USD (Alış - Satış) : 6,31 - 6,32 EURO (Alış - Satış) : 7,38 - 7,39

Erdoğan: Demokratik açılımdan dönüş yok

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.

Güncel / 18 Eylül 2009 Cuma 16:23
Erdoğan: Demokratik açılımdan dönüş yok

  Başbakan Erdoğan , partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ' na katıldı . AK Parti İl Başkanlığı ' nda dü ; zenlenen toplantıda konuşan Erdoğan , Tü ; rkiye ' de yoksulluğu doğuran tü ; m nedenlerin ü ; zerinde kararlılıkla durduklarını sö ; yledi .

Erdoğan , geniş kitleleri yoksulluğa , ç ; aresizliğe iten tü ; m nedenleri tek tek ortaya ç ; ıkardıklarını , tü ; m sorunların ü ; zerine de kararlılıkla gittiklerini belirtirken , ' Milleti yok sayanlardan olmadık , aksine ö ; yle dü ; şü ; nenlerin karşısında durduk . Milletin iradesini gasp etmeye , demokrasiyi zayıflatmaya ç ; alışanlara karşı taviz vermedik . Ç ; etelerle , mafyayla , suç ; ö ; rgü ; tleriyle mü ; cadele ettik . Hiç ; bir tehdide boyun eğmedik . Bizi yolumuzdan vazgeç ; irmeye yö ; nelik hiç ; bir uyarıya kulak asmadık . Tertemiz bir Tü ; rkiye , mutlu huzurlu bir millet istiyoruz dedik ve bunun gereğini yerine getirdik . AK Parti , Tü ; rkiye ' yi var eden tü ; m unsurların ahenk iç ; inde , kardeşlik iç ; inde bir ve beraber yaşamasını kendisine dert edinmiş bir partidir ' dedi .

Vatandaşlara ve ö ; zellikle genç ; lere , şehitliklere gitmeleri tavsiyesinde bulunan Başbakan Erdoğan , şehitliklerdeki kitabelerin okunması gerektiğini belirtti . Erdoğan , ' Bu Mehmetç ; ikler nerden gelmiş , nerede şehit dü ; şmü ; ş . Gidip bir bakın . ' Demokratik aç ; ılımı nasıl halledeceksiniz ' diyorlar . Mesele bu ruh . Oralardaki kitabeleri o yü ; zden okuyun diyorum . O şehitliklerle her şehirden Mehmetç ; iklerimiz var . Onlar bu vatan uğruna şahadete koşmuşlar . Anlayış bu . Bu toprakları hep birlikte kendimize yurt haline getirdik . Aynı topraklar bir ve beraber yaşadığımız gibi aynı bayrağın altında biz birbirimize kenetlendik . Bizim bin yıllar boyunca oluşmuş kardeşliğimizi , dostluğumuzu , akrabalığımızı bozmaya kimsenin gü ; cü ; yetmeyecektir . Bizi birbirimize dü ; şman etmeye , birbirimizden ayırmaya kem gö ; zle bakmaya veya bakar hale getirmeye inşallah kimsenin gü ; cü ; yetmeyecek . Aramıza nifak sokmaya kimse cü ; ret edemez ' diye konuştu .

' TERÖ ; R NOKTASINDAKİ HASSASİYETİMİZ Ç ; OK DAHA FARKLI '

Ortada arzu etmedikleri bir manzara olduğunu kabul ettiklerini belirten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , demokratik aç ; ılım konusunda şunları sö ; yledi :

' Biz ç ; alışmalarımızı yapıyorduk . Gü ; ndeme gü ; zel bir teklif geldi . Haklı bir teklif . Denildi ki , gelin bunun adı demokratik aç ; ılım ve bir milli birlik projesinin iç ; inde bir demokratik aç ; ılım sü ; reci olsun . Olaya bö ; yle baktılar . Biz de buna olumlu yaklaştık . Sonra yaptığımız ç ; alışmalarla , bunun iç ; erisinde terö ; r sorunu olmalı , Kü ; rt kö ; kenli vatandaşlarımızın sorunu olmalı . Değişik kö ; kenli vatandaşlarımızın sorunları olmalı . Bir alevi ç ; alıştayı yapılıyor . O da ü ; lkemizde bir sorun alanı . Onun ü ; zerinde de bir
ç ; alışma yapılıp , o sorun alanını da ç ; ö ; zü ; me kavuşturmamız lazım .
Ü ; lkemizde bü ; tü ; n bunlar ç ; ö ; zü ; lmü ; ş , her şey berkemal mi? Hayır . Bir sü ; rü ; sorunlar var . Bu demokratik aç ; ılımla tü ; m bunları ç ; ö ; zü ; me kavuşturma ç ; alışmasını sü ; rdü ; relim istiyoruz . Tü ; m bunları konuşurken de terö ; r noktasındaki hassasiyetimiz ç ; ok daha farklı . Acil mü ; dahale edilmesi gereken bir sorun . '

Başbakan Erdoğan , terö ; r nedeniyle Tü ; rkiye ' de yaklaşık 30 yıldır annelerin ağladığını , babaların gö ; zyaşlarını iç ; ine akıttığını sö ; yledi . Ü ; lkenin kazanımları ve enerjisinin 30 yıldır heba olup gittiğini ifade eden Erdoğan , ' Birileri bu sorunu gö ; rmediler ve gö ; rmek de , ç ; ö ; zmek de istemediler . Gö ; rmezden geldiler . Gerekli tedbirleri almadılar . Fotoğrafı gö ; remediler . Sorunun bü ; yü ; mesinin ö ; nü ; ne geç ; mediler , tersine sorunu bü ; yü ; tecek bü ; yü ; k hatalar yaptılar . Biz , bu sorunu gö ; rü ; yoruz , biliyoruz ve sorun ü ; zerinde de
ç ; alışmalarımızı sü ; rdü ; rü ; yoruz . Şu anda bu ç ; alışmanın iç ; erisindeyiz . İnşallah bu ç ; alışmadan da en gü ; zel neticeyi alarak ç ; ıkacağız ' dedi .

Konuşmasında muhalefet partisini eleştiren Erdoğan , ' Tü ; rkiye bö ; lü ; nü ; yor ' sö ; ylemlerine tepki gö ; sterdi . Erdoğan , ' Arkadaş , sen bu noktada acaba Tü ; rkiye ' nin kaç ; tane vilayetinde varsın . Hangi bö ; lgesinde varsın . Gü ; neydoğu Anadolu dediğiniz zaman orada 2 tane siyasi parti var . AK Parti ve DTP . Bir de gü ; venlik gü ; ç ; leri . Diğer partiler yok . Niye konuşuyorsun o zaman . Senin ç ; ö ; zü ; m diye bir derdin var mı? Benim teşkilatım o bö ; lgelerde ç ; alışıyor . Sen Ankara ' da oturuyorsun . AK Parti ' ye hakaret ediyorsun , hatta ileriye giderek İhaneti vataniyeyle suç ; luyorsun . Biz inandığımız bu yoldan alsa geri dö ; nmeyeceğiz , kararlı bir şekilde gideceğiz . Bu konuda samimiyiz , inanç ; lıyız , kararlıyız ' diye konuştu .

' AK PARTİ HERKESİN FERYADINA KULAK KABARTIYOR '

Omuzlarında bü ; yü ; k bir yü ; k , kutsal bir emanet bulunduğunu belirten Başbakan Erdoğan , nerede hangi etnik unsur olursa olsun , orada hizmetlerinin sü ; receğini sö ; yledi . Erdoğan , AK Parti ' nin kö ; r , sağır , dilsiz rolü ; yapamayacağını ifade eden Erdoğan , ' Biz annelerin ç ; ığlığını yü ; reğimizde duyuyoruz . Terö ; r ö ; rgü ; tü ; ne yaparsa yapsın . Derdimiz ' burada insan yaşıyor mu , yaşıyor . ' Hangi etnik unsurdan olursa olsun biz bu hizmeti sü ; rdü ; receğiz . Benim iç ; in orada Kü ; rt kö ; kenli vatandaş varmış , Zaza varmış hiç ; ilgilendirmiyor . Orada benim vatandaşım var mı , biz oraya hizmeti gö ; tü ; rmekle gö ; revliyiz . Tunceli ' de yol yapıyoruz , terö ; r ö ; rgü ; tü ; mü ; teahhidin iş makinalarını yakıyor . ' Kü ; rtlerin hakkını savunuyoruz ' diyorlar . Neyin hakkını savunuyorsun , ne alakası var . Benim o bö ; lgede yaşayan Kü ; rt kö ; kenli vatandaşım hizmet gö ; rmesin , dertleri bu . Biz demokratik aç ; ılımla inşallah bunları ortadan kaldırmanın adımlarını atıyoruz . Ü ; lkenin her noktasından bize yetki veren her bir vatandaşım , aynı zamanda da bizden ç ; ö ; zü ; m bekliyor . Demokratik aç ; ılım ve milli birlik projesi ile tü ; m sorunları aşacağız ' ifadelerini kullandı .

Başbakan Erdoğan , hiç ; bir zaman ayak ü ; stü ; vaatlerde bulunan politikacı olmadıklarını sö ; yledi . AK Parti ' nin , herkesin feryadına kulak kabarttığının altını ç ; izen Erdoğan , ' Biz partiyi kurduğumuzda o zaman Kü ; rt kö ; kenli vatandaşların temsilcisi olduğunu sö ; yleyen parti , ' gelsinler burada olağanü ; stü ; hali kaldırsınlar , başka bir şey istemiyoruz ' demişti . Olağanü ; stü ; hali biz kaldırdık . Şimdi kimse bunu konuşuyor mu? Bizim derdimiz , ü ; lkenin her noktası eş zamanlı kalkınsın . Gü ; ven iç ; inde bü ; yü ; sü ; n dedik . Biz bu samimi duygularla yola ç ; ıktık . Bu yoldan dö ; nmeyeceğiz ' dedi .

Erdoğan , sü ; recin kısa , orta ve uzun vadeli takvimi olduğunu ifade ederek , yapılacakların hepsinin bir havuzda toplandığını sö ; yledi . Orta vade de daha ç ; ok kanunlarla yapabileceklerinin yer aldığını belirten Başbakan Erdoğan , ' Ö ; nü ; mü ; zdeki yıl iç ; erisinde bunlara yö ; nelik ç ; alışmalarımızı başlatacağız . Uzun vadede onlar kanun ve anayasa gerektiren sorunlar olacak . Onlar ü ; zerinde de ayrıca yine ç ; alışmalarımızı sü ; rdü ; receğiz . Meselenin kalıcı şekilde ç ; ö ; zü ; lmesi iç ; in ç ; abalarımızı sü ; rdü ; receğiz . Bin yıldır sü ; ren
kardeşliğimizi ebedileştirmek iç ; in her adımı atacağız . Geri adım atmak yok . biz samimiyiz . Sü ; reç ; te uzun vadede kanun ve anayasa değişikliği gerektiren dü ; zenlemeler yer alacak . Bu işi silahla ç ; ö ; zemedik . Silahlı kuvvetlerimiz de bunu kabul ediyor . Bizlere dü ; şen gö ; revler var , onu yapmaya ç ; alışıyoruz . Bu işin bir ç ; ok boyutu var . Bu iş sadece iç ; eride değil , bu işin dışarıdaki bağlantıları da var . Bü ; tü ; n bunlarla ilgili olarak da ç ; alışmalar sGeğmedik . Bizi yolumuzdan vazgeü ; rü ; yor . Bunları hep birlikte yapacağız . Meselenin tartışılıp bir neticeye bağlanmasını istiyoruz . '

' SÜ ; RECİ HEP BİRLİKTE GÜ ; Ç ; LENDİRECEĞİZ '

Erdoğan , tahriklere kapılmamaları yö ; nü ; nde il başkanlarını uyardı . Sü ; rece sanatç ; ılar , medya ve akademisyenlerden gü ; zel ve olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , ' Sü ; recin komşu ü ; lkeler ve ç ; evredeki diğer ü ; lkeleri ilgilendiren boyutları da var . Tü ; rkiye her zamankinden ç ; ok daha fazla bu sorunun ç ; ö ; zü ; lebileceğine inanıyor . Ü ; niter yapı noktasında kimse bir tartışmaya fırsat vermesin . Ç ; ü ; nkü ; bizim ö ; nce ü ; niter yapı noktasında ç ; ok gü ; ç ; lü ; olmamız lazım ki rahatç ; a aç ; ılımlarımızı da
yapabilir noktaya gelelim . Yere sağlam bastıktan sonra bir ç ; ok adımı atmak daha da kolaylaşabilir . Pergelin sabit ucu ç ; ok ö ; nemli ' dedi .

Gerekli olması halinde Erbil ' de bir başkonsolosluk aç ; acaklarını ifade eden Başbakan Erdoğan , Tü ; rkiye ' nin artık geleceğe ilişkin gü ; zel umutlar taşıdığını sö ; yledi . Erdoğan , AK Parti ve AK Parti iktidarının bu fırsatın heba olmasına asla izin vermeyeceğinin altını ç ; izerek , ' Sü ; reci hep birlikte gü ; ç ; lendireceğiz , destekleyeceğiz , kimseye de boyun eğmeyeceğiz . Sü ; reci baltalamak isteyenlere prim vermeyeceğiz . Ç ; ö ; zü ; msü ; zlü ; kten nemalanan , kandan nemalanan , şehitlerimizi istismar ederek siyaset yapanlara meydanı bırakmayarak , demokrasi ve hukuk iç ; inde bu sü ; reci tamama erdireceğiz . Ç ; elik gibi sinirlere sahip olmak zorundayız . Bayramdan sonra sayın Baykal ' a mektup yazacağım , ister kabul eder , ister etmez . Kabul ederse konuşacağız , kabul etmezse zaten kendisinin ne dü ; şü ; ndü ; ğü ; yazılı olarak elimizde var . Arkasındayız diyor . Arkasındayız diyorsa zaten problem yok . Ç ; ö ; zü ; msü ; zlü ; kten beslenen taraflar , bizi polemiğe ç ; ekmek iç ; in ellerinden geleni yapıyorlar . Bu aynı zamanda bir kardeşlik projesi , kardeşliğimizin bu aç ; ılıma katacağı bir gü ; ç ; var . Kim bizi neyle suç ; larsa suç ; lasın , kim hangi hakareti yaparsa yapsın biz ü ; lkemizi , milletimizi dü ; şü ; necek ve yolumuza ö ; yle devam edeceğiz ' diye konuştu .

Oturum tartışmalarına da değinen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , kapalı veya aç ; ık oturumun kendileri iç ; in fark etmediğini sö ; yledi . Her şeyin aç ; ık konuşulması iç ; in kapalı oturum istediklerini ifade eden Erdoğan , ' Biz aç ; ığa da varız . Bu noktada sıkıntımız yok . İlginç ; olan , muhalefet partisi liderlerinden Sayın Bahç ; eli ' kapalı oturuma biz katılacağız ancak oturumda konuşulanları daha sonra anlatacağız ' dedi . Bu bir anayasa suç ; u . Her şeyin bir hassasiyeti var . Bö ; yle bir hassasiyeti kavrayamıyorsan , ' buyurun
bu işi aç ; ık da yaparız ' deriz ' ifadelerini kullandı .

Başbakan Erdoğan , kü ; resel finans krizinin , tü ; m dü ; nyada yavaşlama eğilimine girdiğini ifade ederek , ' Buna dair sevindirici işaretler alıyoruz . Krizin etkileri ü ; lkemizde de yavaşladı . Henü ; z netleşmiş bir durum yok . Biz temkinli duruşumuzu muhafaza ediyoruz . ABD ' de kriz ç ; ıktığı andan itibaren daha boyutları belli olmadan etkiler ortaya ç ; ıkmadan bizdeki felaket tellalları karamsar senaryolar ç ; izmeye başladı . Bir sene ö ; nce nasıl feryat ettiklerini hatırlayın ' aç ; ıklamasında bulundu .

IMF ' ye hiç ; bir zaman ü ; lkenin siyaseti ü ; zerinde mü ; dahale yaptırmadıklarını belirten Erdoğan , ' Tavsiyelerini konuşalım ama iktidarımızın siyasi iradesine mü ; dahale istemeyim ' f0medik . Bizi yolumuzdan vazgez dedik , bunu yaptırmadık ' dedi .

BaşbakanŞehitAnayasaAk PartiFelaketYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı