USD (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97 EURO (Alış - Satış) : 4,89 - 4,89

Doğan grubu uzlaşma arıyor

Dört şirketinin 2005-2006-2007 denetimleri sonrası Maliye’nin vergi cezası kestiği Aydın Doğan, arasının açık olduğu hükümetle uzlaşı yolu arıyor. Grubun, Gelir İdaresi Başkanlığı ile 23 eylülde “uzlaşma” masasına oturacağı öğrenildi.

Güncel / 11 Eylül 2009 Cuma 11:56
Doğan grubu uzlaşma arıyor

 

Her vergi mü ; kellefine tanınan bir hak ancak Maliye ile Doğan Grubu arasında bir uzlaşmanın zor gö ; rü ; nü ; yor . Doğan Grubu ' nun POAŞ ' taki hisselerini Avusturyalı ortağına satışını hızlandırdığı ve elde edeceği nakit parayla vergi cezasının bir kısmını ö ; demeyi planladığı belirtildi .
Maliye denetmenleri 2005-2006 ve 2007 ' e ait incelemeleri sonucunda Doğan Yayın Holding ' e 1 . 88 milyar TL vergi aslı , 1 . 88 milyar TL vergi zıyai cezası , toplam 3 milyar 755 milyon TL ceza kesti . Maliye Bakanlığı yılın ilk aylarında yine Doğan Yayın Holding ' e 2006 ' daki Doğan TV hisselerinin yü ; zde 25 ' inin 375 milyon Avro ' ya satışını 2007 ' de yapmış gö ; sterip vergi kaç ; ırdığı gerekç ; esiyle 826 milyon lira ceza kesmişti . İki ceza toplamı Doğan Yayın Holding ile Doğan Holding ' in toplam piyasa değerinin beşte dö ; rdü ; ne karşılık geliyor .
Geç ; en ay Petrol Ofisi A . Ş ( POAŞ ) hisselerinin kısmen veya tamamen yö ; netim ortağı olan OMV Aktiengesellsellschaft satılmasına yö ; nelik gö ; rü ; şmelere başladığını aç ; ıklayan Doğan Şirketler Grubu Holding A . Ş , Petrol Ofisi ' nin OMV ' ye satışıyla elde edeceği nakdi geliri , 3 . 7 milyarlık vergi cezasında kullanabileceği sö ; yleniyor . 4 milyar lira gibi oldukç ; a yü ; ksek piyasa değerine sahip olan Petrol Ofisi ' nin ise yaklaşık yü ; zde 41 ' i OMV ' nin elinde . Piyasada , kesilen ceza sonrası satış sü ; recinin hızlanacağı konuşuluyor .

DOĞAN GRUBU ' NUN HİSSELERİ REHİN
Doğan Yayın Holding hisselerinin yü ; zde 15 ' i , Hü ; rriyet hisselerinin yü ; zde 18 . 5 ' i ve Kanal D hisselerinin yü ; zde 49 ' u grubun uzun vadeli finansal borç ; ları nedeniyle finansal kuruluşlarda rehin . Doğan TV ' nin yü ; zde 54 ' ü ; ve 405 bin liralık teminat mektubu bir ö ; nceki vergi cezası nedeniyle Maliye ' ye teminat olarak verilmişti . Grubun diğer şirketleri Ditaş Doğan , Ç ; elik Halat , Mipaz ' ın toplam piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira . Ray Sigorta ' da ise holdingin yü ; zde 10 payı bulunuyor . Doğan Ailesi ' nin elindeki varlıklar iç ; inde en ö ; nemli olanı ise Taksim ' deki Hilton arazisi . Mecidiyekö ; y ' de inşa edilen ve kısa bir sü ; re ö ; nce satışa sunulan Trump Towers da grubun ö ; nemli gayrimenkul projeleri arasında yer alıyor . Bu projenin yü ; zde 50 ortağı olan Taşyapı ' nın patronu Emrullah Turanlı geç ; tiğimiz gü ; nlerde Trump Towers ' taki yü ; zde 50 payını 125 milyon dolara Doğan Grubu ' na devretti .

&rdquo ; KDV CEZASI HAKSIZ&rdquo ;
Ö ; te yandan , CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaç ; ebi , kesilen vergi cezasının KDV ile ilgili bö ; lü ; mü ; nü ; n haksız olduğunu sö ; yledi . Vergi uzmanı olan ve geç ; miş yıllarda Ankara ve İstanbul Defterdarı , Gelirler Genel Mü ; dü ; rü ; gö ; revlerini yapan Hamzaç ; elebi , kesilen cezanın bağlı ortaklıklar arasında hisse değişimi ve anonim şirket ilmuhaberinin satışına KDV uygulamasından kaynaklandığını belirtti . Hamzaç ; ebi , hisse senedi değişimine ilişkin olarak ileri sü ; rü ; len iddialar konusunda ve tarhiyat konusunda raporu okuması gerektiğini kaydetti . Anonim şirket ilmuhaberinin satışına KDV uygulanması konusundaki tarhiyatın tamamen haksız olduğunu belirten Hamzaç ; ebi , şö ; yle konuştu : &ldquo ; Yü ; rü ; rlü ; kteki Katma Değer Vergisi Kanunu ' nun 17/4-G maddesi her tü ; rlü ; hisse senedi satışını KDV ' den istisna etmiştir . Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu ' nun 232 numaralı genel tebliği hisse senetlerinin elden ç ; ıkarılmasından doğan kazanç ; ların nasıl vergilendirileceğine ilişkin aç ; ıklamaları kapsamaktadır . O tebliğlere baktığımızda o tebliğde de geç ; ici ilmuhaberlerin hisse senedi hü ; kmü ; nde olduğu aç ; ık bir şekilde ifade edilmiştir . Aksini dü ; şü ; nmek doğru değildir , ilmuhaberler daha sonra basılacak olan hisse senetleriyle yer değiştirmek ü ; zere ç ; ıkarılır . Yani bir hisse senedi geç ; basıldı diye onun ö ; ncesinde ç ; ıkarılmış olan ve o anonim ortaklıktaki hisseyi temsil eden ilmuhaberin satışını hisse senedi hü ; kmü ; nde saymamak yanlış olur . Anonim Şirketler Hukuku ' na aykırı olur , bizim Sermaye Piyasası Mevzuatı ' na aykırı olur ve her şeyden ö ; nce de vergi mevzuatına aykırı olur . Raporun KDV ile ilgili uygulaması son derece haksızdır . Tamamen Doğan Grubu ' na baskı amaç ; lı olarak yorumluyorum ben bunu . &rdquo ;
CHP Genel Saymanı Mustafa Ö ; zyü ; rek de , Maliye Bakanlığı ' nın tebliğ ve muktezalarına uygun yapılan işlerde ceza kesilemeyeceği yö ; nü ; nde yasalarda aç ; ık hü ; kü ; m bulunduğunu dile getirdi . Ö ; zyü ; rek , &ldquo ; Hisse senedi ( ilmü ; haber ) devirlerinde KDV alınmayacağı KDV kanununun 74/4-9 maddesinde aç ; ıkç ; a hü ; kme bağlandığı halde KDV hesaplanması , vergi incelemesini yapanların niyetini ortaya koymuştur&rdquo ; diye konuştu .

UZLAŞMA GÜ ; NÜ ; 23 EYLÜ ; L
Doğan Yayın Holding ' e Maliye Bakanlığı tarafından kesilen 3 milyar 755 milyon liralık cezayla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı ' yla 23 Eylü ; l 2009 tarihinde uzlaşma masasına oturacağı ö ; ğrenildi . Doğan Grubu ' na yakın kaynaklardan Taraf ' ın edindiği bilgilere gö ; re , uzlaşma tarihi daha ö ; nce verilmiş bir tarih . Kaynaklar , vergi incelemesi sonrasında her vergi mü ; kellefine yasanın tanıdığı tarhiyat ö ; ncesi uzlaşma seç ; eneğine Doğan Grubu ' nun Gelir İdaresi incelemesi sonrasında ' evet ' dediğini aktardı . Tutanaklardaki ' evet ' e istinaden de inceleme sonrası hazırlanan raporların Doğan Grubu ' na gö ; nderildiğini belirten aynı kaynak , &ldquo ; Doğan Grubu olarak , İdare ' nin raporunu gö ; rmeden ö ; nce uzlaşma istemiştik . Onlar da bize uzlaşma gü ; nü ; olarak 23 Eylü ; l 2009 tarihini vermişler&rdquo ; dedi .

YARGI YOLU GÖ ; RÜ ; NÜ ; YOR
Maliye ve Doğan Grubu taraflarını bir araya getirecek uzlaşma toplantısında belli bir noktaya gelinebileceğini sö ; yleyen kaynaklar , &ldquo ; Doğan Grubu ' na gö ; re gelemez . Maliye &ldquo ; Kanunda tanınan hisse değişimini yapmışsın ancak grup iç ; i hisse değişimini yapmamışsın . Oysaki kanunda grup iç ; i hisse değişimi , grup dışı hisse değişimi diye bir şey yok . Vergi kanunları yorumlanarak bir hesaplama yapılıyor . Vergi doğurma yaklaşımı var . Tü ; rkiye ' de bö ; yle bir ceza yok . Uzlaşma değil , yargı yolu gö ; rü ; nü ; yor&rdquo ; dedi .

DOĞAN GRUBU ' NU SIKINTIYA SOKACAK CEZALAR
Başbakan Tayyip Erdoğan ile bir dö ; nem yaşadığı polemiklerle hâ ; lâ ; hafızalarda olan Doğan Grubu , 2006 yılıyla birlikte tü ; m şirketlerinde oldukç ; a sarsıcı ceza uygulamalarıyla karşı karşıya kaldı . Petrol Ofisi ' nin vergi hesapları Maliye tarafından incelemeye alındı . Bunun sonucunda Maliye 2001-2007 ' de vergide usulsü ; zlü ; k tespit ettiğini belirterek , Doğan ' a rekor ceza kesti . Bu cezalar zincirinin son halkası ise bu yılın başlarında Petrol Ofisi ' ne getirilen kamu ihalelerinden men cezasıydı .
Grubun medya kuruluşları da artık Maliye ve dü ; zenleyici kuruluşların merceğine girdi . Grup , pahalı kağıt ithalatı yaparak hissedarlarını zarara uğrattığı iddialarıyla da geç ; mişte zor gü ; nler geç ; irmişti .

HİSSE SENETLERİ YÜ ; KSELİŞE GEÇ ; Tİ
Doğan Yayın Holding ' e vergi cezası haberinin geldiği 8 Eylü ; l ' de , gruba bağlı şirketlerin değerleri Borsa ' da dip yapmış ve ortalama değerleri yaklaşık yü ; zde 12 dü ; şmü ; ştü ; . Dü ; n ise uzlaşma yö ; nlü ; gelen aç ; ıklamalardan sonra hisseler yukarı yö ; nlü ; bir trende dö ; nerek , nispeten hafif kayıplarla gü ; nü ; kapattı .
Doğan Yayıncılık yü ; zde 19 , Hü ; rriyet Gazetecilik yü ; zde 8 değer kayıplarıyla yoğun ç ; ıkış gö ; zlenen hisselerdi . Petrol Ofisi ' nde yü ; zde 0 . 7 , Ç ; elik Halat ' da yü ; zde 1 . 2 , Ditaş Doğan ' da ise yü ; zde 2 . 5 dü ; zeylerinde yü ; kseliş yaşanırken , gruba bağlı diğer şirketlerin hisselerin değerlerinde hafif dü ; şü ; ş vardı .
Dü ; n İMKB kapanışında , Doğan Holding yü ; zde 1 . 85 , Doğan Gazetecilik yü ; zde 1 . 08 , Milpa yü ; zde 0 . 93 , Doğan Burda yü ; zde 1 . 09 , Ray Sigorta ise yü ; zde 2 . 9 ' luk değer kaybetti .

' TÜ ; RKİYE ' NİN İMAJI ZEDELENEBİLİR '
Financial Times gazetesi , cezanın , grup iç ; in gü ; ç ; lü ; bir darbe oluşturduğunu belirterek , &ldquo ; Aynı zamanda , iş dü ; nyasına ve medyaya yö ; nelik ve ü ; lkenin , yabancı yatırımcıların arasındaki imajını zedeleyebilecek siyasi mü ; dahaleye ilişkin soru işaretlerini de yaratıyor&rdquo ; yorumunu yaptı . Cezanın , &ldquo ; grubun sahibi ile ü ; lkenin Başbakanı arasında bir yıllık konfrontasyondan sonra&rdquo ; geldiğine de dikkat ç ; ekildiği haberde şu yorumu yapıldı : &ldquo ; Ceza , Tü ; rkiye ' nin ö ; nde gelen aile gruplarından birine gü ; ç ; lü ; bir darbe oluşturuyor . Aynı zamanda iş dü ; nyasına ve medyaya yö ; nelik ve ü ; lkenin , yabancı yatırımcıların arasındaki imajını zedeleyecek siyasi mü ; dahaleye ilişkin soru işaretlerini de yaratıyor . &rdquo ;
Financial Times , bir bankacının , cezanın , grubun ayakta kalmasını tehdit edecek kadar ağır olduğunu sö ; ylediğine dikkat ç ; ekti ve varlık satışlarının gü ; ndeme gelebileceği gö ; rü ; şü ; nü ; aktardı .

BAYKAL ' DAN DOĞAN GRUBU ' NA DESTEK
CHP Lideri Deniz Baykal , Doğan Medya Grubu ' na uygulanan gö ; rü ; lmemiş cezanın bü ; yü ; k bir zulü ; m olduğunu sö ; yledi . Baykal , şö ; yle konuştu : &ldquo ; Bu mali cezanın hedefi olarak seç ; ilen insanlar ve grup değildir . Tü ; rkiye ' de en ç ; ok vergi veren bir kuruluşa , Tü ; rkiye tarihinin tanımadığı , gö ; rmediği , dü ; nyada da ö ; rneği ve benzeri kolayca gö ; zü ; kmeyen milyarlarca dolarlık bir ceza uygulaması gerç ; ekten hiç ; bir teknik anlayışla , hukuki vergi mü ; lahazasıyla izah edilemez . Sindirme ç ; abası yattığı ç ; ok aç ; ık . &rdquo ;

AvroTimes GazetesiKanal DİmkbKdvFeedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı