USD (Alış - Satış) : 5,34 - 5,35 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Ak Parti Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ Manisa'da

AK Parti'nin 'Demokratik Açılım' projesinin tüm Türkiye'ye anlatmak için ülke geneline başlattığı 'Türkiye Buluşmaları' adlı konferanslar serisi kapsamında AK Parti Grup Başkan Vekili ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ Manisa'ya geldi

Yaşam / 27 Şubat 2010 Cumartesi 18:05
Ak Parti Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ Manisa'da

  AK Parti ' nin ' Demokratik Aç ; ılım ' projesinin tü ; m Tü ; rkiye ' ye anlatmak iç ; in ü ; lke geneline başlattığı ' Tü ; rkiye Buluşmaları ' adlı konferanslar serisi kapsamında AK Parti Grup Başkan Vekili ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ Manisa ' ya geldi .
Belediye Kü ; ltü ; r Sitesi Lale Salonu ' nda dü ; zenlenen konferans ö ; ncesi Bekir Bozdağ gazetecilerin gü ; ndeme ilişkin sorularını cevapladı . İki milletvekilinin partiden ihracıyla ilgili soruya Bozdağ , ' İki tane milletvekilimizin AK Parti ' nin tü ; zü ; k programıyla bağdaşmayan beyanları oldu . Bu beyanları bizim kesinlikle kabul etmemiz sö ; z konusu değil . Biz bugü ; ne kadar bu milletin değerlerine karşı koyan herkese , hukuk dışı yö ; ntemlerle milletin karşısına ç ; ıkanlara karşı tavır koyduk . O nedenle bu arkadaşlarımızla
ilgili disiplin soruşturmasını başlattık . 2 ay geç ; ici ihraç ; etmek ü ; zere kurula gö ; nderdik . Bundan sonrasına disiplin kurulu karar verecek ' dedi .
Milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili bir soruya da Bozdağ , ' Dokunulmazlık ilkesi Tü ; rkiye ' de belli kesimlerin , o da millet idaresinden rahatsız olanların sü ; rekli dile getirdikleri bir konu . Derler ya ' Yolsuzluğu , dokunulmazlığı kaldırdığında şö ; yle olacak . ' Meclis ' te dokunulmazlık kapsamında pek ç ; ok dosya var . Bunların iç ; ende yolsuzluk isnadıyla gelen dosya sayısı bilemiyorum 20 tane var mı yok mu? Ama Meclis ' te 400 ' e yakın dosya var . Yani gece karanlığında konuşmuş , efendim sandıkta şu ihlal olmuş bunun
gibi bir takım adi suç ; larla alakalıdır . Parlamentonun yü ; zde 70 ' i her seç ; imde yenilenir . Şu anda geç ; en dö ; nem milletvekili olup milletvekili olmayan yok mu var . Geç ; en dö ; nem başbakan olup şu an başbakan olmayan , geç ; en dö ; nem bakan olup bu dö ; nem vekil olmayan birç ; ok vekil var . Siz bunlardan kaç ; ının yolsuzluk isnadıyla yargılandığını ve ceza aldığını gö ; rü ; yorsunuz? Ama nedense her defasında bö ; yle bir karalama oluyor . Bu karalamanın temelinin nedeni de , millet idaresine saygısı olmayanlar , bu milletin Ankara ' daki
sesinin gü ; r ç ; ıkmasından rahatsız olanlar ' yanıtını verdi .

CHP ' NİN 1999 YILINDA AHMET TÜ ; RK ' TEN MİLLETVEKİLİ ADAYI TALEBİ
BDP Milletvekili Sırrı Sakık ' ın , CHP ' nin kendilerinden militan milletvekili adayı talep ettiği ve seç ; imlere birlikte gitmeyi istediği yö ; nü ; ndeki iddiaları sorulan Bozdağ şu değerlendirmeyi yaptı :
' Sırrı Sakık ' ın aç ; ıklamaları gerç ; eğin ispatı oldu . 20 Ekim 1991 seç ; iminde Ahmet Tü ; rk , Hatip Dicle , Leyla Zana , Orhan Doğan , Mahmut Anla , Yaşar Kaya , Sırrı Sakık bunlar o zamanki SHP ' nin , Baykal ' ın da bulunduğu listeden milletvekili seç ; ildiler . O zaman HEP ile işbirliği yaptılar . Bugü ; n DTP neyi sö ; ylü ; yorsa o gü ; n de HEP onu sö ; ylü ; yordu . SHP yani CHP ' nin şemsiyesi altında Meclis ' e girdiler . Sonra dokunulmazlıklar kaldırılınca yargılandırıldılar . Maalesef bizim siyasetimizde ' dü ; n dü ; ndü ; r , bugü ; n bu gü ; ndü ; r '
felsefenin CHP ' de yansımasıdır . Dü ; n ö ; yle diyor , bugü ; n bö ; yle yapıyor . Yeni Anayasa konusunda CHP raporunda ' Anayasa ' ya ihtiyaç ; vardır ' diyor . Şimdi ise ' yeni Anayasa ' ya gerek yoktur ' diyor . Alıştık artık ; CHP , web sitesinde olan raporları bile hala reddedebilecek kadar siyasette iki yü ; zlü ; bir anlayış sergiliyor . '
' Hü ; kü ; met ile yargı arasında bir gerginlik var mı ' şeklindeki soruda ise Bozdağ şö ; yle konuştu :
' Tü ; rkiye ' de yargı ile hü ; kü ; met arasında bir kriz sö ; z konusu değil . Olan hadise nedir? Devam eden birtakım soruşturmalar var . Soruşturmayı da adli yargı yapıyor . Bunun yü ; rü ; tmeyle , idareyle , hü ; kü ; metle herhangi bir ilgisi yok . Birilerinin sü ; rekli bir biç ; imde adli yargının yaptığı soruşturmaları ve devam ettirdiği kovuşturmaları siyasete bağlamak iç ; in bir gayreti var . Devam eden soruşturmaların tamamı adli yargı tarafından yapılıyor . Bir kişi bü ; rosunda oturuyor diye ' sen burada niye oturuyorsun ' diye
gö ; zaltına alınamaz . Ü ; lkemizde buna bizim yasalarımız imkan vermez . Birtakım suç ; belgeleri , delilleri varsa ondan hareket edilir . Ç ; ü ; nkü ; bizim ceza muhakememizde ' delilden suç ; luya gitme ' benimsenmiştir . Elde birtakım deliller , belgeler olduğu zaman cumhuriyet savcıları ben soruşturamam diyemez . ' Falanca kişinin evinde bomba var . Bu kişi geç ; mişte falan gö ; revde bulundu ' diye ' Biz bunu araştırmayalım ' diyebilir mi? Cumhuriyet savcıları bir yerde suç ; varsa , ona dair bilgi , bulgu varsa , ' Ben bun araştırmam '
diyemez . Bunu araştırmak onun gö ; revidir . Bu konuda takdir hakkı da yoktur . Araştırır daha sonra suç ; ile ilgili deliller kuvvetliyse davasını aç ; ar . Deliller yoksa da takipsizlik kararı verir . Mahkeme delilleri yeterli gö ; rü ; rse tutuklama kararı verir . Bunlar normal şeyler . Birileri ö ; zellikle imtiyaz talep ediyor . Bu daha ç ; ok CHP ' nin kodlarında , genetik kodlarında var . CHP imtiyazlı bir toplum istiyor . Falancalar suç ; işlediği zaman ona dokunulmasın , ama vatandaş Ahmet suç ; işlediği zaman onun burnundan
getirilsin . Falanca bir yere bomba koyduğu zaman bir şey olmasın ama başka birileri yaptığı zaman . Bu Anayasa ' ya da aykırı . Şimdi hukuk normal işliyor . Hukukunun işlemesinden rahatsız olanlara bir bakın . ' '

SUSURLUK ' TA BAŞKA ERGENEKON ' DA BAŞKA
Bozdağ , ' CHP dü ; n Susurluk aydınlansın diye ' Sü ; rekli aydınlık iç ; in bir dakika karanlık ' eylemi yapıyordu . O zaman ki hakimlere , savcılara ç ; ağrı yapıyor . Şimdi bugü ; n savcılar soruşturma yü ; rü ; tü ; yor . ' Aman niye yapıyorsunuz ' diye karşı duran bir CHP var . Doğrusu ben CHP ' yi anlamakta zorlanıyorum . Susurluk ' ta ' Durmayın ü ; zerine gidin ' diyor . Hakim ve savcıları arıyor . Şimdi ' Niye ü ; stü ; ne gidiyorsunuz ' diye hakim ve savcılara ' Gitmeyin ' diyor . Savcılar Şemdinli ' de gö ; revden alındı diye zil ç ; alıp oynadı . Şimdi
Erzurum ' daki savcıların yetkisi kaldırıldığında hakeza yine ç ; ok keyiflendi . CHP ' yi anlamakta zorlanıyorum . Yani Susurluk ' ta ü ; zerine gidilsin diye kavga eden CHP , bugü ; n Ergenekon ' da devam eden soruşturmaları etkisizleştirmek , sulandırmak iç ; in bu kadar gayreti neden sarf ediyor işin doğrusu anlamış değilim . Ama umarım milletimiz anlamıştır ' şeklinde devam etti

CHP , HUKUKUN Ü ; STÜ ; NLÜ ; ĞÜ ; NÜ ; DEĞİL , Ü ; STÜ ; NLERİN HUKUKUNU TALEP EDİYOR
Tü ; rkiye ' nin eksiğiyle , gediğiyle işleyen bir hukuk devleti anlayışına sahip olduğunu ancak hukukun bü ; tü ; n kurallarının tam olarak işlemediğine dikkat ç ; eken Bozdağ , ' Anayasa ' da yazan şey pratikte tam manasıyla işlemiyor . İşlemediği zaman da insanlar farklı farklı dü ; şü ; nebiliyor . CHP ' nin her hafta grup toplantısında konuşmalarına bakın neredeyse ü ; ç ; te biri bu devam eden davalarla alakalı . Bir ü ; lkede ana muhalefet partisi adeta yargılamanın yapıldığı bir salon gibi olmaz . Baykal , cumhurbaşkanlığı seç ; iminde 367
ile ilgili şunları sö ; ylemişti :
' Anayasa Mahkemesi 367 ' ye gerek yok kararı verirse toplumda bü ; yü ; k bir ç ; atışma olur . '
Hukuk olan bir devlette ana muhalefet bö ; yle konuşmaz . Ne der o zaman? Der ki ' hukuk işliyor , herkesin hukuka gü ; venmesi lazım . ' Baykal işine geldiği zaman ' şeriatın kestiği parmak acımaz ' diyor , işine gelmediği zaman da ' yargıç ; lar darbesi ' diyor . Ç ; ok farklı noktalarda duruyor . Hukuk devletinde hepimizin savcılara , hakimlere gü ; venmesi lazım . İşleyen soruşturmalara mü ; dahale etmemek lazım . Hukuk devletinde imtiyaz talep edilmez . Maalesef imtiyaz talep ediliyor . Hukuk devleti imtiyazı reddeder . Hukuk devleti
ü ; stü ; nlerin hukukunu değil , hukukun ü ; stü ; nlü ; ğü ; nü ; esas alır . Ama şimdi CHP ' nin talep ettiği şey , hukukun ü ; stü ; nlü ; ğü ; değil , ü ; stü ; nlerin hukuku . Milletinin hukuku değil , ü ; stü ; nlerin hukukunu korumak iç ; in uğraşıyor . Hukuk devletinde bunlar olmaz . Devam eden soruşturmalar bir hukuk devletinde ne eleştirilebilir ne de yadırganabilir ' diye konuştu
Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bozdağ daha sonra salona geç ; ti . AK Parti Manisa Milletvekilleri , parti teşkilatlarına mensup yö ; neticilerin hazır bulunduğu konferansa , Bozdağ ' Demokratik Aç ; ılım ' projesine ilişkin genel değerlendirmelerde bulundu . Sorunun temelinin yıllar ö ; ncesine dayandığını hatırlatan Bozdağ , Tü ; rkiye ' de bir korku toplumu oluşturulduğunu ö ; ne sü ; rdü ; . Bozdağ şunları sö ; yledi :
' Ü ; lkemizde ' Birlik ve beraberliğe her zamankinden ç ; ok ihtiyaç ; duyarız ' lafını şu gü ; nlerde hep duyarız . ' Aman Tü ; rkiye ' nin başı belada , başı tehlikede . ' Eğer bu partilerin dedikleri olsaydı Tü ; rkiye şimdiye kadar kaç ; defa param parç ; a olurdu . Hala da sö ; ylü ; yorlar aynı tü ; rkü ; yü ; . Onun iç ; in diyoruz ki ; biz bü ; yü ; k Tü ; rkiye ' yi kurmak iç ; in birilerinin ü ; rettiği korkulara teslim olmayacağız , teslim olmamamız lazım .
Her cumhurbaşkanlığı seç ; iminde kaos , kriz olurdu ama sonra bir ç ; ö ; zü ; m bulundu . Bundan sonra millet seç ; ecek dendi . Ama Anayasa Mahkemesi 367 kararıyla Anayasa ' yı da ayakların altına alarak , hukuku adeta paspas edip ç ; iğneyerek bir karar verdi ki demokrasinin yoluna taş koydu , hukukun yoluna taş koydu , milletin yoluna taş koydu . Milletimiz ne yaptı? 22 Temmuz ' da bir kez daha bu yolu aç ; tı . Hem demokrasinin yolunu hem de hukukun yolunu hem de milli iradenin yolunu bir kez daha aç ; tı . Şimdi tornacının oğlu ,
iç ; inizden biri bu ü ; lkenin cumhurbaşkanı . '
Terö ; rü ; n yok edilmesi konusunda bir uzlaşma ortamının sağlanamadığını ifade eden Bozdağ , ' Biz terö ; rü ; kolay hallederiz , kolay ç ; ö ; zeriz . Zor olan terö ; rü ; yok etmek değil zor olan bu işin nasıl olacağını oturup konuşmak . Biz konuşamıyoruz . Terö ; rü ; ç ; ö ; zmek iç ; in , terö ; r sorununu ortadan kaldırmak iç ; in Tü ; rkiye siyasi ç ; ekişmeleri bir kenara koyup aklı selim iç ; erisinde bir tartışmayı yapabilsek biz , bu işi ç ; ö ; zecek yolları bulur ve beraber bu işi daha kolay hallederiz ' dedi .
Bozdağ sö ; zlerinin devamında MHP ve CHP ' yi terö ; rle ilgili , aç ; ılımla ilgili tutumlarından dolayı eleştirdi . Aç ; ılımın gerekliliği ve nasıl yapılacağı konusunda bilgiler verdi .
( Ö ; A-CMH-Y )BaşbakanGenetikBekir BozdağAnayasaAk PartiYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı