Kamu İhale Kurulu Laboratuar İhalesini Onayladı

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. K. Çağlar Çatak, Laboratuar Sonuç, Tetkik, Tahlil Hizmeti alımı ihalesinin Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna vardığını söyledi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. K. Çağlar Çatak, Laboratuar Sonuç, Tetkik, Tahlil Hizmeti alımı ihalesinin Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna vardığını söyledi.

Dr. Çağlar Çatak, yaptığı açıklamada 13.12.2010 tarihinde, açık ihale usulü ile yapılan “Laboratuar Sonuç, Tetkik, Tahlil Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak bir firmanın, 09.12.2010 tarihli dilekçe ile itirazen Kamu İhale Kurumuna başvurduğunu bildirdi.

Sağlık Müdürü Dr. Çağlar Çatak, açıklamasın da şu görüşlere yer verdi: "Söz konusu firma itiraz dilekçesinde, yapılan ihalenin birinci ve ikinci basamak sağlık merkezlerinin laboratuar hizmetlerinin tamamını kapsadığı, Sağlık Bakanlığının 2010/56 sayılı genelgesinde yer alan açıklama gereğince rekabetin sağlanabilmesi için bu nitelikteki ihalelerin kısmi teklife açık olarak yapılmasının amaçlandığı, ancak dokümanda yapılan düzenleme ile işin tamamı için teklif istenerek rekabetin engellendiği, ihale konusu hizmet işinin teknik şartnamesinin ihaleye katılımı daraltacak şekilde düzenlendiği ve yeterli rekabetin engellendiği gerekçesi ile itiraz etmiştir."

Çatak, "İtiraz dilekçesi ile ilgili Kamu İhale Kurulu 24.02.2011 tarih ve 2011/UH.I-827 sayılı kararı vermiştir. Müdürlüğümüzün işin tamamına teklif verilmesine ilişkin kararı incelenmiş, hasta yoğunluğunun az olduğu sağlık merkezlerinde, az numune sayısı ile laboratuarın çalıştırılmasının ekonomik olmayacağı düşüncesiyle bu merkezlerdeki laboratuar hizmetlerine teklif sunulmaması veya yaklaşık maliyetin üzerinde tekliflerin sunulması durumunda ise, belirlenen fiyatların üstünde sunulan tekliflere ödeme yapılmasının güçlüğü karşısında, ihalenin, kısmi teklife açılmadan blok ihale şeklinde yapılmasının hizmetin sürdürülebilirliği açısından zorunlu ve idari bir tedbir olduğu, söz konusu ihalede üç istekli tarafından idareye teklif verildiği, verilen teklif tutarlarının tamamının yaklaşık maliyetin altında olduğu görüldüğünden rekabet ortamının oluştuğu anlaşılmış olup, idarece yapılan söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır." diye konuştu.

Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. K. Çağlar Çatak, "Kamu İhale Kurulunun ilgili kararında da görüldüğü gibi Müdürlüğümüz tarafından yapılan söz konusu ihale yürürlükte olan mevzuata uygundur. Kurumun zarara uğratılması söz konusu olmadığı gibi geçmiş yıllara kıyasla daha düşük fiyata ihale sonuçlanmıştır.” ifadesini kullandı.