USD (Alış - Satış) : 6,12 - 6,14 EURO (Alış - Satış) : 7,21 - 7,22

Hasan Celal Güzel: OHAL, Kürdistan imajının güçlenmesinden başka işe yaramadı

Güzel, Türkiye'nin 'Kürt sorunu' gibi bir meselesinin olduğuna inanmadığını, geçmişte yapılan OHAL uygulaması gibi hatalara, bugün de 'Kürt Sorunu' gibi ifadelerin eklenmemesi gerektiğine işaret etti.

Güncel / 19 Ağustos 2009 Çarşamba 14:00
Hasan Celal Güzel: OHAL, Kürdistan imajının güçlenmesinden başka işe yaramadı

 

Tü ; rkiye ' nin gelişme , kalkınma ve sosyal refahının ö ; nü ; ndeki en bü ; yü ; k engel olarak gö ; rü ; len terö ; r sorununu bitirmek iç ; in başlatılan ' Demokratik aç ; ılım sü ; reci ' ne bir destek de eski bakanlardan Hasan Celal Gü ; zel ' den geldi . Yü ; rü ; tü ; len sü ; recin adının dikkatli konulmasını isteyen Gü ; zel , Tü ; rkiye ' nin ' Kü ; rt sorunu ' gibi bir meselesinin olduğuna inanmadığını , geç ; mişte yapılan OHAL uygulaması gibi hatalara , bugü ; n de ' Kü ; rt Sorunu ' gibi ifadelerin eklenmemesi gerektiğine işaret etti .
Sorumluluğu olan devlet adamlarının bu kavramı kesinlikle kullanmaması gerektiği uyarısında bulunan Gü ; zel , bakanlığı dö ; neminde hem Ö ; zal ' a , hem de dö ; nemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren ' e bö ; lgenin Olağan Ü ; stü ; Hal ( OHAL ) Bö ; lgesi ilan edilerek sınırlandırılmasının yanlış olduğunu anlatmaya ç ; alıştığını sö ; yledi . Gü ; zel , ' Bö ; lgede OHAL şartlarının uygulanmamasının daha doğru olacağını , ama bu yö ; netimi kurarak sanki Tü ; rkiye ' de iddia edildiği gibi bir Kü ; rdistan bö ; lgesi varmış gibi sınır ç ; izmenin doğru olmadığını sö ; ylemiştim . Hatta bunu o zaman Evren ' e de gidip anlatmıştım . OHAL uygulamasına girişildi . Ben aynı kanaatimi muhafaza ediyorum . OHAL , o sınırları pekiştirmekten başka işe yaramadı . ' dedi .

Tü ; rk siyasetine damgasını vuran Turgut Ö ; zal ve Sü ; leyman Demirel ' le uzun yıllar mesai arkadaşlığı yapan eski bakanlardan Hasan Celal Gü ; zel , hü ; kü ; metin terö ; rü ; n bitirilmesine yö ; nelik başlattığı ' demokratik aç ; ılım ' ile rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Ö ; zal ' ın soruna ilişkin yaptığı ç ; alışmaları Cihan Haber Ajansı ' na değerlendirdi .

Bö ; lgenin sorunlarına ' Kü ; rt sorunu ' demenin yanlış olduğunu ve bö ; yle bir sorun olduğuna inanmadığını vurgulayan Gü ; zel , ' Mesela Gü ; neydoğu , diğer bö ; lgelere gö ; re geri kalmıştır . Orayı kalkındırmak lazım . Tü ; rkiye ' de bir terö ; r sorunu vardır . Kü ; rtç ; ü ; lerin bir terö ; r ö ; rgü ; tü ; vasıtasıyla Tü ; rkiye ' yi bö ; lü ; p parç ; alamak iç ; in yaptıkları kanlı saldırılardır . Bunun neticesinde 30 bin civarında kişi hayatını kaybetmiştir . Normal Kü ; rt kardeşlerimizin hiç ; bir ilgisi yoktur . Bu PKK ' nın , şu an hapishanede olan APO ' nun ve Meclis ' teki DTP ' nin tezgahladığı bir iştir . Dış ve iç ; odaklar da bu konuda ellerinden geleni yapmaktadırlar . Tü ; rkiye ' yi parç ; alamaya ç ; alışmaktadırlar . Hangi demokratik hak , sosyal , ekonomik şart getirilirse getirilsin , o bö ; lge Tü ; rkiye ' nin en gelişmiş bö ; lgesi olsa yine bir avuç ; Kü ; rtç ; ü ; bö ; lme , parç ; alama , nihayetinde ayrı devlet kurma hedefinden vazgeç ; ecek değildir . Bu tarihi bir olgudur . ' diye konuştu .


TEK MİLLET ANLAYIŞI , FARKLILIĞA İMKAN VERMEDİ

Cumhuriyetin genel olarak benzeştirici bir yaklaşım kullandığına dikkat ç ; eken Gü ; zel , tek millet anlayışının hiç ; bir şekilde ç ; eşitliliğe , farklılığa imkan vermediğini vurguladı . Ayrımın sadece etnik farklılıkla ilgili olmadığını , inanç ; lar konusunda da olduğunu dile getiren Gü ; zel , Gü ; neydoğu ' daki insanların inanç ; konusunda hangi baskıya maruz kalmışsa Ege ' deki insanımız da aynı baskıya maruz kalmıştır . Bu konuda bir fark yoktur . ' diye konuştu .

Rahmetli Turgut Ö ; zal ' ın da bö ; lge siyasetine ilişkin doğruları ve yanlışları bulunduğuna işaret eden Gü ; zel , Ö ; zal ' ın aslen Tü ; rk olduğunu ama Kü ; rt kardeşlerimizle de ç ; ok iyi diyalog kurduğunu belirtti . ' Ö ; yle ki halen Gü ; neydoğu ' da evlerde Ö ; zal ' ın resimlerini asılmış gö ; rü ; rsü ; nü ; z . ' diyen Gü ; zel sö ; zlerini şö ; yle sü ; rdü ; rdü ; :

' Benim teyzem de Kü ; rtç ; e konuşurdu ' derdi . Ö ; zal ç ; ok gü ; zel bir sevgi diyaloğu kurabildi . Bunda da inanç ; birliğini ç ; ok gü ; zel kullandı . İslamiyet ' in bizim milli birliğimizin ç ; imentosunu oluşturduğunu sö ; yledi . Aradan yıllar geç ; ti , Recep Tayyip Erdoğan da Ö ; zal ' ın sö ; ylediklerinin aynısını sö ; yledi . Gü ; neydoğu ' da Erdoğan ' ın Ö ; zal gibi sevilmesinin bir nedeni de halkla ilişki kurabilmesidir , onlara sevgiyle yaklaşabilmesidir . Bu Ö ; zal ' ın temel politikasıydı . İkinci politikası , yine Erdoğan gibi terö ; re karışmayanlara ç ; ok bü ; yü ; k sevgi ve şefkat gö ; sterdi . Ama terö ; rle meşgul olanlara karşı da en etkili şekilde gü ; venlik tedbirleri almayı ihmal etmedi . Ö ; zal Gü ; neydoğu ' da ç ; ok geniş sosyal ekonomik reformlar yaptı . Yatırımları destekledi . '


BABA BUSH , Ö ; ZAL ' IN MUSUL VE KERKÜ ; K ' E KADAR GİRMESİNE İZİN VERDİ

Ö ; zal ' ın Kö ; rfez Savaşı sırasında Musul ve Kerkü ; k ' e kadar girmek istediğini anlatan Gü ; zel , baba Bush ' un ö ; nce buna izin verdiğini ama sonunda caydığını aç ; ıkladı . ' Buna rağmen Turgut bey girmek istedi ama dö ; nemin Genelkurmay Başkanı ' hazır değiliz ' diye karşılık verdi . Zamanın Başbakanı Akbulut da buna karşı ç ; ıktı . ' diyen Gü ; zel , girilmiş olsaydı belki bu işin o zaman kö ; kü ; nden halledilmiş olabileceğini savundu . Ö ; zal ' ın ' Kuzey Irak halkının da Tü ; rkiye ' ye bağlanmak istediğini ' bildiğini dile getiren Gü ; zel , bu konuda temaslar yaptığını belirtti .


Ç ; EKİÇ ; GÜ ; Ç ; ' Ü ; N KURULMASINA İZİN VERMEK HATAYDI

Gü ; zel , rahmetli Ö ; zal ' ın hatasını ise şö ; yle anlattı : ' Ö ; zal ' ın hatası , Kö ; rfez krizinden sonra Amerika ' nın teklifiyle Ç ; ekiç ; Gü ; ç ; ' ü ; n kurulmasına mü ; saade etmesidir . Tabi burada maksat 36 ' ncı paralelin Kuzeyindeki bö ; lgede Saddam diktatoryasının etkinliğini azaltmaktı . Ancak Ö ; zal ' ın iyi niyetli girişimine rağmen Amerika ve Batı bunu kö ; tü ; ye kullandı . Devlet otoritesinden mahrum olan 36 . paralelin Kuzeyi , yani Peşmergelerin yaşadığı Kuzey Irak , bir devlet alt yapısına bü ; rü ; nmeye başladı . Ç ; ü ; nkü ; artık Saddam ' ın da tesiri kalmamıştı . Tü ; rkiye de bu bö ; lgede faaliyette bulunmayınca problem haline geldi . Bu da o dö ; nemde ö ; nemli bir hatamızdır . O bö ; lgede PKK ' nın yuvalanması ve gelişmesi de bu sayede meydana gelmiştir . Onun iç ; in Kuzey Irak konusunun halledilmesi lazım ki bu iş temelinden kurutulabilsin . '


Ö ; ZAL ' DAN ' 3-5 Ç ; APULCU İFADESİNİ DUYMADIM '

Terö ; r ö ; rgü ; tü ; PKK ' nın Eruh ' ta ilk eylemini gerç ; ekleştirdiği zaman Ö ; zal ' a atfedilen ' 3-5 ç ; apulcu ' ifadesi ile ilgili sorumuza karşılık Gü ; zel , ' Ben bö ; yle bir şey hatırlamıyorum . Ama devlet adamları bazen terö ; r ö ; rgü ; tlerinin saldırılarını devletin bü ; yü ; klü ; ğü ; yle mü ; tenasip bir şekilde kü ; ç ; ü ; mseyebilirler . Buda bir politika . Bunu demişse bile , bir mahsuru olduğu kanaatinde değilim . ' Ö ; zal işi ciddiye almadı ' şeklindeki ithamlar tamamen yanlıştır . O zaman Genelkurmay Başkanlığı ' nın dü ; zenli ordu birliklerinin gö ; nderilmesi iç ; in uğraşması , ö ; zellikle acemi askerlerin dahi Gü ; neydoğu ' ya terö ; rle mü ; cadele iç ; in gö ; nderilmek istenmesine karşın biz ısrarla yaptığımız gü ; venlik toplantılarında , benim de başkanlık ettiğim toplantılarda , ' ö ; zel birlikler ' gerektiğini savunduk . Silahlı kuvvetlerden ç ; ok daha ö ; nce emniyet teşkilatında ö ; zel birimler kurduk . Ç ; evik kuvvet bu şekilde ortaya ç ; ıkmış ve ç ; ok ö ; nemli fonksiyon icra etmiştir . Daha sonra silahlı kuvvetler gecikmeli de olsa bunun ö ; nemini gö ; rdü ; ve onlar da ç ; ok gü ; zel komando birlikleri kurdular . Ö ; zal işe sempatiyle , demokratik şekilde yaklaşırken gü ; venlik meselesini hiç ; bir zaman ihmal etmedi . İlk sınır ö ; tesi hava operasyonunu da PKK ' ya karşı 1987 yılında Ö ; zal yapmıştır . Ü ; stelik Saddam bu konuda pek de gö ; nü ; llü ; ve istekli değildi . ' cevabını verdi .


TÜ ; RKİYE , BARZANİ VE TALABANİ ' Yİ PKK ' YA KARŞI KULLANDI

Devletin hiç ; bir şekilde PKK ile gö ; rü ; şmediğini anlatan Gü ; zel , resmi bir şekilde devletin muhatap aldığı kişilerin Barzani ve Talabani olduğunu sö ; yledi . Bunların evvela kavga ettiğini , sonra ise bir araya gelip PKK ile savaştıklarını dile getiren Gü ; zel , ' Onların PKK ile olan savaşı Tü ; rkiye ' nin işine geldi . Meşhur Kırmızı Pasaport hikayesi de bununla ilgilidir . Tü ; rkiye bunları PKK ' ya karşı kullandı . Ama sonunda PKK ' nın destekç ; isi haline geldiler . Bunlar resmi muhatap kabul edilmedi ama zaman zaman bunlarla gö ; rü ; şme yapılmıştır . ' dedi .

Rahmetli Ö ; zal ' a OHAL ' in yanlış olduğunu sö ; ylediğini aktaran Gü ; zel , Ö ; zal ' ın iktidara geldiği zaman Tü ; rkiye ' nin tamamında sıkıyö ; netim olduğunu belirtti . Bir darbe sonrası yö ; netimi devraldıklarını ve zamanla tü ; m sıkıyö ; netimleri kaldırdıklarını belirten Gü ; zel , bu konudaki ç ; abalarını şö ; yle anlattı : ' 1986 ' dan sonra terö ; r artmaya başlayınca bu sefer Olağanü ; stü ; Hal kurulmaya ç ; alışıldı . Ben de OHAL şartlarının uygulanmamasının daha doğru olacağını , ama bu yö ; netimi kurarak sanki Tü ; rkiye ' de iddia edildiği gibi bir Kü ; rdistan bö ; lgesi varmış gibi sınır ç ; izmenin doğru olmadığını sö ; ylemiştim . Hatta bunu o zaman Evren ' e de gidip anlatmıştım . Ama daha pratik gö ; rü ; şlerle bunu yaparız , onun da ehemmiyeti yok dediler . OHAL uygulamasına girişildi . Ben aynı kanaatimi muhafaza ediyorum . OHAL , o sınırları pekiştirmekten başka işe yaramadı . '

Demokratik aç ; ılımdan terö ; rü ; n durmasını beklediğini ifade eden Gü ; zel , Başbakanın milli şuur konusunda ç ; ok dikkatli olduğunu bildiğini kaydetti . Muhalefetin iddia ettiği gibi ' vatanı satmak ' gibi son derece mü ; balağalı iddiaların yanlış olduğunu belirten Gü ; zel , Amerika ' nın Irak ' tan ç ; ekileceğinden dolayı Obama ile bir anlaşma olduğunu dü ; şü ; ndü ; ğü ; nü ; vurguladı .


PİŞMANLIK YASASI ESNETİLEREK UYGULANACAK

Ç ; ö ; zü ; m sü ; recinde terö ; r ö ; rgü ; tü ; nü ; n geriye ç ; ekilmesinin kolaylaştırılması gerektiğini dile getiren Gü ; zel , 4 bin 800 militanının doğrudan hapishaneye gideceğini dü ; şü ; nen bir ö ; rgü ; tü ; n silah bırakma kararını kolay veremeyeceğini ifade etti . Ö ; rgü ; tü ; n elebaşlarının İskandinav ü ; lkelerinden birine muhtemelen Norveç ; ' e yerleştirilebileceğini anlatan Gü ; zel , yapılabilecekleri şö ; yle sıraladı : ' Diğerlerinin muhtemelen Mahmur kampına toplanması , silahsızlandırılmaları , askerlik yapmayanların askere alınmaları , beceri kursları gö ; rmeleri , mü ; mkü ; n olduğunca istihdamlarının sağlanması , topluma kazandırılmaları sağlanmalı . Bu Pişmanlık Yasası ' nın esnetilerek uygulanmasıdır . Ama bu asla APO ' ya ve diğer elebaşlarına uygulanamaz . Bu kırmızı ç ; izgidir . '

Demokratik hakların ü ; lke insanının geneli iç ; in ö ; nemli olduğuna dikkat ç ; eken Gü ; zel , aç ; ılım sü ; reci ile ilgili olarak da şu ö ; nerilerde bulundu : ' Resmi dil Tü ; rkç ; e ' dir , Tü ; rkiye ' nin bayrağı bellidir , devlet ü ; niterdir , millidir . Bunlar hiç ; bir şekilde değiştirilemez . Eğitim konusunda Kü ; rtç ; e seç ; meli ders olabilir . Ankara gibi bilimsel yerleşmiş ü ; niversitelerde Kü ; rt Araştırma Enstitü ; leri kurulabilir . Anayasa ' nın 66 . maddesinde ' Herkese Tü ; rk denir ' ifadesi aslında Tü ; rkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını ç ; ağrıştırmaktadır . Bu ifadeyi değiştirirsiniz . Ç ; ü ; nkü ; her ü ; lkede bir vatandaşlık vardır . '


ERGENEKON EN PASİF HALİNİ YAŞIYOR

Ergenekon ' un en pasif halini yaşadığını vurgulayan Gü ; zel , provokasyonların her zaman olduğunu ve illa Ergenekon tarafından yapılacak anlamına gelmediğini belirtti . Bir takım Kü ; rtç ; ü ; militanların da PKK ' nın kontrolü ; dışında bu işi yapabileceğini vurgulayan Gü ; zel , ' Son 30 senedir faaliyet gö ; steren sol teşkilatlar ve yabancı servisler yapabilir . Dolayısıyla bu sü ; reç ; baltalanmaya mü ; sait bir sü ; reç ; tir . Dikkat etmek lazım . Beni en ç ; ok endişeye sevk eden ; bu hadisenin ipin ucunu kaç ; ırma neticesinde halkta bir ç ; atışmaya yol aç ; abilir . Şimdiye kadar bö ; yle bir hadise yaşanmadı . Bö ; yle bir ç ; atışma meydana gelirse bu bir aç ; ılım değil kapalım olur . Onun iç ; in sadece yü ; zde 10 ' un nabzı değil yü ; zde 90 ' ının da nabzı tutulmalıdır . Kü ; rt sorunu derken birde başımıza Tü ; rk sorunu aç ; mayalım . Bu sorun ö ; teki soruna benzemez . ' diyerek sü ; rece zarar verecek yaklaşımlardan kaç ; ınılması gerektiğini belirtti .

Terö ; rist başının muhatapmış gibi gö ; sterilmesine de karşı ç ; ıkan Gü ; zel , bunun Tü ; rkiye ' de siyasi Kü ; rtç ; ü ; lü ; k , bir avuç ; Marksist temelli başlayan , sonra ırkç ; ı temelli devam eden PKK militanıyla onun siyasi temsilcisi olan DTP tarafından yapıldığını da hatırlattı . Gü ; zel sö ; zlerini , ' APO ' yu muhatap almak , eşkıya ile masaya oturmak demektir . O zaman Tü ; rkiye Cumhuriyeti devletini bir eşkıyanın seviyesine indirirsiniz . ' uyarısı ile tamamladı .

VatandaşlıkPolitikaKomandoMahmurAnayasaYAZARLARTAMAMI

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı