USD (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92 EURO (Alış - Satış) : 4,82 - 4,83

Beni ortadan kaldırmak isteyecekler

Ergenekon savcılarına, talep halinde her şeyi anlatacağını açıklayan PKK ve JİTEM itirafçısı Abdülkadir Aygan, ifade vermeden önce Cihan'a konuştu.

Güncel / 15 Eylül 2009 Salı 16:45
Beni ortadan kaldırmak isteyecekler

  PKK ' ya katılmasından firarına , JİTEM ' e alınmasından , orada şahit olduğu operasyon ve cinayetlere , Ergenekon ' dan gü ; nü ; mü ; zdeki Kü ; rt aç ; ılımına kadar son derece ç ; arpıcı ve net aç ; ıklamalarda bulunan Abdulkadir Aygan , bunu ' vicdani bir sorumluluk , Tü ; rkiye ' de başlayan gü ; zel bir sü ; rece katkı sağlamak ve başka kö ; tü ; olayların yaşanmaması adına ' yaptığını iletti . Stockholm ' e yaklaşık 500 kilometre mesafede yaşayan Aygan , Cihan muhabirinin uzun uğraşları sonunda kamera karşısına geç ; meyi kabul etti . İsveç ; İstihbaratı tarafından yoğun gü ; venlik ö ; nlemleri altında korunan ve başkalarıyla gö ; rü ; şmesine izin verilmeyen Aygan , yetkililerin izin verdiği tek tanıdığı vasıtasıyla gö ; rü ; şme yapabiliyor . Beş saat sü ; ren rö ; portaj da bu dostunun evinde gerç ; ekleştirildi .

Bugü ; n ilk bö ; lü ; mü ; yayınlanan uzun mü ; lakatın tamamında , şu ana kadar yapılan konuşmaların , rö ; portajların bir değerlendirilmesi , yanlış yansıyan bilgilerin kritiği ve devam eden dava sü ; recine katkı sağlayabilecek oldukç ; a ö ; nemli hususlar ele alındı . Ayrıca Aygan , ö ; zel arşivindeki birç ; ok belge , bilgi ve dokü ; manı da paylaştı .

TÜ ; RKİYE ' DE YARGILANSAM CEZA ALMAM ; AMA BENİ Ö ; LDÜ ; REBİLİRLER&hellip ;

Son gü ; nlerde , savcılığa bildikleri noktasında yardım edeceği yö ; nü ; ndeki aç ; ıklamalarının hatırlatılması ü ; zerine Aygan , ' Bunu her zaman sö ; ylü ; yorum , yardıma hazır olduğumu . Ben şu an Tü ; rkiye ' de yargılansam da ceza alacağıma inanmıyorum ; ç ; ü ; nkü ; ceza alacak bir durum yok . Ben o cezadan , şundan bundan korkmuyorum . Benim korkum , şu an yü ; rü ; tmekte olan Ergenekon , JİTEM , faili meç ; huller davalarının tanığıyım . Belki de tek canlı tanığıyım ve iddialarını aç ; ıkç ; a devam ettiren biriyim . Beni ortadan kaldırmak isteyecekler . Bundan ç ; ekincem . . . ' diyor .

Tü ; rkiye ' deki resmi kurumlardan , savcılıktan herhangi bir resmi talebin olup olmadığını sorduğumuzda ise Aygan , daha gelmediğini ama kısa sü ; rede geleceğini tahmin ettiğini sö ; yledi . Yazışmalarda gerç ; ek ismi olan Abdulkadir Aygan mı yoksa Aziz Turan isminin mi kullanıldığının sorulması ü ; zerine Aygan , resmi makamların iki ismi de kullandığını , Tü ; rkiye ' den gelen evraklarda ikisinin de geç ; tiğini belirttikten sonra ' Benim iç ; in hiç ; bir şey sorun değil , ben bir şeyden kaç ; ınmıyorum , ifade vermekten de kaç ; ınmıyorum . ' diyor .

BAŞKA İTİRAFÇ ; ILAR DA VAR ; AMA TAM KONUŞMUYORLAR&hellip ; BEN DE TAM KONUŞMUYORUM , İADE DURUMLARI VAR!

Muhbir olarak , itirafç ; ı olarak başkalarının da ortaya ç ; ıktığına değinen Aygan şö ; yle devam ediyor ' Başkaları da ç ; ıkıyor ortaya , ben muhbirim diye , onlara kitabın ortasından atıyorum . Mesela , İbrahim Babat bazı şeyler konuşuyor , biliyor . Ama bazı gerç ; ekleri perdeliyor , gü ; venliği gereği belki yapmak da zorunda . Şimdi ben de bazı şeyleri gizliyorum , evet ; şahsıma ait bazı gerç ; ekleri gizliyorum , niye yalan sö ; yleyeyim kardeşim! Ama yapmak zorundayım ; bir aile sorumluluğum var ve başka sebepler . . . Yarın bir gü ; n iade meselesinde filan karşıma ç ; ıkacak bunlar . İbrahim Babat sö ; ylerse , Ali Ozansoy sö ; yleseydi , Adil Timurtaş doğru konuşsaydı yani ki Adil Timurtaş benden de ç ; ok şey biliyor , kendi bulunduğu ç ; evreyle ilgili olarak . Tamam , benim birimimle ilgili olarak bilemez ; ama onun haricinde ö ; zel harekâ ; tç ; ılarla filan hepsiyle iç ; li dışlıydı . İstanbul ' dan tutun , ü ; lkenin birç ; ok yerindeki olaylarla ilgili şeyleri bilir o '

DEMOKRATİKLEŞMEYE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM

Neden konuştuğunu ise şö ; yle aç ; ıklıyor Aygan , ' Ben bunları size konuşuyorum ; bir fedakâ ; rlık , bir gö ; rev olarak , bir insani vazife olarak . Yoksa basına konuşmaya ne ihtiyacım var ; kitap da yazmışım&hellip ; Yardımcı olmak istiyorum , bu sü ; rece karınca kararınca bir katkım olsun istiyorum . Elbirliğiyle bu dü ; ğü ; m ç ; ö ; zü ; lsü ; n diye ' Aygan , Ergenekon davası ve Kü ; rt aç ; ılımının hararetle konuşulduğu sü ; rece katkıda bulunmak istediğinin altını ç ; iziyor .

Abdulkadir Aygan , bazı sorularımıza şu cevapları verdi :

HER ŞEY , DARBE ŞARTLARINI HAZIRLAMAK İÇ ; İNMİŞ

PKK ü ; yeliğinden , JİTEM ve oradan da İsveç ; ' e ilticaya uzanan hayat sü ; recinizden kısaca bahsedebilir misiniz?

Ben yoksul denilebilecek veya kö ; ylü ; lü ; kten başlayan , kö ; ylü ; ve daha sonra da mevsimlik isç ; i olan bir ailenin 7 ç ; ocuğundan biriyim . Okul yıllarım ; ilkokul , ortaokul ve 2 yıl da lise dö ; nemim biraz da gö ; ç ; men kuşları gibi geç ; ti . Yani oradan oraya nakil&hellip ; Ailenin ekonomik ve sosyal durumu ister istemez ç ; ocukların hayatına ve eğitimine de yansıyor . Yan Nizip Atatü ; rk Okulu ' nda başlayan eğitim , eski adı Misis olan Yakapınar İlkokulu ' nda devam etti ve orada ilkokulu bitirebildim . Ortaokulu da yine Nizip Lisesi ' nde başladım ama ortaokulu bitirmem de Osmaniye Ortaokulu ' nda nasip oldu . Liseye de Adana Motor Meslek Lisesi ' nde başladım , ancak 2 yıl sü ; rdü ; rebildim eğitimimi , daha sonra ara verdim 1978 ' de . O dö ; nemi hatırlarsınız ; can gü ; venliği diye bir şey yoktu , toplumda , ö ; ğrenciler arasında kamplaşmalar başladı . Polisin iç ; erisinde bile Polder , Polbir gibi sağ sol ayrışmaları başladı . İdeolojik ayrışmalar ç ; atışmalara dö ; nü ; şmeye başladı . Kavgalarla başlayan bu sü ; reç ; , daha sonra kanlı olaylara sahne oldu . Tabi bunun nedenlerini de gü ; nü ; mü ; zde ç ; ö ; zebiliyoruz ; kimler neden bunları başlattı , bugü ; nlerde ortaya ç ; ıkıyor . Bu bir sü ; reç ; miş , yani birileri bir sü ; reç ; başlatmış . Tü ; rkiye ' de darbe şartlarını hazırlamak ve de askeri darbe yapmak iç ; in . Cuntayı başa getirmek iç ; in hazırlanan bir senaryonun parç ; alarından biriymiş bu sağ sol ç ; atışmaları , toplumun değişik ideolojik kamplara ayrışması&hellip ;

Ü ; LKÜ ; CÜ ; GENÇ ; LERLE AYNI KOĞUŞTAYDIK

O dö ; nemdeki hadiseleri , bugü ; nkü ; dava sü ; reç ; lerini vs . gö ; rü ; nce mi bu tahlilleri yapıyorsunuz?

Evet , tabii . Ben 12 Eylü ; l ' de Gaziantep 5 . Zırhlı Tugayı askeri cezaevindeydim . 12 Eylü ; l ' ü ; orada karşıladık . Ü ; lkü ; cü ; genç ; lerle aynı koğuşlarda , aynı yemekhanelerdeydik , aynı ç ; atı altında , aynı koşullar altındaydık . Zoraki yaptırılan , spor denilen ama aslına psikolojik , fiziki işkencelere maruz kaldık . Saç ; larımız sıfıra vurulmuş , ü ; zerimize giydirilenler siyaha boyanmış eski asker elbiseleri . Yani insan aynaya baktığında kendisini tanıyamıyordu . Yani sağ-sol fark etmiyordu . Mesela diyelim bir tarafta 50-60 tane PKK ' lı denen bir grup , diğer tarafta ise 20-30 kişilik ü ; lkü ; cü ; grup ; aynı ç ; ileleri ç ; ekiyorduk . Ve o dö ; nemde Kenan Evren cuntası yö ; netime el koymuş oldu .

PKK İLE ORTAOKUL YILLARINDA TANIŞTIM

PKK ' ya katılma sü ; recine biraz değinecek olursak&hellip ;

Benim PKK ile ya da bu siyasi irtibatım daha ortaokul dö ; neminde başladı , Osmaniye Ortaokulu ' nda okurken . Osmaniye o zaman Adana ' ya bağlı bir ilç ; eydi , sonradan il oldu . Burada ilk başta benim kişisel merakım daha ç ; ok atletizm ü ; zerineydi . Koşuda iyiydim . Derslerime de dikkat ediyordum , okul arkadaşlarımla diyalogum iyiydi . Sosyal ilişkilerim iyiydi ; yani ç ; evremdeki insanlarla , ö ; ğretmenlerimle saygı ve sevgiye dayanan bir mü ; nasebetim vardı . Bu bazılarının dikkatini ç ; ekti . İlk başta ü ; lkü ; cü ; lerin dikkatini ç ; ekti , ü ; lkü ; cü ; ler yanaştı bana . Yani ben ü ; lkü ; cü ; olarak bilmiyordum onları . Bir folklor kü ; ltü ; r derneği vardı ; Gâ ; vurdağı Kü ; ltü ; r Derneği deniyordu . Aslında orada ü ; lkü ; cü ; lerin , MHP ' nin gö ; rü ; şü ; paralelinde seminerler veriliyordu , faaliyetler yü ; rü ; tü ; lü ; yordu . Fakat ben bunu bir iki sefer gittikten sonra ö ; ğrendim ve ç ; evremin etkisiyle bir daha gitmedim .

Ç ; ü ; nkü ; o dö ; nemde bizde ailecek sosyal demokratlığa yakın bir yapımız vardı . Annem babam namazında niyazındaydı , tarikatlıydılar fakat siyasî ; olarak CHP Ecevitç ; iliğini kendimize daha yakın buluyorduk . Bu yü ; zden o dernektekilerle irtibatımı kestim . Tabi kestikten sonra CHP ' li genç ; ler bir ç ; alışmamız oldu , 1975 ' de senatonun bir seç ; imi olacaktı . CHP yö ; netiminden rahmetli Mustafa Ü ; stü ; ndağ , Ali Topuz ve Ferda Gü ; ley Osmaniye ' ye geleceklerdi .

CHP İÇ ; İN KURŞUN YEYİNCE ALİ TOPUZ GEÇ ; MİŞ OLSUNA GELDİ

İşte onların geleceği gü ; n , bir akşam ö ; ncesi yazı asamaya ç ; ıktık şehir iç ; erisinde . Ü ; lkü ; cü ; genç ; ler pusu kurmuşlardı , ü ; zerimize ateş aç ; tılar . Sağ tarafımdan bir kurşun isabet aldım ve o kurşunu hastanede ç ; ıkaramadılar . Ankara ' da ü ; ç ; yıl sonra ancak ç ; ıkarabildiler . İşte ben hastanede yatarken , hastane yatağındayım , o zaman Ali Topuz ve Ferda Gü ; ley geç ; miş olsuna geldiler . Zaten o zaman ben kaç ; yaşında bir gencim daha ; ö ; yle bir siyasi bir yö ; nü ; m yok henü ; z . Bir daha da gö ; rü ; şmem olmadı onlarla . Ankara ' ya bir iki defa daha gittik ancak CHP milletvekili Emin Altınbaş ' la gö ; rü ; ştü ; k , onun yanına gittik , uygun bir hastane bulması hususunda yardımcı olması iç ; in , ç ; ü ; nkü ; insan gü ; venemiyor . Doktorlar da bö ; lü ; nmü ; ş ; bazı doktorlar var , ideolojisi senin ideolojine ters olabilir . Polisler bile ayrılmış ki , o aç ; ıdan . Emin Altınbaş o zaman CHP milletvekili idi , sağ olsun yardımcı oldu tabii . Baştabip ile temasa geç ; ti ve ameliyatımı sağladı . Benim kurşunu o zaman aldılar .

CHP NASYONAL-FAŞİST BİR Ç ; İZGİDE&hellip ; BENCE DOĞUDA DA BATIDA DA ERİYECEK

CHP ' de aktif rol almışsınız ; hatta canınızı bile ortaya koymuşsunuz . CHP ' nin son dö ; nemlerdeki genel yaklaşımlarını nasıl buluyorsunuz peki?

Şimdi CHP ' nin bana yaklaşımı hiç ; ö ; nemli değil ; zaten ö ; yle bir beklentim yok ki . CHP ' nin şu anki genel tutumunu , muhalefet yaklaşımını benimsemiyorum . Ve CHP iç ; in geç ; en yıllarıma acıyorum ve kurşun yediğime de acıyorum yani . CHP ö ; yle bizim bildiğimiz gibi bir şey değilmiş meğer . Maske takmış nasyonal faşist bir zihniyet portresi var gö ; zü ; mde şimdi . Sadece Kü ; rt meselesi değil , her konuda hiç ; bir sosyal demokrata yakışmayacak tavırlara giriyorlar . Baykal ' ın yaptıklarına partiden de ses ç ; ıkmadığına gö ; re onu onaylıyor demek . Partinin yö ; netimi de aynı dü ; şü ; ncede . Bö ; yle bir parti sosyal demokrat olamaz , liberal dahi olamaz . Nasyonal sosyalist bir ç ; izgide gidiyor .

- Sosyal demokrasinin merkezlerinden kabul edilen İsveç ; ' te yaşarken , buradaki uygulamalardan yola ç ; ıkarak , CHP ' den ne beklerdiniz?

Maalesef biliyorsunuz CHP şu an sosyalist enternasyonale ü ; ye bir parti .

Ü ; ye , fakat ü ; yelikten ç ; ıkarılması konuşuluyor , hatta bizzat İsveç ; li vekillerden gelen taleplerle&hellip ;

Atılsa iyi olur . Yani ç ; oktan hak etmişti . O ilkelere uymuyor , o sıfata yakışmıyor . Eğer gerç ; ek bir sosyal demokrat parti kimliğine bü ; rü ; nmek istiyorsa ç ; ok bü ; yü ; k bir revizyon gerekiyor . Bü ; yü ; k operasyon yapılmalı CHP iç ; erisinde ve bu zihniyet temizlenmeli . Ve kendi yani o eski bildiğimiz ç ; izgiye gelmeli . Onun dışında , bu haliyle de halkın desteğini kaybetmiş durumda ve giderek daha da kaybedecektir eriyecektir .

Ö ; zelikte bu Ergenekon , Kü ; rt aç ; ılımı gibi sü ; reç ; lerden sonra ö ; zellikle Doğuda bunun yansımaları gö ; rü ; lecek midir sizce?

Doğuda da , batıda da bekliyorum . CHP ' yi destekleyen bö ; lgeler yani ö ; rneğin Burdur gibi Antalya gibi , İzmir gibi , İstanbul gibi nasıl desem yani dışa aç ; ık ve en ç ; ok turist ç ; eken yerler . Dış ü ; lkelerdeki insanlarla ilişkide olan insanlar , aç ; ılıma ve gelişime uygun yerler ve tahsil dü ; zeyi yü ; ksek insanların yasadığı yerler . Ben o insanların aydın olacağını dü ; şü ; nü ; yorum ki aydın insanların da bu ç ; izgiyi kabul etmelerinde bir anlam veremiyorum , kabul edemiyorum . Yani bu ç ; izgiyi kabul etmemeleri lazım .

OSMANİYE ' DE GERGİN YILLAR

Osmaniye ' de eğitim dedik&hellip ; Daha sonraki gü ; nlerde neler oldu?

Osmaniye ' de daha ç ; ok faşist dediğimiz kesimin ö ; rgü ; tlendiği ve kale olarak gö ; rdü ; ğü ; bir yerdir . Orada Gü ; neydoğu ' dan gelen aileler vardı , bir de Maraş bö ; lgesinden gele Marabuzlar denilen bir kesim vardı . Ü ; lkü ; cü ; ler daha ç ; ok bu Maraşlılar arasında ö ; rgü ; tlenmişlerdi ve orada bir ç ; atışma ortamı ç ; ıkarıyorlardı . Ç ; ok kü ; ç ; ü ; k sebeplerle Marabuz - Kü ; rt ç ; atışması . Bir de orada şehirlerarası otobü ; sleri durdurup saç ; ı uzun olanların saç ; ını makaslıyorlardı . Faulü ; uzun olanları bu komü ; nisttir diye tartaklıyorlardı . Bu kadar da olmaz ki&hellip ;

Kışkırtma olarak gö ; rdü ; ğü ; nü ; z bu olaylardan dolayı mı PKK ' ya uzanan bir sü ; rece girmiş oldunuz yani?

Bir etki tepki durumunun olduğu doğrudur . Bir insana baskı yaparsan&hellip ; Veya bir kediyi bile sıkıştırırsan iyice , en son tırmalar seni . İlk dışlamalar ç ; ocukken . Nizip ' ten gö ; ç ; ettiğimizde 6-7 yaşlarında bir ç ; ocuğum , o zamanlar ü ; zerimizde fistan denilen bir elbise vardı , yokluktan pantolonu filan daha sonra giydik . Baraklı denilen bir kesim var Nizip bö ; lgesinde , Tü ; rkmen bir kesim onlar . Onlar kendilerini saf Tü ; rk olarak bizim arkamızdan : ' Kuyruklu Kü ; rt , kuyruklu Kü ; rt ' diye bağırıyorlardı . Bizi dışlıyorlardı , aşağılıyorlardı . Daha sonra , kendi aralarındaki konuşmalara tanık oluyorduk , rahmetli Menderes ' e kü ; fü ; r ediyorlardı . Niye ki : Fırat ' ın Menderes Bilecik kö ; prü ; sü ; nü ; yapmış da , Kü ; rtler onunla Fırat ' ın batı tarafına geç ; mişler diye .

Burada , İsveç ; ' te ü ; zerinde ç ; ok durulan mobbing , dışlama olayı o dö ; nemlerde oralarda ç ; ok yaygın mıydı?

Evet , ç ; ok ö ; nemli . Şuan İsveç ; ' te ve diğer Avrupa ü ; lkelerinde de mobbing denen şey yasak . Aşağılama , alay etme , kü ; ç ; ü ; mseyici davranışlar .

NE MUTLU DEĞİL BANA ; BEN MUTSUZ OLACAĞIM!

Doğuda dağlara yazılan ' Ne mutlu Tü ; rkü ; m diyene ' yazılarının da halkı kışkırttığına dair bazı yazılar kaleme alındı . Siz doğuda iken bu tü ; r bir rahatsızlık hissettiniz mi?

Evet , bunlar iyi şeyler değil . Zaten olayı bu safhaya getiren , bü ; tü ; n bu tavırlar . Damla damla birikimler ve sonunda da bardak taşar . ' Ne mutlu Tü ; rkü ; m diyene ' , ' Bir Tü ; rk cihana bedeldir ' vardı . Oradaki ç ; oğu Tü ; rkç ; eyi bilmiyor . Ben Kü ; rdü ; m diyor , annem babam Kü ; rt , diyor . ' Bir Tü ; rk cihana bedelmiş , o zaman ben yaramaz bir adamım , beni ö ; yle gö ; rü ; yor ' , diye dü ; şü ; nü ; yor . ' Ne mutlu Tü ; rkü ; m ' diye evimin karşısına , kö ; yü ; mü ; n dağına yazmış , o zaman diyorum ' Ne mutlu değil bana , ben mutsuz olacağım ' .

Ç ; Ö ; ZÜ ; M ADIMLARI GEÇ ; BAŞLADI

Peki o zaman ne yapılsaydı da bu makas bu kadar aç ; ılmasaydı ; bu işler de bu noktaya gelmeseydi? Ne yapılabilirdi , neler yapılabilir?

Tü ; rkiye ' deki mesele sadece etnik bir mesele , Kü ; rt- Tü ; rk meselesi de değil . Geç ; mişten beri , Cumhuriyetin ilk yıllarından beri bir sistem oturtulmuş , bü ; rokraside Mafyavari şekilde olan , toplumun kaderini etkileyecek yerdeler . Gelirden , refahtan sadece bunlar faydalanıyorlar , temelde bir adaletsizlik var . Bir kere bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalı . Tü ; mden kaldırmak zaten imkâ ; nsız ; ama en aza indirmeli bari . Dü ; nyadaki hiç ; bir ü ; lkede yok tam adalet , o bir ü ; topyaydı , ben de buna inanmıştım , ' İnsanlar eşit olacak , sosyalizmi kuracağız ' diyorduk ama pratikte bu mü ; mkü ; n değil , gö ; rü ; ldü ; , dü ; nyada bunun ö ; rnekleri de yaşandı . Şimdi herkese , her vatandaşa eşit mesafede davranılsaydı ; Kü ; rt , Tü ; rk , Laz fark etmez . Herkesi kucaklayacak şekilde . Kendin bunun bir yolunu bilmiyorsan , dü ; nyaya bir gö ; z atacaksın , aynı sorunu yaşayan ü ; lkeler nasıl yapmış bunu , nasıl ç ; ö ; zmü ; şler? Mesela ben burada , İsveç ; ' te yaşıyorum . Sami denilen bir topluluk var , kuzeyde İsveç ; , Norveç ; ve Finlandiya ' nın birleştiği sınır noktasında . Sınırların iki tarafında da bu halklardan var . Bu halkın dernekleri , belediyesi , radyoları var , kendi dillerinde okulları var , milli yerel kıyafetleriyle televizyonlara ç ; ıkıyorlar . Bundan İsveç ; bir şey kaybediyor mu?

Tü ; rkiye ' de de TRT 6 Kü ; rtç ; e yayını başladı . Gerç ; i bu da belli ç ; evrelerden bü ; yü ; k tepki aldı .

Allah yapanlardan razı olsun . Bunlar geç ; başlatıldı . Ç ; ok yıkımlar olduktan sonra . Ne diyeyim ; bü ; tü ; n bu olaylar olmayabilirdi . Bu noktaya gelmeden yapılabilirdi . Korkmamak lazım . Ama birileri bunu bilinç ; li yapıyor , bö ; lü ; cü ; lü ; k yapacak , bizi bunu verirsek ardından şunu da isteyecek , bağımsız Kü ; rdistan isteyecek ' diye dü ; şü ; yorlar . Fakat bö ; yle peşin yargılarla , ö ; nyargılarla bir yere varılamaz .

KAOSTAN BESLENEN KESİM , Ç ; Ö ; ZÜ ; M İSTEMİYOR

Siz Doğu ' yu iyi biliyorsunuz . PKK ' nın , JİTEM ' in , askeriyenin iç ; inde de bulundunuz . Doğudaki meselenin bitmesini istemeyenler de var sanırım . Doğu , Kü ; rt meselesinin bu zamana kadar ç ; ö ; zü ; lememesinde PKK ' nın , JİTEM ' in ve de Ergenekon ' un dahli ne kadar oldu sizce?

Ö ; zellikle bahsettiğim bü ; rokrasi kesiminde&hellip ; Ve ö ; zellikle de şunun altını ç ; izmek istiyorum : evet , her ü ; lkenin kendisini koruma aygıtı olarak ordusu olacak , ordusuz devlet diye bir şey olmaz . Altı yıldan fazladır İsveç ; ' teyim , bu zamana kadar askeri 2&ndash ; 3 sefer ancak gö ; rmü ; şü ; mdü ; r .

Kü ; rt meselesinin ç ; ö ; zü ; mü ; nü ; kimler , niç ; in istemiyor sizce?

Bazı siyasetç ; i ve yazarlar bu konuda konuştukları zaman : ' Dış gü ; ç ; ler istemiyor ' . Kardeşim , ö ; nce kendi iç ; ine bak . Kendi iç ; inde bu ç ; ö ; zü ; mü ; istemeyenler var . Bü ; rokraside , askeriyede , ulusalcı kesimde , bö ; lgedeki aşiretç ; i dü ; zeni devam ettirmek isteyenler , koruculuk sisteminin devam etmesini isteyenler . İşte bunların , doğu meselesinin sona ermesini istemiyorlar . Ç ; ü ; nkü ; ç ; ıkarları var bu ortamda . Toplumda ç ; ok da saygınlığı olmayan kimseler gü ; cü ; arkalarına alıp bö ; lgede astığım astık , kestiğim kestik hareket ediyorlar , o bö ; lgeyi haraca bağlıyorlar , kaç ; akç ; ılık işleri yapıyorlar . Ç ; ü ; nkü ; bazı kesimler askeriyeden , bazı bö ; lge ve yerlerden araba yapılmadan serbest geç ; iş iç ; in belge almışlar . Serbestç ; e de silah , bomba taşıyorlar , kimse de onların evini , arabasını arayamıyor . E tabii adam da bunun bitmesini istemiyor . Adamın karakteri de bu zaten .

FATİH TERİM İLE AYNI OKULDA OKUDUM , VELİLERİMİZ DE AYNIYDI

PKK ' ya katılma sü ; recinize tekrar dö ; necek olursak , yaralanmanızdan sonra Ö ; calan ' ın ziyareti var sanırım&hellip ;

Yaralanma olayından sonra Abdullah Ö ; calan , eniştesiyle beraber Osmaniye ' ye bana geç ; miş olsun ziyaretine gelmişlerdi . Ö ; calan ile de anne tarafından akrabayız . Ö ; nü ; mü ; zdeki yıl da Adana Motor Meslek Lisesi ' nde ö ; ğrenime başlayacağım . İyi bir atlettim , okul yö ; netimi spora ö ; nem veriyordu . Mesela Fatih Terim bizim okuldan . Benim başladığım sene o futbol yü ; zü ; nden okulu bırakmıştı . Benim velim , aynı zamanda Fatih Terim ' in velisidir ; Şinasi Alkan Bey . Kayserili ' ydi kendisi . Okula başladığım sene , aslen Ordu Ü ; nyeli olan PKK ' nın ilk kurucu kadrolarından olan Haki Karer gelmişti Adana ' ya . Orada okula geldiler , beni buldular . Bir teneffü ; s arasında bahsetti , ' Abdullah Ö ; calan , seninle gö ; rü ; şmemizi istedi ' dedi . Bö ; ylece irtibatlanmış olduk . Daha sonra Abdullah Ö ; calan ' ın kardeşi Osman Ö ; calan da geldi , Arif Gö ; ktaş da geldi . Bu şahıs daha sonradan ö ; rgü ; t tarafından ö ; ldü ; rü ; lmü ; ştü ; . Bunlar geldiler ve Meydan Mahallesi ' nde ' komü ; n ev ' dedikleri bir ev tuttular . Erkek Lisesi ile Sanat Okulu ' nun hemen arkasındaydı ev .

Hareketli , maceralı bir hayat mı daha cazip geldi size aslında?

Aslında size dedim ya , Osmaniye ' de vurulduğum o zamanlarda Doğu Perinç ; ek ' in bir derneği vardı . Bir kü ; ltü ; r derneği idi ama adını şu an hatırlamıyorum . Tam Osmaniye ' nin merkezindeydi , caddenin ucunda . Biz bu derneğe gelip giderken , Doğu Perinç ; ek ' in broşü ; rlerini , Aydınlık Gazetesi ' ni okuyorduk o zamandan . Orada Vietnam ile ilgili , sö ; mü ; rgeciliğe karşı mü ; cadele eden ü ; lkelerle , Che Guvera ile ilgili afişler vardı . Bende aynı zamanda Atatü ; rkç ; ü ; lü ; k vardı . Atatü ; rk ' e bir hayranlık vardı , yakamıza Atatü ; rk rozeti takıyorduk . Niye dersek ; ç ; ü ; nkü ; bağımsızlıkç ; ı , antiemperyalist bir rol yü ; klü ; yorduk Atatü ; rk ' e o zaman .

Hem Kü ; rt milliyetç ; iliği etkisinde idiniz , hem de Atatü ; rkç ; ü ; lü ; k . Bunda bir ç ; elişki gö ; rmü ; yordunuz o zaman ö ; yle mi?

Hayır , gö ; rmü ; yorduk . Yani Atatü ; rk , ' Yurdu kurtarmıştır , halk desteğini alarak ü ; lkeyi dü ; şmanlardan temizlemiştir , iyi bir şeyler yapmıştır ' diye bakıyorduk sadece .

PERİNÇ ; EK İÇ ; İN Ç ; ALIŞTIĞIM İÇ ; İN YAZIKLAR OLSUN! PERİNÇ ; EK ASLINDA STATÜ ; KOCU BİR FAŞİSTMİŞ&hellip ;

O arada Doğu Perinç ; ek ' ten de etkilendiniz sanırım . Peki , şu anki Doğu Perinç ; ek ' i nasıl değerlendiriyorsunuz? Ergenekon davasında tutuklandı malum&hellip ;

( Gü ; lü ; yor ) Doğu Perinç ; ek , sinsice bir oyun oynamış . Bakın yine hayıflanıyorum şimdi , onun broşü ; rlerini gö ; tü ; rü ; p okuldaki ö ; ğretmenlere dahi veriyordum , satıyordum , getirip parasını derneğe veriyordum . Hâ ; lbuki ben hareketi , bö ; yle davalara yardımcı olmayı seviyordum . Ama o adam da maske takmış meğer . Demek o , şimdi Ergenekon diye ortaya ç ; ıkan adamların isteği doğrultusunda toplum iç ; erisinde yol almış , samanlık altından su yü ; rü ; tmü ; ş . Kendisini solcu , bağımsızlıkç ; ı filan gö ; stermiş fakat değil , aynı bir faşist , nasyonal sosyalistten bir farkı yok onun .

Perinç ; ek ' in 40-50 yıllık mü ; cadelesine baktığımızda o zaman nereye hizmet etmiştir?

Mevcut statü ; koya hizmet etmiş , o statü ; konun devamında ç ; ıkarı olanlara hizmet etmiş , halka , demokrasiye filan hiç ; hizmet etmemiş . İşte gö ; rü ; yorsunuz ; gidiyor Bekaa ' da Apo ' yla gü ; l alıp , gü ; l veriyor , daha kimlerle gö ; rü ; şü ; yor . Bir bakıyorsunuz dergisinde ö ; yle dokü ; manlar yayınlıyor ki , onları belki MİT bile elde edemiyor . Yani askeriyeyle ilgili , askerin iç ; iyle ilgili bir konuda dosyalar . Yani bir yerler ona veriyor , servis yapıyorlar ona . Toplumu kendi istikametinde yö ; nlendirmek iç ; in medya gü ; cü ; nü ; kullanmışlar . Ç ; ok karanlık bir adammış , yazıklar olsun ki onun broşü ; rlerini okulda satmışım . İnsan işte , o genç ; liğin verdiği halle , insan bilemiyor . Siyasi bilinç ; dü ; zeyin , hayat tecrü ; ben yok , bilemiyorsun , ö ; nü ; ne gelen şeyi doğru olarak gö ; rü ; yorsun .

YakapınarAvrupaAskeri DarbeStockholmVietnamFeedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı