USD (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92 EURO (Alış - Satış) : 4,82 - 4,83

Yeşil yaşasaydı konuşurdu-1

İsveç'te yaşayan PKK itirafçısı, eski JİTEM elemanı Abdulkadir Aygan bugün de JİTEM ve Ergenekon hakkında bildiklerini anlatmaya devam ediyor. Ergenekon davasına ışık tutabilecek birçok hususa değinen Aygan, yargılanması gereken; ama şu an dışarıda bulunanların varlığına işaret ediyor.

Güncel / 17 Eylül 2009 Perşembe 15:34
Yeşil yaşasaydı konuşurdu-1

 

Karadeniz ' deki JİTEM yapılanmasından da bahseden Aygan , Veli Kü ; ç ; ü ; k ' ü ; n orada gö ; rev yapmasından , Hırant Dink cinayetine kadar uzanan sü ; rece değiniyor . Ayrıca , Musa Anter ' in katilini JİTEM-Ergenekon ' un yurtdışına ç ; ıkartarak PKK ' ya infaz ettirdiğini vurguluyor . İşte Aygan ' ın ilginç ; aç ; ıklamaları :

JİTEM ' in maddi kaynakları , işleyişi hakkında bilgi verebilir misiniz?

O dö ; nemler JİTEM ' in kara para ticaretinin yoğun yaşandığı , ö ; rtü ; lü ; ö ; deneklerden yardım alındığı , bunlarla ç ; eşitli alet ve araç ; ların alındığı bir dö ; nem . . . Bu dö ; nem , JİTEM ' in pervasızca hareket ettiği , sadece ç ; ocuklarından birisi iç ; eride diye insanların alınıp ö ; ldü ; rü ; lü ; p cesedinin yol kenarına atıldığı bir dö ; nemdi . . .

YARGILANMAYAN ERGENEKONCU ASKERLER

Ergenekon davasında yargılananlar var . Peki şu an mahkemeye dahil edilmemiş olan kimseler var mı?

Eğer bu dava gerç ; ekç ; i yü ; rü ; tü ; lecekse , dışarıda olanlar var : Aytekin Ö ; zen , 2000-2001 ' lerde Albaydı . Ankara Gü ; vercinlik ' teki Jandarma Genel Komutanlığı Ana Depo komutanıydı , işte bu adam JİTEM Ana Grup Komutan Yardımcısıydı . Bu adam ta 12 Eylü ; l dö ; neminden beri Mardin , Diyarbakır bö ; lgesinde JİTEM faaliyetleri yö ; neten bir komutan . Şu an o dışarıda . Cem Ersever ' e ne suç ; isnat ediliyorsa&hellip ; Bu şahıs , Aytekin Ö ; zen Cem Ersever ' in yardımcısıydı . Aynı şeyleri beraber , benim yanımda ; Mustafa Ö ; zer ' in arabasını uç ; ururken uzaktan kumandayı kullanmıştı . Mardin Kızıltepe ' de bir vatandaşın arabasını uzaktan kumandayla havaya uç ; uran yine kendisiydi , Aytekin Ö ; zen ' di . 90 ' lı yıllardı , Bismil ' den sanırım Zahit Turan isimli şahsın alınıp kafasına kurşun sıkılması olayında sorumlu komutan oydu .

Dışarıda kalan başka isimler&hellip ;

Zahit Engin var , yü ; zbaşı olarak . Diyarbakır JİTEM Tim komutanıyken birç ; ok insanı fail-i meç ; hul etti , kanun dışı iş yaptı şahsen . Mesela Fikri Ö ; zgen diye yaşlı bir adam vardı , oğlu dağda diye getirilen 60-70 yaşlarında bir adamdı . Zahit Engin bu adamı da kaybetti ve Zahit Engin halen dışarıda . Hakkı Kaya getirildiğinde yine onun ekibi sorguladı , onun ekibi ö ; ldü ; rdü ; . Bilemiyorum , niye bö ; yle&hellip ;

VELİ KÜ ; Ç ; Ü ; K GEZİP DURUYORDU

Ç ; alıştığınız o dö ; nemde Veli Kü ; ç ; ü ; kle karşılaştınız mı hiç ; ?

Veli Kü ; ç ; ü ; k ile bir sefer karşılaştım , Urfa ' da gö ; rdü ; m . Gö ; revli olarak denetlemek iç ; in gelmişti . Sıfatı , Ankara ' daki JİTEM gruplar komutanıydı . Urfa ' daki JİTEM ' i denetlemek iç ; in gelmişti . Fakat doğru dü ; rü ; st JİTEM ' e de gelmedi , alayın oralarda gö ; rdü ; m , geziyordu . Artık ne işler ç ; eviriyordu bilmiyorum .

Bir yerde Malatya olayını anlatıyorsunuz . Veli Kü ; ç ; ü ; k gibi generallerin resmiyeti bitince bu gibi işlerde kullanıldığından bahsediyorsunuz . Resmiyetin bitmesi derken neyi kastediyorsunuz?

Resmiyetin bitmesi derken , bir general de neticede bir memurdur , resmi memur . Bu resmi gö ; revi bitince bunlar resmi gö ; revdeki imkâ ; nlarıyla , devletten aldıkları gü ; ç ; le birç ; ok ağlar kuruyorlar . Sanki bir maden damarı bulur gibi birç ; ok irtibatlar kuruyorlar . Birç ; ok insanla tanışıyorlar veyahut bilgiler alıyorlar . Daha sonra sivilleşince , o resmi gö ; revleri sona erince bu irtibatlarını kendi ç ; ıkarları ve amaç ; ları doğrultusunda organize ediyorlar , o dü ; zeni devam ettiriyorlar . Sonra yok gü ; venlik birimiymiş , yok bilmem hangi isimlerle paravan şirketler adı altında yapıyorlar bunu .

KANUNSUZ İŞLER TERS GİDİNCE ASTLARIN SIRTINA BİNİYORLAR

Bildiğiniz bö ; yle başka generaller var mı , Veli Kü ; ç ; ü ; k gibi?

Yok fakat benim genel tespitim ; bu faili meç ; huller , JİTEM davaları gelip gelip ü ; ç ; beş uzman ç ; avuşa , itirafç ; ıya yıkılmaya ç ; alışılıyor . Mesele bu kadar basit değil ki . Hiç ; bir uzman ç ; avuş , hiç ; bir itirafç ; ı hatta hiç ; bir tim komutanı bile kendi başına iş yapamaz kardeşim! Askeri disipline ve kanuna tâ ; bi bir insan , ü ; stten , en ü ; stü ; nden emir ve yetki almadıktan sonra hiç ; bir kanun dışı iş yapamaz .

Ergenekon ve JİTEM ile ilgili generaller , ü ; st rü ; tbeli subaylar hangi olaylarda kullanılmışlardır?

Yani şimdi , o olaylardan tekrar bahsetmek . . . Farz edelim , Murat Aslan olayı . Şimdi biz direkt ; Ankara Jandarma Genel Komutanlığı ' ndaki Şener Eruygur veya Ali Akgö ; z Paşa yapmıştır diye , diyemeyiz . Ama işin ucu oraya gidiyor . Aşağının oradan aldığı direktif ve cesaretle gerç ; ekleştirdiği bir olaydır , alt rü ; tbedekilerin . . . Bö ; yle bir bağlantı var yani . Ama maalesef bu her yerde oluyor ; iş iyi gidince yukarıdakiler aşağıdakilere takdirnameler veriyorlar , ö ; dü ; l veriyorlar , aferin diyorlar , şu bu . . . İş ters gittiği zaman da sahip ç ; ıkmıyor . Her şey o alt rü ; tbedekilerin , astların sırtına biniyor , gü ; nah keç ; isi onlar oluyor , bü ; tü ; n gü ; nahlar onların oluyor . Yukarıdakiler de sü ; tten ç ; ıkmış ak kaşık gibi kendilerini gö ; steriyorlar . Yok , ' Biz bö ; yle bir emir vermedik , bunlar kanunsuz iş yapmış , yapmasaydı ' diyorlar .

İŞKENCE SERBEST&hellip ; İNFAZLAR KAYITSIZ&hellip ;

JİTEM ' de talimatlar nasıl veriliyor , uygulama nasıl yapılıyordu?

Ben kendi gö ; zlemlerimi , tecrü ; belerimden edindiğim kanaatimi sö ; yleyeyim ; farz edelim JİTEM tim komutanı bir gö ; rev aldı veya bir duyum aldı . Gerek muhbirlerden , gerekse resmi yerlerden bir duyum , bir ihbar var : ' Falan kö ; ydeki kişinin evine terö ; ristler geliyor , adam şu yardımları yapıyor , onları şuraya taşıyor , işbirlikç ; ilik yapıyor filan ' diye . Şimdi , tim komutanı ne yapıyor ; kendi ü ; stü ; olan grup komutanına iletiyor . Diyor ki mesela : ' Komutanım ben gideceğim , bu olayı araştıracağım . ' Araştıracağım derken , getirip işkence de yapacak . Yani hem operasyon , hem sorgulama , hem de yerine gö ; re yargı gö ; revini ü ; stleniyor burada , kendi onların yerine koyuyor .

Grup komutanının haberi oldu , nihayetinde bu rapor edilecek ; kim gö ; reve gitmiş , hangi saatte , nereye gitmiş , bunların hepsi kayıtlı . İdari işler var , orada ç ; alışan 2-3 tane başç ; avuş , uzman ç ; avuşlar , memurlar var . Bunlar gö ; rev durumlarını kaydediyorlar . Ama onlar bilemezler ; gö ; reve giden tim adam mı ö ; ldü ; rdü ; , neler yaptı , o işlerin detayına giremez . Onu ancak bazıları bilir . Bu durumları o işe gidenler , bir de ü ; st biliyor . Başka ö ; bü ; rleri bilmiyor .

JİTEM VE ERGENEKON ' UN PERVASIZLIKLARINA BİR NOKTADA EMNİYET ENGEL OLDU

Hayata geç ; irilen ya da geç ; irilemeyen ; belki geç ; irilemediği iç ; in ertelenen planlardan bahseder misiniz?

Diyebilirim ki , yapmak isteyip de yapamadıkları bazı şeyler ; emniyetin karşı olacağını dü ; şü ; ndü ; ğü ; nden ve de engellemelerinden dolayı , rahatsızlık duyarak caydıkları şeyler var .

Polisin bir noktada o bö ; lgelerde caydırıcı olduğunu mu sö ; ylü ; yorsunuz?

E tabii , şimdi JİTEM alıyor adamı ö ; ldü ; rü ; yor , gö ; tü ; rü ; yor Emniyet ' in , polisin bö ; lgesine atıyor . Emniyet de buna karşı ç ; ıkıyor . Bir de Emniyet adam yakalamış sorgulamış , mahkemeye sevk etmiş , mahkeme serbest bırakmış , JİTEM de bu adamı alıyor ö ; ldü ; rü ; yor , asıyor . Milletin de kaybolan kişilerle ilgili ilk başvurduğu yer emniyet mü ; dü ; rlü ; ğü ; . Emniyet artık bundan rahatsızlık duyuyor . Ve JİTEMci , bir Emniyetç ; i kisvesi altında , kendisini sivil polis olarak tanıtarak gidiyor adamı alıyor , arabaya bindirip gö ; tü ; rebiliyor . Burada haksızlık yapıyor . Orada gö ; ren halk da diyor ki : ' Adamı sivil polisler aldı . ' Sonra Emniyet ' e soruyor : ' Bizim adamımızın akıbeti ne oldu? ' diye .

Yani bir noktada artık Emniyet ' in tavrını koymasıyla bazı planlar tam yapılamadı mı diyorsunuz?

Ya tabii . Mesela , Susurluk olayının patlak vermesi de caydırıcı oldu , bazı işleri askıya almalarına sebep oldu . Bir geri ç ; ekilme , o dö ; nemde fail-i meç ; hul yapmama oldu .

KARADENİZ-JİTEM-VELİ KÜ ; Ç ; Ü ; K-HRANT DİNK

Karadeniz ' deki JITEM varlığına gelirsek&hellip ; ' Birilerinin ' yaptığı işlerden bahsediyorsunuz . Kimdir bunlar? Ergenekon ise , sö ; ylediklerinizden JİTEM ' in de Ergenekon yapılanması tarafından kontrol edildiği sonucu ç ; ıkıyor . Bu doğru mudur?

Bahsettiğim o dö ; nemde Veli Kü ; ç ; ü ; k orada , Giresun ' da bö ; lge komutanı idi , eski JİTEM gruplar komutanı olduğu iç ; in . Ç ; ü ; nkü ; dü ; şü ; ndü ; m , beni normal bir birliğe gö ; ndermeyebilirler , kendi kontrollerinden ç ; ıkmamı istemezler . Ç ; ü ; nkü ; birç ; ok sırlarına vakıf olmuşum , birç ; ok ç ; alışmalarında bulunmuşum . Yani normal tayinime razı olmayabilirler diye .

Ama , ' Veli Kü ; ç ; ü ; k ' ü ; n bulunduğu bir birliğe tayinimi yaptırırlar ' diye dü ; şü ; ndü ; m . Bu yü ; zden tayinimi istedim ama vermediler , gö ; ndermediler . Daha sonraları ç ; ok uzun zamanlar uğraştım , ısrar ettim oradan gitmek iç ; in , Diyarbakır bö ; lgesinden kalkmak iç ; in . En son da Burdur ' a verdiler .

OGÜ ; N SAMAST ' LARIN Ç ; IKMASI TESADÜ ; F DEĞİL

JİTEM ' in Karadeniz yapılanmasının mahiyeti konusunda başka neler sö ; ylenebilir?

Şimdi son olaylara bakıyoruz ; Hrant Dink olayında , başka olaylarda Karadeniz ' de bazı genç ; ler sanki devşirilmiş gibi , belli hedefler iç ; in organize edilmiş , belli ideolojilere kafaları doldurulmuş ve istenilen belli hedeflere yö ; neltilmiş gibi . Bunlar hep belli bir ç ; alışmanın ü ; rü ; nü ; dü ; r . Bu işler iç ; in sıradan ü ; lkü ; cü ; ler kullanılsaydı ; Adana ' dan , Kozan ' dan , Osmaniye ' den , Yozgat ' tan daha fazla ü ; lkü ; cü ; var . Onlar bu tü ; r şeyleri yaparlardı veya Alperenler yapardı . Ama yok! O zaman tesadü ; f mü ; dü ; r ; Veli Kü ; ç ; ü ; k ' ü ; n gö ; rev yaptığı yerlerden bö ; yle gö ; zü ; kara bir şekilde gidip vurması , Ogü ; n Samastların filan ortaya ç ; ıkması bir tesadü ; f mü ; dü ; r? Hiç ; de değil .

Silopi ' de Cindi Salu gibi insanların gö ; zü ; kara bir şekilde , insanı tara ile kesecek şekilde ç ; ocukların ç ; ıkması da tesadü ; f mü ; dü ; r? Değildir . Silopi ' deki JİTEM Komutanlığı ' nın yaptığı ç ; alışmalar sonucu , sivil bir unsuru oradaki oluşuma kazandırmışlar , yeri geldiğinde verecekleri gö ; revi yapsın diye , pis gö ; revleri yapsın diye . Karadeniz ' dekiler de tesadü ; f değildir , bunlar uzun sü ; reli ç ; alışmanın ü ; rü ; nleridir . Orada Veli Kü ; ç ; ü ; k gibi daha ö ; nceden JİTEM gruplar komutanlığı yapmış kimselerin geliştirdikleri ilişkilerle . Ve sadece Veli Kü ; ç ; ü ; k de değil , orada gö ; rev yapan başkaları da olmuş orada , Karadeniz ' de . Ama şimdi onları isim olarak hatırlayamıyorum .

VELİ KÜ ; Ç ; Ü ; K HER ŞEYİ Ö ; NCEDEN HAZIRLAMIŞ

Veli Kü ; ç ; ü ; k o bö ; lgede , Karadeniz ' de bulunurken Ergenekon iç ; in mi ç ; alışıyordu acaba?

Adam bir askeri birliğin bö ; lge komutanı ; ama bunun yanında kendisinin ayrı hedefleri de var . Mesela diyelim bir gü ; n ü ; niformayı ç ; ıkardı , ya da emekliye ayırdılar ; adam Ergenekon gibi başka bir kanala da ç ; alışmış . Bu oluşum iç ; in de ö ; rgü ; tlenmeler sağlamış , ö ; rgü ; tü ; n ç ; eşitli liderleriyle gö ; rü ; şmeler yapmış , bunun zeminini o zamandan atmış .

Veli Kü ; ç ; ü ; k ' ü ; n irtibatlı olduğu daha yü ; ksek mevkide insanlar var mıydı? Yani talimat aldığı kişiler var mıydı?

Ben , ' şununlaydı ' desem yalan olur . Fakat bu Veli Kü ; ç ; ü ; k değil , Ali Kü ; ç ; ü ; k olsun ; herhangi bir bö ; lge komutanı ne olabilir ki? Onun cesaret aldığı bir yerler vardır . Onu cesaretlendiren , onun faaliyetlerine gö ; z yuman . Ç ; alışmalardan ü ; stlerin habersiz olması imkâ ; nsız .

İŞİN SİLSİLESİ KARARGÂ ; H ' A DAYANIR

Ergenekon ' un bir numarası , en ü ; stü ; ndekiler konusunda sizin bir bilginiz var mı?

İşin numaralandırmasına girmiyorum ama hep sö ; ylediğim gibi ; iş Karargah ' a gidiyor .

Yü ; zbaşı Zahit Engin , insanları niç ; in tutukluyor , hangi konularla ilgili sorguluyordu?

Zahit Engin de diğer JİTEM komutanları gibi aynı nedenlerle , yani ; ' Terö ; risttir , terö ; ristlere destek veriyor , terö ; rist yanlısıdır ' diye , kendilerine gö ; re bö ; yle gerekç ; elerle hareket ediyorlardı . İşte : ' Bağımsız mahkemeler tam yapamıyor , yakalayıp serbest bırakıyor ' gibi gerekç ; elerle kendileri sorguluyordu .

Yü ; zbaşı Engin tarafından sorgulandıktan sonra arazi , kö ; prü ; altı ya da Dicle ' ye atılan kişilere ö ; rnek verebilir misiniz?

Hakkı Kaya var , Ferdi Ö ; zgen ' in babası Fikri Ö ; zgen mesela .


Yazının devamı iç ; in tıklayın

Murat AslanŞener EruygurAlperenlerMicrosoftHrant DinkFeedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı