USD (Alış - Satış) : 6,27 - 6,28 EURO (Alış - Satış) : 7,38 - 7,39

Beni ortadan kaldırmak isteyecekler

Ergenekon savcılarına, talep halinde her şeyi anlatacağını açıklayan PKK ve JİTEM itirafçısı Abdülkadir Aygan, ifade vermeden önce Cihan'a konuştu.

Güncel / 15 Eylül 2009 Salı 16:45
Beni ortadan kaldırmak isteyecekler

  PKK ' ya katılmasından firarına , JİTEM ' e alınmasından , orada şahit olduğu operasyon ve cinayetlere , Ergenekon ' dan gü ; nü ; mü ; zdeki Kü ; rt aç ; ılımına kadar son derece ç ; arpıcı ve net aç ; ıklamalarda bulunan Abdulkadir Aygan , bunu ' vicdani bir sorumluluk , Tü ; rkiye ' de başlayan gü ; zel bir sü ; rece katkı sağlamak ve başka kö ; tü ; olayların yaşanmaması adına ' yaptığını iletti . Stockholm ' e yaklaşık 500 kilometre mesafede yaşayan Aygan , Cihan muhabirinin uzun uğraşları sonunda kamera karşısına geç ; meyi kabul etti . İsveç ; İstihbaratı tarafından yoğun gü ; venlik ö ; nlemleri altında korunan ve başkalarıyla gö ; rü ; şmesine izin verilmeyen Aygan , yetkililerin izin verdiği tek tanıdığı vasıtasıyla gö ; rü ; şme yapabiliyor . Beş saat sü ; ren rö ; portaj da bu dostunun evinde gerç ; ekleştirildi .

Bugü ; n ilk bö ; lü ; mü ; yayınlanan uzun mü ; lakatın tamamında , şu ana kadar yapılan konuşmaların , rö ; portajların bir değerlendirilmesi , yanlış yansıyan bilgilerin kritiği ve devam eden dava sü ; recine katkı sağlayabilecek oldukç ; a ö ; nemli hususlar ele alındı . Ayrıca Aygan , ö ; zel arşivindeki birç ; ok belge , bilgi ve dokü ; manı da paylaştı .

TÜ ; RKİYE ' DE YARGILANSAM CEZA ALMAM ; AMA BENİ Ö ; LDÜ ; REBİLİRLER&hellip ;

Son gü ; nlerde , savcılığa bildikleri noktasında yardım edeceği yö ; nü ; ndeki aç ; ıklamalarının hatırlatılması ü ; zerine Aygan , ' Bunu her zaman sö ; ylü ; yorum , yardıma hazır olduğumu . Ben şu an Tü ; rkiye ' de yargılansam da ceza alacağıma inanmıyorum ; ç ; ü ; nkü ; ceza alacak bir durum yok . Ben o cezadan , şundan bundan korkmuyorum . Benim korkum , şu an yü ; rü ; tmekte olan Ergenekon , JİTEM , faili meç ; huller davalarının tanığıyım . Belki de tek canlı tanığıyım ve iddialarını aç ; ıkç ; a devam ettiren biriyim . Beni ortadan kaldırmak isteyecekler . Bundan ç ; ekincem . . . ' diyor .

Tü ; rkiye ' deki resmi kurumlardan , savcılıktan herhangi bir resmi talebin olup olmadığını sorduğumuzda ise Aygan , daha gelmediğini ama kısa sü ; rede geleceğini tahmin ettiğini sö ; yledi . Yazışmalarda gerç ; ek ismi olan Abdulkadir Aygan mı yoksa Aziz Turan isminin mi kullanıldığının sorulması ü ; zerine Aygan , resmi makamların iki ismi de kullandığını , Tü ; rkiye ' den gelen evraklarda ikisinin de geç ; tiğini belirttikten sonra ' Benim iç ; in hiç ; bir şey sorun değil , ben bir şeyden kaç ; ınmıyorum , ifade vermekten de kaç ; ınmıyorum . ' diyor .

BAŞKA İTİRAFÇ ; ILAR DA VAR ; AMA TAM KONUŞMUYORLAR&hellip ; BEN DE TAM KONUŞMUYORUM , İADE DURUMLARI VAR!

Muhbir olarak , itirafç ; ı olarak başkalarının da ortaya ç ; ıktığına değinen Aygan şö ; yle devam ediyor ' Başkaları da ç ; ıkıyor ortaya , ben muhbirim diye , onlara kitabın ortasından atıyorum . Mesela , İbrahim Babat bazı şeyler konuşuyor , biliyor . Ama bazı gerç ; ekleri perdeliyor , gü ; venliği gereği belki yapmak da zorunda . Şimdi ben de bazı şeyleri gizliyorum , evet ; şahsıma ait bazı gerç ; ekleri gizliyorum , niye yalan sö ; yleyeyim kardeşim! Ama yapmak zorundayım ; bir aile sorumluluğum var ve başka sebepler . . . Yarın bir gü ; n iade meselesinde filan karşıma ç ; ıkacak bunlar . İbrahim Babat sö ; ylerse , Ali Ozansoy sö ; yleseydi , Adil Timurtaş doğru konuşsaydı yani ki Adil Timurtaş benden de ç ; ok şey biliyor , kendi bulunduğu ç ; evreyle ilgili olarak . Tamam , benim birimimle ilgili olarak bilemez ; ama onun haricinde ö ; zel harekâ ; tç ; ılarla filan hepsiyle iç ; li dışlıydı . İstanbul ' dan tutun , ü ; lkenin birç ; ok yerindeki olaylarla ilgili şeyleri bilir o '

DEMOKRATİKLEŞMEYE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM

Neden konuştuğunu ise şö ; yle aç ; ıklıyor Aygan , ' Ben bunları size konuşuyorum ; bir fedakâ ; rlık , bir gö ; rev olarak , bir insani vazife olarak . Yoksa basına konuşmaya ne ihtiyacım var ; kitap da yazmışım&hellip ; Yardımcı olmak istiyorum , bu sü ; rece karınca kararınca bir katkım olsun istiyorum . Elbirliğiyle bu dü ; ğü ; m ç ; ö ; zü ; lsü ; n diye ' Aygan , Ergenekon davası ve Kü ; rt aç ; ılımının hararetle konuşulduğu sü ; rece katkıda bulunmak istediğinin altını ç ; iziyor .

Abdulkadir Aygan , bazı sorularımıza şu cevapları verdi :

HER ŞEY , DARBE ŞARTLARINI HAZIRLAMAK İÇ ; İNMİŞ

PKK ü ; yeliğinden , JİTEM ve oradan da İsveç ; ' e ilticaya uzanan hayat sü ; recinizden kısaca bahsedebilir misiniz?

Ben yoksul denilebilecek veya kö ; ylü ; lü ; kten başlayan , kö ; ylü ; ve daha sonra da mevsimlik isç ; i olan bir ailenin 7 ç ; ocuğundan biriyim . Okul yıllarım ; ilkokul , ortaokul ve 2 yıl da lise dö ; nemim biraz da gö ; ç ; men kuşları gibi geç ; ti . Yani oradan oraya nakil&hellip ; Ailenin ekonomik ve sosyal durumu ister istemez ç ; ocukların hayatına ve eğitimine de yansıyor . Yan Nizip Atatü ; rk Okulu ' nda başlayan eğitim , eski adı Misis olan Yakapınar İlkokulu ' nda devam etti ve orada ilkokulu bitirebildim . Ortaokulu da yine Nizip Lisesi ' nde başladım ama ortaokulu bitirmem de Osmaniye Ortaokulu ' nda nasip oldu . Liseye de Adana Motor Meslek Lisesi ' nde başladım , ancak 2 yıl sü ; rdü ; rebildim eğitimimi , daha sonra ara verdim 1978 ' de . O dö ; nemi hatırlarsınız ; can gü ; venliği diye bir şey yoktu , toplumda , ö ; ğrenciler arasında kamplaşmalar başladı . Polisin iç ; erisinde bile Polder , Polbir gibi sağ sol ayrışmaları başladı . İdeolojik ayrışmalar ç ; atışmalara dö ; nü ; şmeye başladı . Kavgalarla başlayan bu sü ; reç ; , daha sonra kanlı olaylara sahne oldu . Tabi bunun nedenlerini de gü ; nü ; mü ; zde ç ; ö ; zebiliyoruz ; kimler neden bunları başlattı , bugü ; nlerde ortaya ç ; ıkıyor . Bu bir sü ; reç ; miş , yani birileri bir sü ; reç ; başlatmış . Tü ; rkiye ' de darbe şartlarını hazırlamak ve de askeri darbe yapmak iç ; in . Cuntayı başa getirmek iç ; in hazırlanan bir senaryonun parç ; alarından biriymiş bu sağ sol ç ; atışmaları , toplumun değişik ideolojik kamplara ayrışması&hellip ;

Ü ; LKÜ ; CÜ ; GENÇ ; LERLE AYNI KOĞUŞTAYDIK

O dö ; nemdeki hadiseleri , bugü ; nkü ; dava sü ; reç ; lerini vs . gö ; rü ; nce mi bu tahlilleri yapıyorsunuz?

Evet , tabii . Ben 12 Eylü ; l ' de Gaziantep 5 . Zırhlı Tugayı askeri cezaevindeydim . 12 Eylü ; l ' ü ; orada karşıladık . Ü ; lkü ; cü ; genç ; lerle aynı koğuşlarda , aynı yemekhanelerdeydik , aynı ç ; atı altında , aynı koşullar altındaydık . Zoraki yaptırılan , spor denilen ama aslına psikolojik , fiziki işkencelere maruz kaldık . Saç ; larımız sıfıra vurulmuş , ü ; zerimize giydirilenler siyaha boyanmış eski asker elbiseleri . Yani insan aynaya baktığında kendisini tanıyamıyordu . Yani sağ-sol fark etmiyordu . Mesela diyelim bir tarafta 50-60 tane PKK ' lı denen bir grup , diğer tarafta ise 20-30 kişilik ü ; lkü ; cü ; grup ; aynı ç ; ileleri ç ; ekiyorduk . Ve o dö ; nemde Kenan Evren cuntası yö ; netime el koymuş oldu .

PKK İLE ORTAOKUL YILLARINDA TANIŞTIM

PKK ' ya katılma sü ; recine biraz değinecek olursak&hellip ;

Benim PKK ile ya da bu siyasi irtibatım daha ortaokul dö ; neminde başladı , Osmaniye Ortaokulu ' nda okurken . Osmaniye o zaman Adana ' ya bağlı bir ilç ; eydi , sonradan il oldu . Burada ilk başta benim kişisel merakım daha ç ; ok atletizm ü ; zerineydi . Koşuda iyiydim . Derslerime de dikkat ediyordum , okul arkadaşlarımla diyalogum iyiydi . Sosyal ilişkilerim iyiydi ; yani ç ; evremdeki insanlarla , ö ; ğretmenlerimle saygı ve sevgiye dayanan bir mü ; nasebetim vardı . Bu bazılarının dikkatini ç ; ekti . İlk başta ü ; lkü ; cü ; lerin dikkatini ç ; ekti , ü ; lkü ; cü ; ler yanaştı bana . Yani ben ü ; lkü ; cü ; olarak bilmiyordum onları . Bir folklor kü ; ltü ; r derneği vardı ; Gâ ; vurdağı Kü ; ltü ; r Derneği deniyordu . Aslında orada ü ; lkü ; cü ; lerin , MHP ' nin gö ; rü ; şü ; paralelinde seminerler veriliyordu , faaliyetler yü ; rü ; tü ; lü ; yordu . Fakat ben bunu bir iki sefer gittikten sonra ö ; ğrendim ve ç ; evremin etkisiyle bir daha gitmedim .

Ç ; ü ; nkü ; o dö ; nemde bizde ailecek sosyal demokratlığa yakın bir yapımız vardı . Annem babam namazında niyazındaydı , tarikatlıydılar fakat siyasî ; olarak CHP Ecevitç ; iliğini kendimize daha yakın buluyorduk . Bu yü ; zden o dernektekilerle irtibatımı kestim . Tabi kestikten sonra CHP ' li genç ; ler bir ç ; alışmamız oldu , 1975 ' de senatonun bir seç ; imi olacaktı . CHP yö ; netiminden rahmetli Mustafa Ü ; stü ; ndağ , Ali Topuz ve Ferda Gü ; ley Osmaniye ' ye geleceklerdi .

CHP İÇ ; İN KURŞUN YEYİNCE ALİ TOPUZ GEÇ ; MİŞ OLSUNA GELDİ

İşte onların geleceği gü ; n , bir akşam ö ; ncesi yazı asamaya ç ; ıktık şehir iç ; erisinde . Ü ; lkü ; cü ; genç ; ler pusu kurmuşlardı , ü ; zerimize ateş aç ; tılar . Sağ tarafımdan bir kurşun isabet aldım ve o kurşunu hastanede ç ; ıkaramadılar . Ankara ' da ü ; ç ; yıl sonra ancak ç ; ıkarabildiler . İşte ben hastanede yatarken , hastane yatağındayım , o zaman Ali Topuz ve Ferda Gü ; ley geç ; miş olsuna geldiler . Zaten o zaman ben kaç ; yaşında bir gencim daha ; ö ; yle bir siyasi bir yö ; nü ; m yok henü ; z . Bir daha da gö ; rü ; şmem olmadı onlarla . Ankara ' ya bir iki defa daha gittik ancak CHP milletvekili Emin Altınbaş ' la gö ; rü ; ştü ; k , onun yanına gittik , uygun bir hastane bulması hususunda yardımcı olması iç ; in , ç ; ü ; nkü ; insan gü ; venemiyor . Doktorlar da bö ; lü ; nmü ; ş ; bazı doktorlar var , ideolojisi senin ideolojine ters olabilir . Polisler bile ayrılmış ki , o aç ; ıdan . Emin Altınbaş o zaman CHP milletvekili idi , sağ olsun yardımcı oldu tabii . Baştabip ile temasa geç ; ti ve ameliyatımı sağladı . Benim kurşunu o zaman aldılar .

CHP NASYONAL-FAŞİST BİR Ç ; İZGİDE&hellip ; BENCE DOĞUDA DA BATIDA DA ERİYECEK

CHP ' de aktif rol almışsınız ; hatta canınızı bile ortaya koymuşsunuz . CHP ' nin son dö ; nemlerdeki genel yaklaşımlarını nasıl buluyorsunuz peki?

Şimdi CHP ' nin bana yaklaşımı hiç ; ö ; nemli değil ; zaten ö ; yle bir beklentim yok ki . CHP ' nin şu anki genel tutumunu , muhalefet yaklaşımını benimsemiyorum . Ve CHP iç ; in geç ; en yıllarıma acıyorum ve kurşun yediğime de acıyorum yani . CHP ö ; yle bizim bildiğimiz gibi bir şey değilmiş meğer . Maske takmış nasyonal faşist bir zihniyet portresi var gö ; zü ; mde şimdi . Sadece Kü ; rt meselesi değil , her konuda hiç ; bir sosyal demokrata yakışmayacak tavırlara giriyorlar . Baykal ' ın yaptıklarına partiden de ses ç ; ıkmadığına gö ; re onu onaylıyor demek . Partinin yö ; netimi de aynı dü ; şü ; ncede . Bö ; yle bir parti sosyal demokrat olamaz , liberal dahi olamaz . Nasyonal sosyalist bir ç ; izgide gidiyor .

- Sosyal demokrasinin merkezlerinden kabul edilen İsveç ; ' te yaşarken , buradaki uygulamalardan yola ç ; ıkarak , CHP ' den ne beklerdiniz?

Maalesef biliyorsunuz CHP şu an sosyalist enternasyonale ü ; ye bir parti .

Ü ; ye , fakat ü ; yelikten ç ; ıkarılması konuşuluyor , hatta bizzat İsveç ; li vekillerden gelen taleplerle&hellip ;

Atılsa iyi olur . Yani ç ; oktan hak etmişti . O ilkelere uymuyor , o sıfata yakışmıyor . Eğer gerç ; ek bir sosyal demokrat parti kimliğine bü ; rü ; nmek istiyorsa ç ; ok bü ; yü ; k bir revizyon gerekiyor . Bü ; yü ; k operasyon yapılmalı CHP iç ; erisinde ve bu zihniyet temizlenmeli . Ve kendi yani o eski bildiğimiz ç ; izgiye gelmeli . Onun dışında , bu haliyle de halkın desteğini kaybetmiş durumda ve giderek daha da kaybedecektir eriyecektir .

Ö ; zelikte bu Ergenekon , Kü ; rt aç ; ılımı gibi sü ; reç ; lerden sonra ö ; zellikle Doğuda bunun yansımaları gö ; rü ; lecek midir sizce?

Doğuda da , batıda da bekliyorum . CHP ' yi destekleyen bö ; lgeler yani ö ; rneğin Burdur gibi Antalya gibi , İzmir gibi , İstanbul gibi nasıl desem yani dışa aç ; ık ve en ç ; ok turist ç ; eken yerler . Dış ü ; lkelerdeki insanlarla ilişkide olan insanlar , aç ; ılıma ve gelişime uygun yerler ve tahsil dü ; zeyi yü ; ksek insanların yasadığı yerler . Ben o insanların aydın olacağını dü ; şü ; nü ; yorum ki aydın insanların da bu ç ; izgiyi kabul etmelerinde bir anlam veremiyorum , kabul edemiyorum . Yani bu ç ; izgiyi kabul etmemeleri lazım .

OSMANİYE ' DE GERGİN YILLAR

Osmaniye ' de eğitim dedik&hellip ; Daha sonraki gü ; nlerde neler oldu?

Osmaniye ' de daha ç ; ok faşist dediğimiz kesimin ö ; rgü ; tlendiği ve kale olarak gö ; rdü ; ğü ; bir yerdir . Orada Gü ; neydoğu ' dan gelen aileler vardı , bir de Maraş bö ; lgesinden gele Marabuzlar denilen bir kesim vardı . Ü ; lkü ; cü ; ler daha ç ; ok bu Maraşlılar arasında ö ; rgü ; tlenmişlerdi ve orada bir ç ; atışma ortamı ç ; ıkarıyorlardı . Ç ; ok kü ; ç ; ü ; k sebeplerle Marabuz - Kü ; rt ç ; atışması . Bir de orada şehirlerarası otobü ; sleri durdurup saç ; ı uzun olanların saç ; ını makaslıyorlardı . Faulü ; uzun olanları bu komü ; nisttir diye tartaklıyorlardı . Bu kadar da olmaz ki&hellip ;

Kışkırtma olarak gö ; rdü ; ğü ; nü ; z bu olaylardan dolayı mı PKK ' ya uzanan bir sü ; rece girmiş oldunuz yani?

Bir etki tepki durumunun olduğu doğrudur . Bir insana baskı yaparsan&hellip ; Veya bir kediyi bile sıkıştırırsan iyice , en son tırmalar seni . İlk dışlamalar ç ; ocukken . Nizip ' ten gö ; ç ; ettiğimizde 6-7 yaşlarında bir ç ; ocuğum , o zamanlar ü ; zerimizde fistan denilen bir elbise vardı , yokluktan pantolonu filan daha sonra giydik . Baraklı denilen bir kesim var Nizip bö ; lgesinde , Tü ; rkmen bir kesim onlar . Onlar kendilerini saf Tü ; rk olarak bizim arkamızdan : ' Kuyruklu Kü ; rt , kuyruklu Kü ; rt ' diye bağırıyorlardı . Bizi dışlıyorlardı , aşağılıyorlardı . Daha sonra , kendi aralarındaki konuşmalara tanık oluyorduk , rahmetli Menderes ' e kü ; fü ; r ediyorlardı . Niye ki : Fırat ' ın Menderes Bilecik kö ; prü ; sü ; nü ; yapmış da , Kü ; rtler onunla Fırat ' ın batı tarafına geç ; mişler diye .

Burada , İsveç ; ' te ü ; zerinde ç ; ok durulan mobbing , dışlama olayı o dö ; nemlerde oralarda ç ; ok yaygın mıydı?

Evet , ç ; ok ö ; nemli . Şuan İsveç ; ' te ve diğer Avrupa ü ; lkelerinde de mobbing denen şey yasak . Aşağılama , alay etme , kü ; ç ; ü ; mseyici davranışlar .

NE MUTLU DEĞİL BANA ; BEN MUTSUZ OLACAĞIM!

Doğuda dağlara yazılan ' Ne mutlu Tü ; rkü ; m diyene ' yazılarının da halkı kışkırttığına dair bazı yazılar kaleme alındı . Siz doğuda iken bu tü ; r bir rahatsızlık hissettiniz mi?

Evet , bunlar iyi şeyler değil . Zaten olayı bu safhaya getiren , bü ; tü ; n bu tavırlar . Damla damla birikimler ve sonunda da bardak taşar . ' Ne mutlu Tü ; rkü ; m diyene ' , ' Bir Tü ; rk cihana bedeldir ' vardı . Oradaki ç ; oğu Tü ; rkç ; eyi bilmiyor . Ben Kü ; rdü ; m diyor , annem babam Kü ; rt , diyor . ' Bir Tü ; rk cihana bedelmiş , o zaman ben yaramaz bir adamım , beni ö ; yle gö ; rü ; yor ' , diye dü ; şü ; nü ; yor . ' Ne mutlu Tü ; rkü ; m ' diye evimin karşısına , kö ; yü ; mü ; n dağına yazmış , o zaman diyorum ' Ne mutlu değil bana , ben mutsuz olacağım ' .

Ç ; Ö ; ZÜ ; M ADIMLARI GEÇ ; BAŞLADI

Peki o zaman ne yapılsaydı da bu makas bu kadar aç ; ılmasaydı ; bu işler de bu noktaya gelmeseydi? Ne yapılabilirdi , neler yapılabilir?

Tü ; rkiye ' deki mesele sadece etnik bir mesele , Kü ; rt- Tü ; rk meselesi de değil . Geç ; mişten beri , Cumhuriyetin ilk yıllarından beri bir sistem oturtulmuş , bü ; rokraside Mafyavari şekilde olan , toplumun kaderini etkileyecek yerdeler . Gelirden , refahtan sadece bunlar faydalanıyorlar , temelde bir adaletsizlik var . Bir kere bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalı . Tü ; mden kaldırmak zaten imkâ ; nsız ; ama en aza indirmeli bari . Dü ; nyadaki hiç ; bir ü ; lkede yok tam adalet , o bir ü ; topyaydı , ben de buna inanmıştım , ' İnsanlar eşit olacak , sosyalizmi kuracağız ' diyorduk ama pratikte bu mü ; mkü ; n değil , gö ; rü ; ldü ; , dü ; nyada bunun ö ; rnekleri de yaşandı . Şimdi herkese , her vatandaşa eşit mesafede davranılsaydı ; Kü ; rt , Tü ; rk , Laz fark etmez . Herkesi kucaklayacak şekilde . Kendin bunun bir yolunu bilmiyorsan , dü ; nyaya bir gö ; z atacaksın , aynı sorunu yaşayan ü ; lkeler nasıl yapmış bunu , nasıl ç ; ö ; zmü ; şler? Mesela ben burada , İsveç ; ' te yaşıyorum . Sami denilen bir topluluk var , kuzeyde İsveç ; , Norveç ; ve Finlandiya ' nın birleştiği sınır noktasında . Sınırların iki tarafında da bu halklardan var . Bu halkın dernekleri , belediyesi , radyoları var , kendi dillerinde okulları var , milli yerel kıyafetleriyle televizyonlara ç ; ıkıyorlar . Bundan İsveç ; bir şey kaybediyor mu?

Tü ; rkiye ' de de TRT 6 Kü ; rtç ; e yayını başladı . Gerç ; i bu da belli ç ; evrelerden bü ; yü ; k tepki aldı .

Allah yapanlardan razı olsun . Bunlar geç ; başlatıldı . Ç ; ok yıkımlar olduktan sonra . Ne diyeyim ; bü ; tü ; n bu olaylar olmayabilirdi . Bu noktaya gelmeden yapılabilirdi . Korkmamak lazım . Ama birileri bunu bilinç ; li yapıyor , bö ; lü ; cü ; lü ; k yapacak , bizi bunu verirsek ardından şunu da isteyecek , bağımsız Kü ; rdistan isteyecek ' diye dü ; şü ; yorlar . Fakat bö ; yle peşin yargılarla , ö ; nyargılarla bir yere varılamaz .

KAOSTAN BESLENEN KESİM , Ç ; Ö ; ZÜ ; M İSTEMİYOR

Siz Doğu ' yu iyi biliyorsunuz . PKK ' nın , JİTEM ' in , askeriyenin iç ; inde de bulundunuz . Doğudaki meselenin bitmesini istemeyenler de var sanırım . Doğu , Kü ; rt meselesinin bu zamana kadar ç ; ö ; zü ; lememesinde PKK ' nın , JİTEM ' in ve de Ergenekon ' un dahli ne kadar oldu sizce?

Ö ; zellikle bahsettiğim bü ; rokrasi kesiminde&hellip ; Ve ö ; zellikle de şunun altını ç ; izmek istiyorum : evet , her ü ; lkenin kendisini koruma aygıtı olarak ordusu olacak , ordusuz devlet diye bir şey olmaz . Altı yıldan fazladır İsveç ; ' teyim , bu zamana kadar askeri 2&ndash ; 3 sefer ancak gö ; rmü ; şü ; mdü ; r .

Kü ; rt meselesinin ç ; ö ; zü ; mü ; nü ; kimler , niç ; in istemiyor sizce?

Bazı siyasetç ; i ve yazarlar bu konuda konuştukları zaman : ' Dış gü ; ç ; ler istemiyor ' . Kardeşim , ö ; nce kendi iç ; ine bak . Kendi iç ; inde bu ç ; ö ; zü ; mü ; istemeyenler var . Bü ; rokraside , askeriyede , ulusalcı kesimde , bö ; lgedeki aşiretç ; i dü ; zeni devam ettirmek isteyenler , koruculuk sisteminin devam etmesini isteyenler . İşte bunların , doğu meselesinin sona ermesini istemiyorlar . Ç ; ü ; nkü ; ç ; ıkarları var bu ortamda . Toplumda ç ; ok da saygınlığı olmayan kimseler gü ; cü ; arkalarına alıp bö ; lgede astığım astık , kestiğim kestik hareket ediyorlar , o bö ; lgeyi haraca bağlıyorlar , kaç ; akç ; ılık işleri yapıyorlar . Ç ; ü ; nkü ; bazı kesimler askeriyeden , bazı bö ; lge ve yerlerden araba yapılmadan serbest geç ; iş iç ; in belge almışlar . Serbestç ; e de silah , bomba taşıyorlar , kimse de onların evini , arabasını arayamıyor . E tabii adam da bunun bitmesini istemiyor . Adamın karakteri de bu zaten .

FATİH TERİM İLE AYNI OKULDA OKUDUM , VELİLERİMİZ DE AYNIYDI

PKK ' ya katılma sü ; recinize tekrar dö ; necek olursak , yaralanmanızdan sonra Ö ; calan ' ın ziyareti var sanırım&hellip ;

Yaralanma olayından sonra Abdullah Ö ; calan , eniştesiyle beraber Osmaniye ' ye bana geç ; miş olsun ziyaretine gelmişlerdi . Ö ; calan ile de anne tarafından akrabayız . Ö ; nü ; mü ; zdeki yıl da Adana Motor Meslek Lisesi ' nde ö ; ğrenime başlayacağım . İyi bir atlettim , okul yö ; netimi spora ö ; nem veriyordu . Mesela Fatih Terim bizim okuldan . Benim başladığım sene o futbol yü ; zü ; nden okulu bırakmıştı . Benim velim , aynı zamanda Fatih Terim ' in velisidir ; Şinasi Alkan Bey . Kayserili ' ydi kendisi . Okula başladığım sene , aslen Ordu Ü ; nyeli olan PKK ' nın ilk kurucu kadrolarından olan Haki Karer gelmişti Adana ' ya . Orada okula geldiler , beni buldular . Bir teneffü ; s arasında bahsetti , ' Abdullah Ö ; calan , seninle gö ; rü ; şmemizi istedi ' dedi . Bö ; ylece irtibatlanmış olduk . Daha sonra Abdullah Ö ; calan ' ın kardeşi Osman Ö ; calan da geldi , Arif Gö ; ktaş da geldi . Bu şahıs daha sonradan ö ; rgü ; t tarafından ö ; ldü ; rü ; lmü ; ştü ; . Bunlar geldiler ve Meydan Mahallesi ' nde ' komü ; n ev ' dedikleri bir ev tuttular . Erkek Lisesi ile Sanat Okulu ' nun hemen arkasındaydı ev .

Hareketli , maceralı bir hayat mı daha cazip geldi size aslında?

Aslında size dedim ya , Osmaniye ' de vurulduğum o zamanlarda Doğu Perinç ; ek ' in bir derneği vardı . Bir kü ; ltü ; r derneği idi ama adını şu an hatırlamıyorum . Tam Osmaniye ' nin merkezindeydi , caddenin ucunda . Biz bu derneğe gelip giderken , Doğu Perinç ; ek ' in broşü ; rlerini , Aydınlık Gazetesi ' ni okuyorduk o zamandan . Orada Vietnam ile ilgili , sö ; mü ; rgeciliğe karşı mü ; cadele eden ü ; lkelerle , Che Guvera ile ilgili afişler vardı . Bende aynı zamanda Atatü ; rkç ; ü ; lü ; k vardı . Atatü ; rk ' e bir hayranlık vardı , yakamıza Atatü ; rk rozeti takıyorduk . Niye dersek ; ç ; ü ; nkü ; bağımsızlıkç ; ı , antiemperyalist bir rol yü ; klü ; yorduk Atatü ; rk ' e o zaman .

Hem Kü ; rt milliyetç ; iliği etkisinde idiniz , hem de Atatü ; rkç ; ü ; lü ; k . Bunda bir ç ; elişki gö ; rmü ; yordunuz o zaman ö ; yle mi?

Hayır , gö ; rmü ; yorduk . Yani Atatü ; rk , ' Yurdu kurtarmıştır , halk desteğini alarak ü ; lkeyi dü ; şmanlardan temizlemiştir , iyi bir şeyler yapmıştır ' diye bakıyorduk sadece .

PERİNÇ ; EK İÇ ; İN Ç ; ALIŞTIĞIM İÇ ; İN YAZIKLAR OLSUN! PERİNÇ ; EK ASLINDA STATÜ ; KOCU BİR FAŞİSTMİŞ&hellip ;

O arada Doğu Perinç ; ek ' ten de etkilendiniz sanırım . Peki , şu anki Doğu Perinç ; ek ' i nasıl değerlendiriyorsunuz? Ergenekon davasında tutuklandı malum&hellip ;

( Gü ; lü ; yor ) Doğu Perinç ; ek , sinsice bir oyun oynamış . Bakın yine hayıflanıyorum şimdi , onun broşü ; rlerini gö ; tü ; rü ; p okuldaki ö ; ğretmenlere dahi veriyordum , satıyordum , getirip parasını derneğe veriyordum . Hâ ; lbuki ben hareketi , bö ; yle davalara yardımcı olmayı seviyordum . Ama o adam da maske takmış meğer . Demek o , şimdi Ergenekon diye ortaya ç ; ıkan adamların isteği doğrultusunda toplum iç ; erisinde yol almış , samanlık altından su yü ; rü ; tmü ; ş . Kendisini solcu , bağımsızlıkç ; ı filan gö ; stermiş fakat değil , aynı bir faşist , nasyonal sosyalistten bir farkı yok onun .

Perinç ; ek ' in 40-50 yıllık mü ; cadelesine baktığımızda o zaman nereye hizmet etmiştir?

Mevcut statü ; koya hizmet etmiş , o statü ; konun devamında ç ; ıkarı olanlara hizmet etmiş , halka , demokrasiye filan hiç ; hizmet etmemiş . İşte gö ; rü ; yorsunuz ; gidiyor Bekaa ' da Apo ' yla gü ; l alıp , gü ; l veriyor , daha kimlerle gö ; rü ; şü ; yor . Bir bakıyorsunuz dergisinde ö ; yle dokü ; manlar yayınlıyor ki , onları belki MİT bile elde edemiyor . Yani askeriyeyle ilgili , askerin iç ; iyle ilgili bir konuda dosyalar . Yani bir yerler ona veriyor , servis yapıyorlar ona . Toplumu kendi istikametinde yö ; nlendirmek iç ; in medya gü ; cü ; nü ; kullanmışlar . Ç ; ok karanlık bir adammış , yazıklar olsun ki onun broşü ; rlerini okulda satmışım . İnsan işte , o genç ; liğin verdiği halle , insan bilemiyor . Siyasi bilinç ; dü ; zeyin , hayat tecrü ; ben yok , bilemiyorsun , ö ; nü ; ne gelen şeyi doğru olarak gö ; rü ; yorsun .

YakapınarAvrupaAskeri DarbeStockholmVietnamYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı