Mehmet Ali Bayar: 12 Eylül faşizminin derinleştirdiği bu milli facia ortadan kaldırılmalıdır

Demokrat Parti (DP) eski Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Bayar, son 30 yıldaki kan, gözyaşı ve şiddetin milli bir facia olduğunu söyledi. 12 Eylül faşizminin bu hadiseyi derinleştirip farklı boyut kazanmasına yol açtığına dikkat çeken Bayar, milli facianın ortadan kaldırılmasının bu neslin ve Türkiye'yi idare edenlerin en acil görevi olduğunu v

Mehmet Ali Bayar: 12 Eylül faşizminin derinleştirdiği bu milli facia ortadan kaldırılmalıdır
 

Bayar , hü ; kü ; metin Kü ; rt sorununa ç ; ö ; zü ; m amacıyla başlattığı ' demokratik aç ; ılımı ' değerlendirdi ; ' Bu meselenin 40 yıldır siyasetin etrafında sü ; rekli herkesin birbirini suç ; ladığını , 12 Eylü ; l ' ü ; n bıraktığı tü ; m kara lekenin , o ağır mirasın tahliye edilmesi gerektiğini ' dile getirdi .

Aynı milletin fertlerinin birbirine şu veya bu nedenle dü ; ştü ; ğü ; nü ; anlatan Bayar , bu facianın bitmesi gerektiğini ifade etti . ' Ü ; lkenin bir bö ; lü ; mü ; nde bu facia yaşanırken diğer bö ; lü ; mlerinde hukuk ve huzur olması zaten dü ; şü ; nü ; lemez . ' diyen Bayar , Tü ; rkiye ' nin son 30 senelik hadisesinin bu olduğunu , ' Kü ; rt sorunu ' diye adlandırılan meselenin iyi tahlil edilmesi gerektiğini sö ; yledi .

Kü ; rt ve Sorun ' kelimelerinin yan yana kullanılmasından incindiğini vurgulayan Bayar , sö ; zlerini şö ; yle sü ; rdü ; rdü ; : ' Bu ü ; lkenin asli unsuru olan vatandaşlarının bir bö ; lü ; mü ; nü ; n sorun olarak tanımlanması , bu meselenin zaten yanlış tarif edildiğini gö ; steriyor . Tü ; rkiye ' de bir ' Tü ; rkiye Sorunu ' vardır . Temelinde ise birlikte yaşama irademiz sorgulanmaktadır . 12 Eylü ; l faşizmi bu hadiseyi derinleştiren ve farklı boyut kazanmasına neden olan ayrı bir faciadır . Tü ; rkiye ' nin talihi kaderi 12 Eylü ; l darbesiyle maalesef ç ; ok vahim bir şekilde etkilenmiştir . Bu mesele de o facianın iç ; inden derinleşerek ç ; ıkmıştır . Ö ; ncelikle kanın , gö ; zyaşının , kardeşin kardeşe dü ; şmesinin , kardeşin kardeşe silah sıkmasının ö ; nü ; ne geç ; mek lazım . Silahı , şiddeti , terö ; rü ; , kanı , gö ; zyaşını , baskıyı bir mü ; zakere aracı , bir tehdit unsuru olarak kim kullanıyorsa onu da lanetlemek lazım . '

MECLİS ' E BÜ ; YÜ ; K GÖ ; REV DÜ ; ŞÜ ; YOR

Demokrasinin evrensel bir vaka olduğuna dikkat ç ; eken Bayar , demokrasi neyi gerektiriyorsa onun yapılmasını istedi . Bu ü ; lkenin fertlerinin , kendi annelerinin dilinde , kendi ç ; ocuklarına seslenebilmek istiyorlarsa bunun mü ; mkü ; n olması gerektiğinin altını ç ; izen Bayar , ü ; lkede ' kim kendisine karşı haksızlık yapıldığı ve ayrımcılık yapıldığı ' gibi bir inanca sahipse ; onun herkesin meselesi olması gerektiğini kaydetti .

12 Eylü ; l tasarrufunun hala sü ; rdü ; rü ; lmesinin manasını anlamadığını dile getiren Mehmet Ali Bayar , sö ; zlerini şö ; yle sü ; rdü ; rdü ; : ' 12 Eylü ; l , tarihimizin en ö ; nemli sorunudur . Milli faciayı ortadan kaldırmak , bu neslin ve bugü ; n Tü ; rkiye ' yi idare edenlerin en acil gö ; revidir . Başka hiç ; bir meselesi yoktur . Siyaseten 40 yıldır bu meselenin etrafında sü ; rekli olarak birbirimizi suç ; luyoruz . Bu meselenin siyaset ü ; stü ; değerlendirilmesi taraftarıyım . Siyasetin en ö ; nemli gö ; revi , bunu ç ; ö ; zmektir . Bu meseleyi ç ; ö ; zmezse , milletimizin rejime , demokrasiye olan inancı da kö ; relecektir . Bir demokrasi kan ve gö ; zyaşına son veremiyorsa , insanlarının hepsi iç ; in mutluluk vaat edemiyorsa , o demokrasinin yaşama şansı kalmaz . Son 25 senedir Tü ; rkiye ' de demokrasiye aç ; ık ve gizli mü ; dahalelerin arkasında savaş , bir bahane olarak kullanıldı . Bizim demokrasinin meşruiyeti ve olgunluğu , bu gelinen noktada , bu milletin bu meseleyi demokrasiyle ç ; ö ; zü ; p ç ; ö ; zemeyeceğiyle ilgili olacaktır . '

30 YILDIR DENEDİĞİMİZ METODLARIN Ç ; ALIŞMADIĞI ORTAYA Ç ; IKTI

Tepkilerin hepsinin doğal olduğunu , ç ; ü ; nkü ; iki tarafın ç ; ok acılar ç ; ektiğini ve ç ; ok haksızlıklar yapıldığını anlatan Bayar , mü ; nferit partilerin verdikleri tepkilerin hemen birbirlerine karşı suç ; layıcı unsurlar olarak alınmamasını istedi . ' Tü ; rkiye iç ; erde veya dışarda herhangi bir ü ; lkenin veya hapiste yatan birinin gü ; ndemine bağlı kalmadan kendi tarihsel tecrü ; besiyle bu meseleyi arkada bırakmalıydı . ' diyen Bayar , şö ; yle devam etti : ' 30 yıldır denediğimiz metodların ç ; alışmadığı ortaya ç ; ıktı . O zaman kimse kimseyi suç ; lamadan , karşı cephede atfetmeden , bulunduğumuz mevzilerden ç ; ıkıp orta bir yerde buluşmamız gerekiyor . Kendi parti duvarlarımızın arkasından birbirimize bağırıp ç ; ağırmaya devam ettiğimiz mü ; ddetç ; e , ortada buluşamayacağız . Bu partiler ü ; stü ; bir meseledir . Halledemediğimiz sü ; rece , ü ; lkemizin mutluluğu , huzuru , yeni nesillerin bekası ciddi tehdit altında olacaktır . Ç ; ü ; nkü ; gelinen nokta , milletin sabrının denendiği artık son noktadır . Terö ; r , şiddet , kan ve gö ; zyaşı kabul edilemez . '

AF DAHİL HER METOD DEĞERLENDİRİLMELİ

Avrupa ve dü ; nyanın farklı demokrasilerindeki bu tü ; r meselelerin , ayrılıkç ; ı eğilimlerin , hak taleplerinin ancak silahların susmasıyla ç ; ö ; zü ; lebildiğine dikkat ç ; eken Bayar , silahların iki tarafta da susması gerektiğini savundu .

Yeni bir kapı aç ; ılabilmesi iç ; in af dahil her metodun değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Bayar , ' Bu ü ; lkenin zavallı ç ; ocukları , şu veya bu şekilde birbirine dü ; şü ; rü ; lmü ; şlerdir . Bunun ü ; stesinden gelmek zorundayız . Yapılanı , demokrasinin meşruiyetinin ve olgunluğunun bir imtihanı olarak da değerlendiriyorum . Bu imtihandan demokrasi ç ; ıkabilmelidir . Ama burada bir savaşı sona erdirmek iç ; in yeni savaşlar , yeni muharebeler başlatmamamız gerekiyor . Bu ç ; ok ö ; nemli . Bu yola girmememiz gerekiyor . Birbirimizi farklı kamplarda gö ; rmeye bir anda başlayarak kırmızı kuvvetler-mavi kuvvetler gibi geç ; mişte yaptığımız hataları , şimdi başka boyutlarda , ç ; ö ; zü ; m ç ; abaları ç ; erç ; evesinde yeniden ü ; retirsek , bu şans heba olacaktır . Ben umutluyum . Milletç ; e aklımızı , vicdanımızı ve tarihsel birikimimizi doğru yö ; nde kullanacağımıza da inanıyorum . ' şeklinde sö ; zlerini tamamladı .