USD (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93 EURO (Alış - Satış) : 4,82 - 4,83

Erdoğan: Demokratik açılımdan dönüş yok

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.

Güncel / 18 Eylül 2009 Cuma 16:23
Erdoğan: Demokratik açılımdan dönüş yok

  Başbakan Erdoğan , partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ' na katıldı . AK Parti İl Başkanlığı ' nda dü ; zenlenen toplantıda konuşan Erdoğan , Tü ; rkiye ' de yoksulluğu doğuran tü ; m nedenlerin ü ; zerinde kararlılıkla durduklarını sö ; yledi .

Erdoğan , geniş kitleleri yoksulluğa , ç ; aresizliğe iten tü ; m nedenleri tek tek ortaya ç ; ıkardıklarını , tü ; m sorunların ü ; zerine de kararlılıkla gittiklerini belirtirken , ' Milleti yok sayanlardan olmadık , aksine ö ; yle dü ; şü ; nenlerin karşısında durduk . Milletin iradesini gasp etmeye , demokrasiyi zayıflatmaya ç ; alışanlara karşı taviz vermedik . Ç ; etelerle , mafyayla , suç ; ö ; rgü ; tleriyle mü ; cadele ettik . Hiç ; bir tehdide boyun eğmedik . Bizi yolumuzdan vazgeç ; irmeye yö ; nelik hiç ; bir uyarıya kulak asmadık . Tertemiz bir Tü ; rkiye , mutlu huzurlu bir millet istiyoruz dedik ve bunun gereğini yerine getirdik . AK Parti , Tü ; rkiye ' yi var eden tü ; m unsurların ahenk iç ; inde , kardeşlik iç ; inde bir ve beraber yaşamasını kendisine dert edinmiş bir partidir ' dedi .

Vatandaşlara ve ö ; zellikle genç ; lere , şehitliklere gitmeleri tavsiyesinde bulunan Başbakan Erdoğan , şehitliklerdeki kitabelerin okunması gerektiğini belirtti . Erdoğan , ' Bu Mehmetç ; ikler nerden gelmiş , nerede şehit dü ; şmü ; ş . Gidip bir bakın . ' Demokratik aç ; ılımı nasıl halledeceksiniz ' diyorlar . Mesele bu ruh . Oralardaki kitabeleri o yü ; zden okuyun diyorum . O şehitliklerle her şehirden Mehmetç ; iklerimiz var . Onlar bu vatan uğruna şahadete koşmuşlar . Anlayış bu . Bu toprakları hep birlikte kendimize yurt haline getirdik . Aynı topraklar bir ve beraber yaşadığımız gibi aynı bayrağın altında biz birbirimize kenetlendik . Bizim bin yıllar boyunca oluşmuş kardeşliğimizi , dostluğumuzu , akrabalığımızı bozmaya kimsenin gü ; cü ; yetmeyecektir . Bizi birbirimize dü ; şman etmeye , birbirimizden ayırmaya kem gö ; zle bakmaya veya bakar hale getirmeye inşallah kimsenin gü ; cü ; yetmeyecek . Aramıza nifak sokmaya kimse cü ; ret edemez ' diye konuştu .

' TERÖ ; R NOKTASINDAKİ HASSASİYETİMİZ Ç ; OK DAHA FARKLI '

Ortada arzu etmedikleri bir manzara olduğunu kabul ettiklerini belirten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , demokratik aç ; ılım konusunda şunları sö ; yledi :

' Biz ç ; alışmalarımızı yapıyorduk . Gü ; ndeme gü ; zel bir teklif geldi . Haklı bir teklif . Denildi ki , gelin bunun adı demokratik aç ; ılım ve bir milli birlik projesinin iç ; inde bir demokratik aç ; ılım sü ; reci olsun . Olaya bö ; yle baktılar . Biz de buna olumlu yaklaştık . Sonra yaptığımız ç ; alışmalarla , bunun iç ; erisinde terö ; r sorunu olmalı , Kü ; rt kö ; kenli vatandaşlarımızın sorunu olmalı . Değişik kö ; kenli vatandaşlarımızın sorunları olmalı . Bir alevi ç ; alıştayı yapılıyor . O da ü ; lkemizde bir sorun alanı . Onun ü ; zerinde de bir
ç ; alışma yapılıp , o sorun alanını da ç ; ö ; zü ; me kavuşturmamız lazım .
Ü ; lkemizde bü ; tü ; n bunlar ç ; ö ; zü ; lmü ; ş , her şey berkemal mi? Hayır . Bir sü ; rü ; sorunlar var . Bu demokratik aç ; ılımla tü ; m bunları ç ; ö ; zü ; me kavuşturma ç ; alışmasını sü ; rdü ; relim istiyoruz . Tü ; m bunları konuşurken de terö ; r noktasındaki hassasiyetimiz ç ; ok daha farklı . Acil mü ; dahale edilmesi gereken bir sorun . '

Başbakan Erdoğan , terö ; r nedeniyle Tü ; rkiye ' de yaklaşık 30 yıldır annelerin ağladığını , babaların gö ; zyaşlarını iç ; ine akıttığını sö ; yledi . Ü ; lkenin kazanımları ve enerjisinin 30 yıldır heba olup gittiğini ifade eden Erdoğan , ' Birileri bu sorunu gö ; rmediler ve gö ; rmek de , ç ; ö ; zmek de istemediler . Gö ; rmezden geldiler . Gerekli tedbirleri almadılar . Fotoğrafı gö ; remediler . Sorunun bü ; yü ; mesinin ö ; nü ; ne geç ; mediler , tersine sorunu bü ; yü ; tecek bü ; yü ; k hatalar yaptılar . Biz , bu sorunu gö ; rü ; yoruz , biliyoruz ve sorun ü ; zerinde de
ç ; alışmalarımızı sü ; rdü ; rü ; yoruz . Şu anda bu ç ; alışmanın iç ; erisindeyiz . İnşallah bu ç ; alışmadan da en gü ; zel neticeyi alarak ç ; ıkacağız ' dedi .

Konuşmasında muhalefet partisini eleştiren Erdoğan , ' Tü ; rkiye bö ; lü ; nü ; yor ' sö ; ylemlerine tepki gö ; sterdi . Erdoğan , ' Arkadaş , sen bu noktada acaba Tü ; rkiye ' nin kaç ; tane vilayetinde varsın . Hangi bö ; lgesinde varsın . Gü ; neydoğu Anadolu dediğiniz zaman orada 2 tane siyasi parti var . AK Parti ve DTP . Bir de gü ; venlik gü ; ç ; leri . Diğer partiler yok . Niye konuşuyorsun o zaman . Senin ç ; ö ; zü ; m diye bir derdin var mı? Benim teşkilatım o bö ; lgelerde ç ; alışıyor . Sen Ankara ' da oturuyorsun . AK Parti ' ye hakaret ediyorsun , hatta ileriye giderek İhaneti vataniyeyle suç ; luyorsun . Biz inandığımız bu yoldan alsa geri dö ; nmeyeceğiz , kararlı bir şekilde gideceğiz . Bu konuda samimiyiz , inanç ; lıyız , kararlıyız ' diye konuştu .

' AK PARTİ HERKESİN FERYADINA KULAK KABARTIYOR '

Omuzlarında bü ; yü ; k bir yü ; k , kutsal bir emanet bulunduğunu belirten Başbakan Erdoğan , nerede hangi etnik unsur olursa olsun , orada hizmetlerinin sü ; receğini sö ; yledi . Erdoğan , AK Parti ' nin kö ; r , sağır , dilsiz rolü ; yapamayacağını ifade eden Erdoğan , ' Biz annelerin ç ; ığlığını yü ; reğimizde duyuyoruz . Terö ; r ö ; rgü ; tü ; ne yaparsa yapsın . Derdimiz ' burada insan yaşıyor mu , yaşıyor . ' Hangi etnik unsurdan olursa olsun biz bu hizmeti sü ; rdü ; receğiz . Benim iç ; in orada Kü ; rt kö ; kenli vatandaş varmış , Zaza varmış hiç ; ilgilendirmiyor . Orada benim vatandaşım var mı , biz oraya hizmeti gö ; tü ; rmekle gö ; revliyiz . Tunceli ' de yol yapıyoruz , terö ; r ö ; rgü ; tü ; mü ; teahhidin iş makinalarını yakıyor . ' Kü ; rtlerin hakkını savunuyoruz ' diyorlar . Neyin hakkını savunuyorsun , ne alakası var . Benim o bö ; lgede yaşayan Kü ; rt kö ; kenli vatandaşım hizmet gö ; rmesin , dertleri bu . Biz demokratik aç ; ılımla inşallah bunları ortadan kaldırmanın adımlarını atıyoruz . Ü ; lkenin her noktasından bize yetki veren her bir vatandaşım , aynı zamanda da bizden ç ; ö ; zü ; m bekliyor . Demokratik aç ; ılım ve milli birlik projesi ile tü ; m sorunları aşacağız ' ifadelerini kullandı .

Başbakan Erdoğan , hiç ; bir zaman ayak ü ; stü ; vaatlerde bulunan politikacı olmadıklarını sö ; yledi . AK Parti ' nin , herkesin feryadına kulak kabarttığının altını ç ; izen Erdoğan , ' Biz partiyi kurduğumuzda o zaman Kü ; rt kö ; kenli vatandaşların temsilcisi olduğunu sö ; yleyen parti , ' gelsinler burada olağanü ; stü ; hali kaldırsınlar , başka bir şey istemiyoruz ' demişti . Olağanü ; stü ; hali biz kaldırdık . Şimdi kimse bunu konuşuyor mu? Bizim derdimiz , ü ; lkenin her noktası eş zamanlı kalkınsın . Gü ; ven iç ; inde bü ; yü ; sü ; n dedik . Biz bu samimi duygularla yola ç ; ıktık . Bu yoldan dö ; nmeyeceğiz ' dedi .

Erdoğan , sü ; recin kısa , orta ve uzun vadeli takvimi olduğunu ifade ederek , yapılacakların hepsinin bir havuzda toplandığını sö ; yledi . Orta vade de daha ç ; ok kanunlarla yapabileceklerinin yer aldığını belirten Başbakan Erdoğan , ' Ö ; nü ; mü ; zdeki yıl iç ; erisinde bunlara yö ; nelik ç ; alışmalarımızı başlatacağız . Uzun vadede onlar kanun ve anayasa gerektiren sorunlar olacak . Onlar ü ; zerinde de ayrıca yine ç ; alışmalarımızı sü ; rdü ; receğiz . Meselenin kalıcı şekilde ç ; ö ; zü ; lmesi iç ; in ç ; abalarımızı sü ; rdü ; receğiz . Bin yıldır sü ; ren
kardeşliğimizi ebedileştirmek iç ; in her adımı atacağız . Geri adım atmak yok . biz samimiyiz . Sü ; reç ; te uzun vadede kanun ve anayasa değişikliği gerektiren dü ; zenlemeler yer alacak . Bu işi silahla ç ; ö ; zemedik . Silahlı kuvvetlerimiz de bunu kabul ediyor . Bizlere dü ; şen gö ; revler var , onu yapmaya ç ; alışıyoruz . Bu işin bir ç ; ok boyutu var . Bu iş sadece iç ; eride değil , bu işin dışarıdaki bağlantıları da var . Bü ; tü ; n bunlarla ilgili olarak da ç ; alışmalar sGeğmedik . Bizi yolumuzdan vazgeü ; rü ; yor . Bunları hep birlikte yapacağız . Meselenin tartışılıp bir neticeye bağlanmasını istiyoruz . '

' SÜ ; RECİ HEP BİRLİKTE GÜ ; Ç ; LENDİRECEĞİZ '

Erdoğan , tahriklere kapılmamaları yö ; nü ; nde il başkanlarını uyardı . Sü ; rece sanatç ; ılar , medya ve akademisyenlerden gü ; zel ve olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , ' Sü ; recin komşu ü ; lkeler ve ç ; evredeki diğer ü ; lkeleri ilgilendiren boyutları da var . Tü ; rkiye her zamankinden ç ; ok daha fazla bu sorunun ç ; ö ; zü ; lebileceğine inanıyor . Ü ; niter yapı noktasında kimse bir tartışmaya fırsat vermesin . Ç ; ü ; nkü ; bizim ö ; nce ü ; niter yapı noktasında ç ; ok gü ; ç ; lü ; olmamız lazım ki rahatç ; a aç ; ılımlarımızı da
yapabilir noktaya gelelim . Yere sağlam bastıktan sonra bir ç ; ok adımı atmak daha da kolaylaşabilir . Pergelin sabit ucu ç ; ok ö ; nemli ' dedi .

Gerekli olması halinde Erbil ' de bir başkonsolosluk aç ; acaklarını ifade eden Başbakan Erdoğan , Tü ; rkiye ' nin artık geleceğe ilişkin gü ; zel umutlar taşıdığını sö ; yledi . Erdoğan , AK Parti ve AK Parti iktidarının bu fırsatın heba olmasına asla izin vermeyeceğinin altını ç ; izerek , ' Sü ; reci hep birlikte gü ; ç ; lendireceğiz , destekleyeceğiz , kimseye de boyun eğmeyeceğiz . Sü ; reci baltalamak isteyenlere prim vermeyeceğiz . Ç ; ö ; zü ; msü ; zlü ; kten nemalanan , kandan nemalanan , şehitlerimizi istismar ederek siyaset yapanlara meydanı bırakmayarak , demokrasi ve hukuk iç ; inde bu sü ; reci tamama erdireceğiz . Ç ; elik gibi sinirlere sahip olmak zorundayız . Bayramdan sonra sayın Baykal ' a mektup yazacağım , ister kabul eder , ister etmez . Kabul ederse konuşacağız , kabul etmezse zaten kendisinin ne dü ; şü ; ndü ; ğü ; yazılı olarak elimizde var . Arkasındayız diyor . Arkasındayız diyorsa zaten problem yok . Ç ; ö ; zü ; msü ; zlü ; kten beslenen taraflar , bizi polemiğe ç ; ekmek iç ; in ellerinden geleni yapıyorlar . Bu aynı zamanda bir kardeşlik projesi , kardeşliğimizin bu aç ; ılıma katacağı bir gü ; ç ; var . Kim bizi neyle suç ; larsa suç ; lasın , kim hangi hakareti yaparsa yapsın biz ü ; lkemizi , milletimizi dü ; şü ; necek ve yolumuza ö ; yle devam edeceğiz ' diye konuştu .

Oturum tartışmalarına da değinen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , kapalı veya aç ; ık oturumun kendileri iç ; in fark etmediğini sö ; yledi . Her şeyin aç ; ık konuşulması iç ; in kapalı oturum istediklerini ifade eden Erdoğan , ' Biz aç ; ığa da varız . Bu noktada sıkıntımız yok . İlginç ; olan , muhalefet partisi liderlerinden Sayın Bahç ; eli ' kapalı oturuma biz katılacağız ancak oturumda konuşulanları daha sonra anlatacağız ' dedi . Bu bir anayasa suç ; u . Her şeyin bir hassasiyeti var . Bö ; yle bir hassasiyeti kavrayamıyorsan , ' buyurun
bu işi aç ; ık da yaparız ' deriz ' ifadelerini kullandı .

Başbakan Erdoğan , kü ; resel finans krizinin , tü ; m dü ; nyada yavaşlama eğilimine girdiğini ifade ederek , ' Buna dair sevindirici işaretler alıyoruz . Krizin etkileri ü ; lkemizde de yavaşladı . Henü ; z netleşmiş bir durum yok . Biz temkinli duruşumuzu muhafaza ediyoruz . ABD ' de kriz ç ; ıktığı andan itibaren daha boyutları belli olmadan etkiler ortaya ç ; ıkmadan bizdeki felaket tellalları karamsar senaryolar ç ; izmeye başladı . Bir sene ö ; nce nasıl feryat ettiklerini hatırlayın ' aç ; ıklamasında bulundu .

IMF ' ye hiç ; bir zaman ü ; lkenin siyaseti ü ; zerinde mü ; dahale yaptırmadıklarını belirten Erdoğan , ' Tavsiyelerini konuşalım ama iktidarımızın siyasi iradesine mü ; dahale istemeyim ' f0medik . Bizi yolumuzdan vazgez dedik , bunu yaptırmadık ' dedi .

BaşbakanŞehitAnayasaAk PartiFelaketFeedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı