetişmiş elemanını ç ; ıkarmak istemediğini , bu durumdaki sanayicilerin ç ; oğunlukla kısa ç ; alışma ö ; deneğinden yararlanma yoluna gittiğini , bunun faturasının da devlete ç ; ıktığını dile getirdi .

Tü ; rkiye ' de , hiç ; bir iyileştirme yapılamaması halinde ekonomik krizin etkilerinin başta Avrupa olmak ü ; zere dü ; nyanın ekonomik anlamda dü ; zelmesine paralel olarak ortadan kalkacağını savunan Zeytinoğlu , ' ' Ama tedbir alır ve iç ; pazarımızı canlandırma yoluna gidersek Avrupa ' dan bağımsız hareket etmiş ve kü ; resel finansal krizin olumsuz etkilerini daha ç ; abuk atmış oluruz ' ' şeklinde konuştu .